Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Notificació de canvis i modificació, si escau, de l'autorització d'emissió de GEH

Modificar l'autorització d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEH) per revisions i canvis en els Plans de seguiment d'emissions, o per canvis en la capacitat de la instal·lació que impliquin canvis en l'assignació gratuïta

Codi SIA

2249736

Persones destinatàries

Titulars de les instal·lacions incloses dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 1/2005, de 9 de març, que regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos segons l'article 6 de la Llei 1/2005

El procediment inclou, en compliment de l'artícle 8 de la Llei 1/2005, la comunicació de la resolució a l'òrgan competent en matèria de registre de drets d'emissió en el termini de 10 dies des de la data de la resolució.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Comunicació de modificació substancial

Requisits

Notificar sense demora injustificada a l'autoritat competent les eventuals propostes de modificació del pla de seguiment d'acord amb l'article 15 del Reglament d'Execució (UE) 2018/2066 de la Comissió de 19 de desembre de 2018 sobre el seguiment i la notificació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle en aplicació de la Directiva 2003/87 / CE de Parlament Europeu i de Consell i pel qual es modifica el Reglament (UE) nº 601 / 2012 de la Comissió.

Taxes

M45 - Autoritzacions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle > Renovacions o modificacions de l'autorització . Autoritzacions d'emissions de gasos d'efecte hivernacle > Renovacions o modificacions de l'autorització

Accés a ATIB - A través del portal de l'Agència Tributària de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

Documentació a presentar

Formulari de sol·licitud

Proposta de Pla de seguiment de les emissions anuals per a instal·lacions fixes (veure model de sol·licitud)

Procediment de Gestió d'Emissions de CO2

Diagrama de fluxos font de la instal·lació

Models:

Termini màxim

3 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(atmosfera@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar