Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Actualització d'un projecte d'absorció/reducció de CO2 en el Registre balear de petjada de carboni

L'objecte és actualitzar un projecte d'absorció/reducció de CO2 inscrit en la secció 2 del Registre balear, ja sigui perquè ja han transcorregut 5 anys des de la seva inscripció o perquè s'han cedit absorcions o reduccions per a una compensació, i cal aportar documentació actualitzada que permeti ratificar que es segueixen complint les condicions inicials d'inscripció del projecte. També, en cas d'haver-se donat variacions, com ara incendis, alt índex de falles, etc., aquestes han de ser comunicades en el termini màxim de 10 dies hàbils utilitzant el formulari d'actualització.

Codi SIA

3132036

Persones destinatàries

Titulars d'un projecte d'absorció/reducció de CO2 inscrit en la secció 2 del Registre balear.

Termini per a resoldre i notificar

2 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Sol·licitud d'actualització

Requisits

S'ha actualitzar un projecte d'absorció/reducció de CO2 inscrit en la secció 2 del Registre balear, ja sigui perquè ja han transcorregut 5 anys des de la seva inscripció o perquè s'han cedit absorcions o reduccions per a una compensació, i cal aportar documentació actualitzada que permeti ratificar que es segueixen complint les condicions inicials d'inscripció del projecte. També, en cas d'haver-se donat variacions, com ara incendis, alt índex de falles, etc., aquestes han de ser comunicades en el termini màxim de 10 dies hàbils utilitzant el formulari d'actualització.

Documentació a presentar

S'hauran de presentar els documents necessaris d'entre els següents:

 

La metodologia emprada per fer els càlculs de les absorcions de CO2 generades pels projectes, de conformitat amb la metodologia que estableixi la conselleria competent en matèria de canvi climàtic.

 

Document de verificació del projecte d'absorció per un organisme de verificació acreditat segons els criteris de la norma UNE-EN ISO 14064-3.

 

Localització del projecte en format digital o croquis de la parcel·la i de l'àrea d'actuació del projecte, bé a través del Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC) o a través d'altres sistemes que permetin la veracitat de les dades aportades, en un arxiu informàtic preferentment amb format shape (*.shp), si escau.

 

Document acreditatiu de l'ús del sòl de la parcel·la i de l'ús previ al projecte, si escau.

 

Document acreditatiu de la posada en marxa del projecte. Documents acreditatius de compliment de la legislació aplicable a aquest projecte.

 

Sistema d'assegurament de la permanència del projecte en el temps.

 

Certificació del Registre de la Propietat o un altre document acreditatiu que la persona física o jurídica sol·licitant posseeix els drets sobre les absorcions generades en la parcel·la.

 

Documents acreditatius de la situació del projecte si han transcorregut cinc anys sense que s'hagin realitzat cessions de les absorcions generades o des de l'última actualització d'informació.

 

Justificant de la seva no inscripció en el Registre estatal de petjada de carboni regulat pel Reial decret 163/2014.

 

Qualsevol altre document que es determini per resolució de la persona titular de la conselleria competent en matèria de canvi climàtic.

 

Termini màxim

Sense termini.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(canviclimatic@energia.caib.es)

X

Esmenes a la sol·licitud d'actualització

Requisits

Haver actualitzat prèviament un projecte d'absorció/reducció de CO2 en el Registre balear de petjada de carboni.

Documentació a presentar

Documentació o aspectes a esmenar en la sol·licitud d'actualització d'un projecte d'absorció/reducció de CO2 en el Registre balear de petjada de carboni.

Termini màxim

10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà d'aquell en què s'hagués produït l'acte o la notificació del requeriment d'esmena.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(canviclimatic@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar