Torna

Canvi Climàtic

Registre balear de petjada de carboni

POLÍTIQUES ENERGÈTIQUES.  Reducció d’emissions

Article 24. Principis d’actuació


1. Tothom està obligat a col·laborar en les polítiques públiques de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, en el marc de la legislació estatal bàsica i dels instruments de planificació prevists en aquesta llei.
2. L’Administració de la comunitat autònoma ha d’impulsar la reducció d’emissions en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears i ha d’incentivar-la en tots els sectors de l’activitat econòmica.
3. L’Administració de la comunitat autònoma ha de posar a l’abast dels sectors públic i privat guies tècniques i eines per facilitar els càlculs de petjada de carboni i d’absorció de gasos amb efecte d’hivernacle així com les actuacions per assolir reduccions d’emissions.