Torna

Canvi Climàtic

c

Preguntes freqüents sobre la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica (FAQs)

c

Empreses de lloguer de cotxes

Generació en punts de consum aïllats

Registre balear de petjada de carboni

c

Empreses de lloguer de cotxes

Les empreses de lloguer de cotxes estan obligades a notificar a la Conselleria certa informació sobre la seva flota de vehicles. Des de quan és obligatori la notificació i de quina manera cal fer-la? Tindrà alguna relació amb el registre DRIAT?

c

Efectivament, segons l'article 63 "Lloguer, adquisició i altres formes de tinença de vehicles lliures d'emissions" Les empreses de lloguer de vehicles, que substitueixin anualment més del 30% dels seus vehicles, en renovar les seves flotes, han de complir amb els percentatges mínims de adquisició de vehicles lliures d'emissions establerts a l'annex de la llei. Per a això, han de comunicar prèviament a l'administració la informació necessària per a la verificació del compliment de l'obligació de renovació progressiva de les seves flotes. Així mateix, estaran obligades a identificar totes les unitats de les que disposin i a indicar si estan lliures d'emissions.

D'altra banda, la disposició transitòria tercera indica, sobre la "Informació de flotes de vehicles" que a partir del mes següent al de l'entrada en vigor de la llei, les empreses de lloguer (entre d'altres) han de facilitar a la conselleria competent en matèria de canvi climàtic les dades relatives als següents aspectes:

  • El nombre total i la identificació dels vehicles integrants de la flota.
  • La identificació dels cotxes i les motocicletes lliures d'emissions.

La llei va entrar en vigor el dia 2 de maig de 2019. L'obligació de proporcionar la informació esmentada va començar a partir del 2 de juny de 2019.Teniu tota la informació a l'enllaç següent. 

Pàgina Web Comunicació de les flotes de vehicles de les empreses de lloguer de vehicles i les que substitueixen anualment més del 30 % de la flota


D'altra banda, l'antic registre DRIAT ... es porta des turisme i està operatiu per a l'alta inicial de l'empresa. Hauríem volgut coordinar ambdós registres però la naturalesa del nostre (més enfocada a la reducció d'emissions) no la fa viable.

c

Generació en punts de consum aïllats

Article 51. Les noves edificacions o les que tenguin un canvi d'ús en sòl rùstic han de cobrir la totalitat del seu consum elèctric mitjançant generació renovable d'autoconsum sempre que no existeixi prèviament connexió disponible a la xarxa elèctrica, sens perjudici que s'hi puguin instal·lar sistemes de suport o d'emergència que facin servir combustibles fòssils.

c
1. Si un projecte ja començat, té la petició de subministrament amb la companyia subministradora ja pagat, es pot seguir amb el tràmit? 

Sobre aquest punt cal tenir en compte la definició de noves edificacions que preveu l'article 4.u) de la Llei. A partir d'aquest criteri, només es consideren noves edificacions les que no hagin sol·licitat la llicència d'obres en el moment de entrada en vigor de la Llei i per tant no és el cas. Si ja es disposa de llicència d'obres no hi ha problema amb el nou subministrament

2. En el cas que l'habitatge disposi d'un comptador d'obres, el qual només cal modificar pel definitiu. Hi hauria algun problema? Si el canvi de comptador d'obres a comptador definitiu, implica obra en la calçada (passar d'una xarxa aerea a una xarxa subterrània), es pot realitzar aquest canvi?

Si la instal·lació disposa de comptador d'obres és perquè disposa de llicència d'obres i per tant no hi ha problema.

3. Si tan sols es tracta d'un augment de potència però implica obra en la calçada per augment de secció de la línia de la xarxa BT. Existiria algun problema?

L'article indica que estan exemptes totes aquelles edificacions que ja disposin de subministrament i per tant no afectaria augments de potència.Registre balear de petjada de carboni

La nostra empresa està inscrita al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri per a la Transició Ecològica. Quins passos s'han de seguir per a la nostra inscripció en el registre balear d'empremta de carboni?

c

Segons l'article 28 de la llei, es crea el Registre balear de petjada de carboni com a instrument per a l’efectivitat de les disposicions relatives a la reducció d’emissions de gasos. Les grans i mitjanes empreses s’han d’inscriure en el Registre balear i hi han de fer constar, en els termes que reglamentàriament es determinin. 

Segons la disposició final quarta de la Llei 10/2019, el registre no s'ha de fer efectiu fins a l'1 de gener de 2020. En la mateixa disposició també s'esmenta que el decret per al desenvolupament reglamentari del registre s'ha de publicar un any desprès de la publicació de la Llei en el BOIB.

Al llarg de 2019 es faran les consultes públiques i els tràmits necessaris per a la regulació del registre de la petjada de carboni on s'inclourà tota la informació sobre els passos a seguir (la intenció, tal com s'esmenta en el mateix article 28, és coordinar-lo amb el registre estatal).

c