Torna

Canvi Climàtic

  

Preguntes freqüents sobre el Decret 48/2021, de 13 de desembre, regulador del Registre balear de petjada de carboni

FAQs


   

    

    

Com puc saber si la meva empresa està obligada a inscriure la seva petjada de carboni en el Registre balear?


  

S’han de seguir les següents passes:

 1. Mirar l’any en curs N (en l’entrada en vigor del Decret, 2022) per conèixer quin any N-2 s’ha de declarar (en aquest cas, 2020).
 2. Mirar si l’empresa té centres de treball ubicats al territori de les Illes Balears.
 3. Comprovar si a l’any de declaració de la petjada de carboni, l’empresa compleix un dels següents requisits:
  • Que la suma del personal laboral associat al conjunt de centres de treball situats en el territori de les Illes Balears sigui igual o superior a 50 persones.
  • Que el volum de negocis anual o el balanç general anual de la seu fiscal situada a les Illes Balears sigui superior a 10 milions d'euros.
 4. Si l’empresa compleix un del requisits de l’apartat anterior, estarà obligada a fer els càlculs de les seves emissions, sotmetre els resultats a una verificació externa i inscriure la seva petjada de carboni mitjançant el tràmit telemàtic que s’habilitarà més endavant.
 5. Si l’empresa no compleix cap dels dos requisits, no està obligada a inscriure la seva petjada de carboni en el Registre balear, encara que ho podrà fer de manera voluntària.

Quin és l’any inicial per fer el càlcul de la petjada de carboni a inscriure en el Registre balear?


  

2020

 • Sempre se n’anirà dos anys cap enrera respecte a l’any en curs.
 • És a dir, per a 2022 s’inscriurà la petjada de 2020. Per 2023, la petjada de 2021, per 2024, la petjada de 2022 i així successivament. 

Quins factors d’emissió he d’emprar per calcular i inscriure la petjada de carboni en el Registre balear?


  

Sempre s’han de fer servir els factors d’emissió publicats per la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic del Govern Balear i corresponents a l’any de declaració de la petjada de carboni. No s’admetran factors d’emissió ni d’altres administracions publiques o entitats ni d’altres anys que no es corresponguin amb l’any de declaració.

   

Com puc inscriure la petjada de carboni en el Registre balear?


  

Per a la inscripció de la petjada de carboni s’habilitarà un tràmit telemàtic específic que estarà disponible a mitjans del mes de maig. Mentre no estigui disponible el tràmit, no s’admetrà altra mena d’enviament de la documentació adient per al registre a través d’altres mitjans telemàtics o presencials.

Quina documentació he de menester per inscriure la petjada de carboni en el Registre balear?


  

A través del tràmit telemàtic habilitat específicament, s’haurà d’emplenar un formulari de sol·licitud i aportar la següent documentació:

 • Informe de la petjada de carboni de l’organització.
 • Eina ofimàtica de càlcul justificativa dels càlculs realitzats per obtenir la petjada de carboni.
 • Informe de la verificació de la petjada de carboni per entitat externa acreditada (només subjectes obligats segons el Decret 48/2021).
 • Dictamen de la verificació de la petjada de carboni per entitat externa acreditada (només subjectes obligats segons el Decret 48/2021).
 • Justificant de pagament de taxa (només subjectes obligats segons el Decret 48/2021).

 

En el cas de subjectes no obligats a inscriure la seva petjada de carboni en el Registre balear, bastarà una declaració responsable que substituirà tant a l’informe com al dictamen de verificació a l’hora d’acreditar la validesa dels càlculs fets.

 

Per a les empreses obligades a registrar la seva petjada de carboni...Quina taxa s'aplica?


   

Les taxes per a la inscripció de la petjada de carboni o pla de reducció d’emissions de les grans i mitjanes empreses al Registre balear de petjada de carboni es van publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) Núm. 4, de 6 de gener de 2022

   

Conceptes Euros
1.1 Inscripció petjada de carboni  50,17 €
1.2 Entrega pla de reducció d’emissions  50,17 €

    

Sobre l'àmbit d'aplicació del Decret 48/2021, Com es comptabilitza el personal que treballa a les Illes Balears?1. La inscripció al Registre balear de petjada de carboni, a les seccions previstes a l'article 6, és obligatòria per als subjectes següents:

Les grans i mitjanes empreses que desenvolupin la seva activitat totalment o parcialment a les Illes Balears i a) compleixin una de les condicions següents a l'any corresponent a la petjada de carboni a declarar:

 • Que la suma del personal laboral associat al conjunt de centres de treball situats al territori de les Illes Balears sigui igual o superior a 50 persones.
 • Que el volum de negocis anual o balanç general anual de la seu fiscal ubicada a les Illes Balears sigui superior a 10 milions deuros.

