Torna

Canvi Climàtic

Què és la petjada de carboni?

c

c

c

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica defineix la petjada de carboni com la quantificació de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que són alliberades a l’atmosfera per
efecte directe o indirecte de l’activitat que du a terme una organització, o a causa de la prestació d’un servei o del proveïment d’un producte. Per a aquest càlcul, es defineixen els abasts següents:

  • Abast 1: emissions de gasos amb efecte d’hivernacle directes.
  • Abast 2: emissions indirectes associades a la generació d’electricitat adquirida i consumida per l’organització.
  • Abast 3: la resta de les emissions indirectes.

c

El títol IV de la Llei 10/2019, dedicat a polítiques energètiques, s’estructura en capítols. El capítol I, se centra en les polítiques per a la reducció d’emissions segons una sèrie de principis d’actuació, entre els quals destaca el fet que  tothom està obligat a col·laborar en les polítiques públiques de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, en el marc de la legislació estatal bàsica i dels instruments de planificació previstos en la  llei.

c

Els articles 25 a 29 de la Llei 10/2019 determinen una sèrie d’obligacions per a les empreses i l’administració que necessiten una major concreció, això és, un desenvolupament reglamentari adequat i en consonància amb els principis de bona regulació que estableix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears. Aquest desenvolupament reglamentari es refereix, més concretament a: 

c

  • Com les grans i mitjanes empreses hauran de calcular i acreditar anualment la petjada de carboni al Registre balear de petjada de carboni (articles 25 i 26)
  •  Com elaborar i executar els Plans de reducció d'emissions (article 26)
  • La regulació dels mecanismes voluntaris de compensació d'emissions no subjectes al règim de comerç d'emissions (article 27)
  • Les funcions, organització i funcionament del Registre balear de petjada de carboni (article 28)

c

En les següents enllaços trobareu informació actualitzada sobre com s'està treballant en el desenvolupament reglamentari que concreti les obligacions per a les empreses i l’administració esmentades: 

c

Pàgina Web El registre balear de petjada de carboni

On s'explica la necessitat de tenir un registre balear de petjada de carboni, els principis d’actuació en la reducció d’emissions i el calendari de funcionament del Registre balear de petjada de carboni.

c

Pàgina Web El Decret Regulador del Registre Balear de Petjada de Carboni

On trobareu tota la informació que es va generant en relació al desenvolupament reglamentari de les polítiques per a la reducció d’emissions de gasos d'efecte hivernacle.