Torna

Canvi Climàtic

c

Calculadora de la petjada de carboni d’un nou planejament urbanístic

c

c

Amb l’entrada en vigor de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, i tal com s’indica a l’article 20, qualsevol nova formulació, adaptació o revisió dels plans directors sectorials, els plans territorials insulars i els instruments de planejament municipal, així com qualsevol altre pla sotmès a avaluació ambiental estratègica, han d’incorporar la perspectiva climàtica en el procés d’avaluació ambiental.

Més concretament, els nous planejaments urbanístics han d’incloure una anàlisi de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) que es produiran durant la seva vida útil, a més de les mesures destinades a compensar aquest augment en les emissions generades.

Donada la complexitat del seu càlcul i valoració, des del Govern s’ha desenvolupat una eina d’estimació que engloba diferents paràmetres que intervenen en la generació de CO2 a l’hora de plantejar un nou planejament urbanístic, i que servirà al promotor per:

  • Comparar les diferents alternatives en fase de redacció.
  • Valorar quines variables afecten més a la petjada de carboni i, així, intentar minimitzar les emissions.
  • Prendre consciència de les possibilitats de fixació de carboni (estalvi d’aigua, previsió de zones verdes i plantació d’arbres, generació d’energia renovable, projectes d’inversió).

Aquesta eina s’ha pensat com una calculadora a partir d’un full de càlcul i pretén facilitar el càlcul de les emissions de CO2. No és una eina de caràcter obligatori, sinó que està pensada per donar suport a l’usuari.

La calculadora dóna la possibilitat de canviar certs paràmetres (factors de consum, factors d’emissió) en el cas de realitzar-se un càlcul més específic, sempre i quan es justifiqui adequadament. Si no és el cas, el càlcul es considera correcte amb els valors per defecte.

Per a qualsevol suggeriment, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de l’adreça

canviclimatic@energia.caib.es


Per descarregar l’arxiu premeu en el següent enllaç:

c

Fulla de Càlcul Calculadora de CO2 per a un nou planejament urbanístic

PDF Manual d'ús de la calculadora CO2 per a un nou planejament urbanístic