Torna

Canvi Climàtic

c

Calculadora de la petjada de carboni d’un nou planejament urbanístic

c

c 

  

Què és la calculadora de la petjada de carboni d’un nou planejament urbanístic


Amb l’entrada en vigor de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, i tal com s’indica a l’article 20, qualsevol nova formulació, adaptació o revisió dels plans directors sectorials, els plans territorials insulars i els instruments de planejament municipal, així com qualsevol altre pla sotmès a avaluació ambiental estratègica, han d’incorporar la perspectiva climàtica en el procés d’avaluació ambiental.

Més concretament, els nous planejaments urbanístics han d’incloure una anàlisi de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) que es produiran durant la seva vida útil, a més de les mesures destinades a compensar aquest augment en les emissions generades. L’objectiu és arribar a crear zones urbanes neutres en emissions de gasos d'efecte hivernacle.

Atesa la complexitat del seu càlcul i valoració, des del Govern s’ha desenvolupat una eina d’estimació que engloba diferents paràmetres que intervenen en la generació de gasos d'efecte hivernacle a l’hora de plantejar un nou planejament urbanístic, i que servirà al promotor per:

  • Comparar les diferents alternatives en fase de redacció.
  • Valorar quines variables afecten més a la petjada de carboni i, així, intentar minimitzar les emissions.
  • Prendre consciència de les possibilitats de fixació de carboni (estalvi d’aigua, previsió de zones verdes i plantació d’arbres, generació d’energia renovable, projectes d’inversió).

Aquesta eina s’ha pensat com una calculadora a partir d’un full de càlcul i pretén facilitar el càlcul de les emissions de CO2. No és una eina de caràcter obligatori, sinó que està pensada per donar suport a l’usuari.

Aquesta calculadora està pensada per ajudar a l'usuari a quantificar l’impacte a causa de la implantació d’un nou planejament urbanístic, encara que també pot servir per avaluar un ja existent. En tot cas, l'ús d'aquesta eina és opcional, si bé qualsevol altre tipus de metodologia utilitzada o factor d'emissió haurà d'estar degudament justificat i explicat.

En el següent diagrama de flux s’intenta mostrar a l'usuari el procediment per emprar la calculadora:

  

  

En el cas d’arribar a resultats a on els consums superen als estalvis/compensacions, és preferible optar per l'Opció 1, o sigui, reduir el consum energètic. Per aplicar aquests canvis a la calculadora, s’hauran de modificar els valors dels diferents paràmetres de càlcul: ratis de consum, ratis d’emissions per superfície construïda, reducció en l’ús del vehicle privat... S’haurà de presentar la documentació justificativa que doni suport a aquests canvis.

Si no és possible, sempre es pot optar per augmentar la compensació d’emissions (Opció 2) via energies renovables o projectes d’absorció de carboni.

 

Canvis respecte de la darrera versió


L'usuari té a disposició dues versions de la calculadora: una versió de data de desembre de 2020 i una, de novembre de 2021 (actualitzada en 2023). La versió de desembre de 2020 de la Calculadora es va idear de forma que retornàs els valors calculats en unitats d'emissions de CO2eq. Es va observar que d'aquesta manera els resultats depenen sobre manera del factor d'emissió del mix elèctric el qual ens allunya de l'objectiu de la mateixa eina, ja que aquest factor d'emissió és un valor molt variable en el temps i acaba tenint molta més influència que les accions que es puguin dur a terme per part de la promotora.

En la versió de novembre de 2021, en canvi, els càlculs i resultats es realitzen en unitats d'energia prioritzant l'eficiència energètica i afavorint les accions reductores i compensadores d’emissions. Totes dues versions són vàlides, però és preferible l'ús de la versió de novembre de 2021.

   

Per a qualsevol suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça  canviclimatic@energia.caib.es

 

Per descarregar els arxius


  • Versió de juliol de 2023:

Fulla de Càlcul ods Calculadora de CO2 per a un nou planejament urbanístic - versió 2023

PDF Manual d'ús de la calculadora CO2 per a un nou planejament urbanístic  - versió 2023

  • Versió de desembre de 2020:

Fulla de Càlcul Calculadora de CO2 per a un nou planejament urbanístic  - versió 2020

PDF Manual d'ús de la calculadora CO2 per a un nou planejament urbanístic  - versió 2020