Torna

Canvi Climàtic

   

  

 


 

  

c

c

Preguntes freqüents sobre el decret (FAQs) 


  

A través d'aquest enllaç Pàgina Web podeu accedir a les diferents preguntes que hem rebut sobre el decret regulador del Registre balear de petjada de carboni i la resposta que hem donat des de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic.

Si no trobau resposta als vostres dubtes, podeu consultar-nos a l'adreça canviclimatic@energia.caib.es i us contestarem tan aviat com sigui possible. 

  

Objecte del Projecte de decret 


Aquest projecte té per objecte la regulació de les funcions, organització i funcionament del Registre balear de petjada de carboni creat en la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, i adscrit a la Conselleria competent en matèria de canvi Climàtic del Govern de les Illes Balears.

El Registre de Petjada de carboni es conforma amb la finalitat d'elaborar eficaçment el repartiment dels objectius de reducció a establir en els pressupostos de carboni per als sectors, subsectors i branques d'activitat econòmica afectats i definits en l'annex I del Decret.

El Decret també estableix els mecanismes de coordinació amb el Registre estatal de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni que regula el Reial Decret 163/2014, de 14 de març.

c

c

Consulta pública prèvia a la redacció del Projecte de decret


La iniciativa normativa s’ha sotmès al tràmit de consulta pública prèvia, per mitjà de la pàgina web de Participació Ciutadana. Podeu veure la informació a l’històric de consultes prèvies del Portal de Participació, en què podreu veure el nombre de visites i, si escau, el d’al·legacions telemàtiques.

El procés de consulta es va dur a terme amb l'objecte de conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del Projecte de decret regulador del Registre balear de petjada de carboni i d’altres obligacions en matèria de reducció d’emissions establertes en la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica perquè les persones i les organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, poguessin opinar i fer aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, es van posar a consulta els documents següents: 

 c

PDF Memòria de la consulta prèvia del Projecte de decret regulador del Registre balear de petjada de carboni i d’altres obligacions en matèria de reducció d’emissions establertes en la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

  1. En aquest primer document s'informava sobre:
  2. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.
  3. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  4. Objectius de la norma.
  5. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

PDF Resolució del Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual s’ordena que se substanciï la consulta pública prèvia a la ciutadania en relació a l’elaboració d’un decret regulador del Registre balear de petjada de carboni i d’altres obligacions en matèria de reducció d’emissions establertes en la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica. 

 c

La realització de la consulta prèvia queda certificada segons es pot comprobar al Certificat del cap del Servei de Participació i Voluntariat, de la Direcció General de Participació i Voluntariat, de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern - Conselleria de d’Administracions Públiques i Modernització - en relació a consulta pública prèvia a la redacció de l’Avantprojecte de decret.

PDF Certificat en relació a la consulta prèvia

c

Document d'anàlisi amb el resultat de la consulta prèvia

Tanmateix, les aportacions rebudes durant aquesta fase de la tramitació del decret, donen lloc al Document d'anàlisi amb el resultat de la consulta prèvia en el procediment d'elaboració del Projecte de decret regulador del Registre balear de petjada de carboni que, com podreu comprobar en el document que s'adjunta , analitza les aportacions rebudes i justifica de quina manera s'incorporen al primer esborrany de decret.

PDF Document d'anàlisi de la consulta prèvia

c

Inici del procediment per a l'elaboració del projecte de decret

Un cop finalitzada la fase de consulta prèvia, s'inicia el procediment per a l'elaboració del projecte de decret, tal i com estableix la Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, de 6 de novembre de 2019, per la qual s’ordena l’inici del procediment per a l’elaboració d’un projecte de decret regulador del Registre balear de petjada de carboni i d’altres obligacions en matèria de reducció d’emissions establertes en la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

PDF Memòria justificativa PDF Resolució d'inici

c

c

Informació pública i tràmit d'audiència


D'acord amb la  Resolució de 26 de febrer de 2020 del Conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual se sotmet al tràmit d’audiència i informació pública el Projecte de decret regulador del Registre balear de petjada de carboni, que es publica en el BOIB núm. 36, de 17 de març de 2020, s’ha obert un procés d’informació pública mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se del Projecte de Decret i i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

PDF Resolució publicada al BOIB

c

Aquest procés d’informació pública va estar obert des de dia 18 de març segons resolució per la qual se sotmet a informació pública de la ciutadania l’esborrany inicial del Projecte de decret regulador del Registre balear de petjada de carboni que es publica en el BOIB núm. 36, de 17 de març de 2020. 

Amb efectes de l'1 de juny de 2020, com a conseqüència de la derogació, pel RD 537/2020, de 22 de maig, de la disposició addicional tercera de el Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, s'aixeca la suspensió dels terminis administratius i es repren el termini de tramitació de la consulta pública del decret. 

L'audiència i informació pública va estar oberta, així, fins dia 27 de juny de 2020 (inclòs).

c

PDF Certificat del cap del Servei de Participació i Voluntariat, de la Direcció General de Participació i Voluntariat, de la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern - Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització- en relació al tràmit d’audiència i informació pública en l’elaboració del Projecte de decret regulador del registre balear de petjada de carboni.

c

L’Informe de valoració d’al•legacions, és el document que explica de quina manera i per què s’han tingut en compte o no les aportacions rebudes.

PDF Resposta a les al.legacions presentades a la consulta pública

ccc

c

Esborranys del projecte de decret i MAIN


   

PDF Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN) DEFINITIVA  (novembre de 2021)

       

   

PDF Esborrany del projecte de decret. 30 de juny de 2021. PDF Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN). 30 de Juny 2021.
PDF Esborrany del projecte de decret. Versió febrer 2020 PDF Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu (MAIN). Versió desembre 2020
PDF Esborrany del projecte de decret. Versió novembre 2020  Presentació resumen sobre el projecte de decret
PDF Esborrany del projecte de decret. Versió abril 2020 PDF Memòria d’anàlisi d’impacte normatiu. Versió inicial

 

   

Informes preceptius


c

c

Altres documents


c

c

c

Calendari previst


c

c


c

La Disposició Final Quarta de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica atorga el Govern de les Illes Balears un termini d'1 any des de l'entrada en vigor de la Llei, és a dir, fins al 2 de maig de 2020, per dictar el reglament que reguli la petjada de carboni (teniu més informació sobre el calendari al següent enllaç)

Tal i com s'ha esmentat, el procés d’informació pública es va obrir el dia 18 de març i havia d'acabar el dia 29 d’abril de 2020 (inclòs), però la suspensió dels terminis administratius a causa del COVID ha obligat a definir una nova data de finalització, el 27 de juny de 2020, la qual cosa fa preveure un endarreriment substancial de l'aprovació del decret respecte a la data inicial prevista de 2 de maig de 2020. 

El Decret entrarà en vigor l'1 de gener de 2022

c

c

 

Un altre espai per fer seguiment del projecte de decret regulador del Registre balear de petjada de carboni és al Portal de transparència, a l'enllaç d'Iniciatives reglamentàries en tramitació de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.