Mapa del Coneixement del Canvi Climàtic a les Illes Balears

c

El canvi climàtic és un tema d’actualitat, rellevància i, sens dubte, un dels majors reptes ambientals del segle XXI. Una de les dificultats d’impulsar polítiques actives des de l’administració per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic és comptar amb el coneixement científic suficient per a la presa de decisions, en una temàtica tan marcadament transversal com és el canvi climàtic.

Per aquest motiu, des de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat s’ha impulsat la creació d’un Mapa de Coneixement del Canvi Climàtic que recull les publicacions científiques i investigacions a les Illes Balears en matèria de Canvi Climàtic. Aquest sistema interrelacionat permet conèixer, amb major exactitud, totes les temàtiques tractades fins aleshores i establir uns plans i línies d’actuació més específics i consultats amb els principals grups d’investigació.

Un dels objectius del Mapa del Coneixement és afavorir la integració del canvi climàtic a la resta de polítiques del Govern oferint informació sobre un matèria concreta competència d’una unitat administrativa concreta.

Veureu que una part interessant del mapa del coneixement és la identificació de les àrees i línies d’investigació que desenvolupen els diferents grups d’investigació, amb la descripció dels projectes concrets en què participen.

Un altre dels objectius d’aquesta iniciativa és obrir, alhora, un canal de col·laboració entre la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic i altres unitats orgàniques relacionades amb el canvi climàtic per tal de valorar de quina manera oferir-los suport.

S’inicia, així, el camí que marca la disposició addicional cinquena del Projecte de llei de canvi climàtic i transició energètica aprovat per Consell de Govern el 23 d'agost de 2018. Aquesta disposició estableix alguns dels criteris que han d’inspirar les polítiques dels diversos sectors de l’acció pública en la lluita contra el canvi climàtic.


PDF Aquí us podeu descarregar l’informe del Mapa del Coneixement.