[…]

Per quantificar el nombre de persones empleades en una empresa, l'organització identificarà cadascun dels seus centres de treball associats i situats a les Illes Balears. El codi de compte de cotització de la Seguretat Social referent a cada centre de treball determinarà el nombre de persones treballadores afectades al càlcul del personal laboral.”

_________________

Quant a si una empresa està subjecta o no a les obligacions del Registre balear de petjada de carboni sobre el nombre de treballadors:

 • Primer cal mirar quins centres de l'empresa estan ubicats al territori de les Illes Balears.
 • Després, cada centre de treball al territori balear tindrà associat una quantitat de treballadors.

Si sumam tots els treballadors associats als diferents centres de treball de l'empresa situats en territori de les Illes Balears i la suma és 50 o superior, llavors l'empresa està obligada al registre de petjada de carboni. Aquesta condició s'ha de complir l'any a registrar, en aquest cas el 2020. Si aquesta condició no es compleix el 2020, no seria obligatòria la inscripció.

Un altre cas seria que, encara que l'empresa no arribi al nombre de treballadors fixat en territori balear, l'empresa tingui la seu fiscal a Illes Balears i el volum de negocis anual o balanç general anual sigui superior a 10.000.000 €, l'any a registrar (2020). Si compleix aquesta condició, independentment del nombre de treballadors en territori balear, hauria de fer la inscripció al Registre balear.

  

A la secció 1 del registre de petjada de carboni i compromisos de reducció d'emissions de GEH, què cal inscriure? què significa això de N-2? a què es refereix exactament el termini límit del 29 de setembre de l'any en curs de l'art. 9 sobre la sol·licitud d'inscripció o actualització?


    

L'any en curs (l'any en què estem) s'ha definit com a N, en el nostre cas l'any 2022. Per tant, N-2 correspondria a dos anys menys de l'any en curs, és a dir, 2020.

La petjada a declarar dels centres d'una empresa a les Illes Balears serà la que abasti les emissions difuses alliberades pels aquests centres des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020.

Per calcular i registrar, tindreu fins al 30 de setembre de 2022 per declarar la petjada de carboni de 2020. A cada any de registre de la petjada de carboni es demanarà l'emesa dos anys enrere: si estem el 2022, es demanarà 2020, el 2023 --> 2021, 2024 --> 2022, 2025 --> 2023....N --> N-2 (d'aquí la fórmula).

  

Què passa amb empreses que van tenir baixa activitat econòmica durant el 2020 a causa de la pandèmia?


 

Algunes empreses van estar tancades el 2020: encara que hi havia algú treballant, la majoria de personal estava en ERTE a causa de la pandèmia. Si l'empresa va estar tancada (sense activitat econòmica), han de presentar igualment la petjada de carboni de 2020?

  

Desglossam dos casos que poden sorgir a causa de la pandèmia de Covid de 2020:

 • 1er CAS. Una empresa no ha tingut volum de negoci o balanç superior a 10 M € a la seva seu fiscal el 2020 a les Illes Balears, o ha tingut 49 treballadors o menys en actiu durant l'any al global dels seus centres de treball de les Illes Balears . L'empresa no haurà d'inscriure la petjada de carboni del 2020.
 • 2on CAS. Una empresa ha tingut volum de negoci o balanç superior a 10 M € a la seva seu fiscal el 2020 a les Illes Balears, o ha tingut 50 treballadors o més en actiu durant l'any al conjunt global de centres de les Illes Balears, però alguns centres de treball situats allà han tingut activitat mínima. L'empresa registrarà la petjada de carboni de 2020 de TOTS ELS SEUS CENTRES a les Illes Balears, independentment que hagin tingut més o menys activitat econòmica. En el cas dels centres de treball amb activitat mínima, s'inscriuran les emissions que s'hagin pogut produir pel mateix manteniment de l'edifici, consum energètic, etc.

Cal tenir en compte que l'activitat econòmica es considera a nivell dempresa que declara les emissions dels seus centres de treball a les Illes Balears, no per centre de treball.

    

El pla de reducció d'emissions difuses de GEH s'ha d'inscriure obligatòriament a partir del 01/01/2025? Abans no?


  

Sobre el pla de reduccions, és cert que el seu lliurament és obligatori a partir de l'1 de gener de 2025. Durant el 2022, el 2023 i el 2024 només és obligatori inscriure el càlcul d'empremta de carboni...

Però es pot registrar abans el pla de reduccions si ho desitja l'empresa. Aquesta decisió es deixa a la seva voluntat.

  

La inscripció a la secció 2 de projectes d'absorció de diòxid de carboni és obligatòria o voluntària? quins avantatges té?


  

 • Què és exactament això de l'art. 12.1 sobre “que siguin titulars de projectes d'absorció o de reducció de diòxid de carboni situats al territori de les Illes Balears”?

Si l'empresa disposa o és titular de projectes d'absorció o reducció de CO2 al territori de les Illes Balears, els ha d'inscriure a la secció 2 del Registre balear. Si no en teniu cap, no us obligueu a la vostra disposició o titularitat.

  

 • Quins avantatges té per a una empresa participar en aquests projectes d'absorció de CO2 o de reducció d'emissions de GEH? "Únicament" el lliurament d'un distintiu gràfic oficial?


Els avantatges que un projecte d'absorció o de reducció de CO2 suposa per a l'empresa són, d'una banda, poder ajudar l'empresa a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i arribar als objectius de reducció que imposarà més tard el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic i, per altra banda, poder comercialitzar l'absorció d'emissions que altres empreses obligades puguin necessitar per reduir-ne les emissions, a més de la millora de la imatge comercial de l'empresa en contribuir en la lluita contra el canvi climàtic.

  

Consulta en relació a la disposició addicional primera y la disposició transitòria única pel que fa referencia a empreses ja inscrites en el registre estatal


   

Es planteja el cas d’una empresa, obligada a inscripció en el registre balear (pel seu número de treballadors, superior a 50), que durant l’any 2021 ha calculat, verificat ISO 14064-1:2019 i inscrit la seva petjada de carboni corresponent a l’any 2020. La inscripció en el registre estatal s’ha realitzat d’acord amb els factors d’emissió del MITERD i el factor elèctric de la comercialitzadora. La seva petjada ha estat verificada per AENOR, que ha verificat les dades d’activitat (consums) i el resultat (Tn CO2eq). S’han inclòs separadament els diferents gasos (CO2, CH4 i N2O).

  

 • Aquesta empresa podrà sol•licitar la seva inscripció en el registre balear sense haver de tornar verificar les seves dades, aplicant els factor d’emissió que publiqui la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica?

  

L'empresa haurà de fer una revisió ad hoc dels centres de treball corresponents al territori balear: si n'hi ha més d'un, s'han de calcular PER CENTRE DE TREBALL i no només del total de les Illes Balears.

A més, caldrà incorporar els factors d'emissió que s'aprovin per resolució del Conseller Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. Aquests factors d'emissió es publicaran a principis d'abril, ja que per elaborar-los cal l'inventari regionalitzat, que no s'obté abans del 31 de març. És suficient que el càlcul es refaci per als abastos 1 i 2 per donar compliment al decret.

Les dades base que donin lloc al càlcul s'havien verificat ja inicialment per part de l'organisme verificador i, per tant, es donen per ja verificades. En cas que no haguessin estat verificades per un organisme verificador s'hauran de verificar. En tot cas, la informació que s'aporti haurà de ser la necessària per comprovar que les dades que s'aportaren d'acord amb la primera verificació es corresponen amb les dades declarades al Registre balear. Per facilitar aquest fet s'ha elaborat una calculadora derivada de la del Registre estatal que, amb les mateixes dades base, calcula els resultats per al Registre balear.

  

És obligatori emprar i aportar la calculadora de petjada de carboni de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic com a eina justificativa de càlcul de la petjada de carboni de l’empresa?


    

Es recomana emprar i aportar la calculadora de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic pels següents motius:

 • Facilitarà la inscripció automàtica de les emissions dins l’aplicació informàtica del Registre balear de petjada de carboni.
 • La calculadora de la DG Energia i Canvi Climàtic ja conté els factors d’emissió pertinents.
 • Mitjançant la calculadora de la DG Energia i Canvi Climàtic es podrà comprovar i comunicar més ràpidament a l’empresa sol·licitant la validesa de la inscripció de les seves emissions en el Registre balear.

No obstant això, s’admetran altres eines de càlcul sempre i quan proporcionin la informació de les emissions per centres de treball de les Illes Balears, i fent servir els factors d’emissió corresponents a les Illes Balears i a l’any de declaració de la petjada de carboni.

  

Una entitat o organizació sense ànim de lucre, està obligada a inscriure la seva petjada de carboni segons el Decret 48/2021?


  
Si una entitat o organització, independentment de la seva forma jurídica, exerceix activitat econòmica al territori de les Illes Balears i compleix un dels següents requisits dins l’any corresponent de la petjada de carboni a declarar:

 • que la suma del personal laboral associat al conjunt de centres de treball situats en el territori de les Illes Balears sigui igual o superior a 50 persones o
 • que el volum de negocis anual o el balanç general anual de la seu fiscal situada a les Illes Balears sigui superior a 10 milions d'euros,

Estarà obligada a inscriure la seva petjada de carboni en el Registre balear de petjada de carboni. Es considerarà empresa tota entitat, independentment de la seva forma jurídica, que exerceixi una activitat econòmica.