Torna

Canvi Climàtic

Registre balear de petjada de carboni

c

c

c

c

Per què un registre balear de petjada de carboni?

c

En setembre de 2017, el Consell de Govern de les Illes Balears va acordar adherir-se als objectius i les línies d'actuació de l'Acord de París de la Convenció de les Nacions Unides, així com fomentar les polítiques autonòmiques necessàries per a l'adaptació del territori i dels sectors econòmics de les Illes Balears als impactes del canvi climàtic.

En aquest marc d'actuació, s'aprova la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears, dirigida a facilitar el compliment dels objectius internacionals de lluita contra el canvi climàtic assumits des del govern central , la instauració a la comunitat d'un nou model autonòmic sostenible i baix en carboni, estructurat en accions cap a la mitigació i adaptació al canvi climàtic a les Illes Balears.

Així, la Llei 10/2019, de cara a garantir el compliment dels objectius marcats i contribuir a la reducció progressiva de les emissions de gasos d'efecte hivernacle a les Illes Balears, crea el Registre Balear de Petjada de Carboni, remetent la seva concreció a un desenvolupament reglamentari posterior.

La inscripció de la petjada de carboni és obligatòria per a les grans i mitjanes empreses que operen a les Illes Balears, i voluntària per a la resta del teixit empresarial i ciutadania.

El registre permetrà al Govern disposar d'una informació precisa sobre les emissions difuses i no difuses que hi ha a les illes i establir els mecanismes necessaris per a la seva reducció a través de plans i de l'elaboració d'uns pressupostos de carboni que permetran determinar i establir compromisos de reducció per sectors d'activitat.

La Llei 10/2019 estableix, al seu torn, la necessitat de compatibilitzar el registre Balear amb el Registre voluntari de l'Estat de petjada de carboni, compensació i projectes d'absorció de diòxid de carboni que regula el Reial Decret 163/2014, de 14 de març , de cara a la transmissió, traçabilitat i gestió de les dades de les emissions i el seu control.

Principis d’actuació en la reducció d’emissions

(Article 24 de la Llei 10/2019)

c

  1. Tothom està obligat a col·laborar en les polítiques públiques de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, en el marc de la legislació estatal bàsica i dels instruments de planificació prevists en aquesta llei.
  2. L’Administració de la comunitat autònoma ha d’impulsar la reducció d’emissions en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears i ha d’incentivar-la en tots els sectors de l’activitat econòmica.
  3. L’Administració de la comunitat autònoma ha de posar a l’abast dels sectors públic i privat guies tècniques i eines per facilitar els càlculs de petjada de carboni i d’absorció de gasos amb efecte d’hivernacle així com les actuacions per assolir reduccions d’emissions.

c

c

Calendari de funcionament del Registre balear de petjada de carboni

 c

La Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears, va ser publicada al BOIB de 2 de març de 2019, establint la seva entrada en vigor - Disposició Final Cinquena - als dos mesos de la seva publicació en el citat butlletí. Així passava a ser aplicable, en principi, a partir del 2 de maig de 2019.

Això no obstant, pel que fa a l'aplicació i efectes d'alguns aspectes, com els relatius al càlcul i registre de la petjada de carboni (cita els art. 25; article 26, apartat 4, en els punts a) i b); i apartat 2 de l'article 28), la Llei estableix la seva obligatorietat a 1 de gener de 2020.

Aquest fet es contradiu amb la Disposició Final Quarta de la norma que atorga el Govern de les Illes Balears un termini d'1 any des de l'entrada en vigor de la Llei, és a dir, fins el 2 de maig de 2020, per dictar el reglament que reguli la petjada de carboni, i particularment, el règim d'organització i funcionament del Registre balear de petjada de carboni que es crea a l'article 28.

c

De cara a l'acompliment d'INSCRIPCIÓ en el futur Registre i a la constància de les dades relatives a la petjada de carboni DELS SUBJECTES OBLIGATS a inscriure's, caldrà esperar a la definició d'aquest Registre mitjançant Decret autonòmic i a la seva entrada en vigor per poder complir amb aquesta obligació.

c

En aquest sentit, el 6 de novembre de 2019 el Govern Balear va iniciar la consulta prèvia associada a la tramitació del Decret que regularà el Registre de petjada de carboni de les Illes Balears per tal de definir les seves funcions, organització i altres obligacions en matèria de reducció d'emissions a la comunitat balear.

Aquesta realitat no és obstacle perquè les organitzacions que ho desitgin puguin, voluntàriament, procedir a la seva inscripció en el registre estatal creat en virtut de Reial Decret 163/2014.

Per a més informació, podeu descarregar-vos l'informe jurídic sobre l'aplicació de l'article 26 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears.

 c

PDF Informe jurídic sobre el registre de petjada de carboni

c

  • Tramitació del Projecte de decret regulador del Registre balear de petjada de carboni

Trobareu tota la informació sobre la tramitació del projecte de decret al següent enllaç