Pla Marc de millora de la qualitat de l’aire

En aquest enllaç es presenta el Pla Marc per tal que cada Ajuntament pugui elaborar el seu propi Pla de millora de la qualitat de l’aire, ja que l’objectiu principal és realitzar un pla d’accions concretes, d’àmbit municipal, per tal d’aconseguir la millora i el restabliment de la qualitat de l’aire respecte els contaminants més problemàtics, que són diòxid de nitrogen, partícules sòlides en suspensió i ozo, així com la resta de contaminants.

El Pla segueix la següent estructura:

  • Fase 1. Introducció, anàlisi de la situació actual, inventari d’emissions i qualitat de l’aire

En aquesta fase s’exposen els antecedents i justificació del motiu de la redacció del Pla, així com el marc normatiu. També les característiques més rellevants del municipi, fent èmfasi en les característiques socioeconòmiques, en relació a la qualitat de l’aire.

Per poder realitzar el diagnòstic de la qualitat de l’aire s’han de considerar les dades aportades per les estacions de mesura que conformen la Xarxa Balear de Vigilància i Control de la Qualitat de l’Aire.

  • Fase 2. Pla d’acció per a la millora de la qualitat de l’aire

En la segona fase es plantegen les mesures a desenvolupar, agrupades en blocs i línies d’actuació: augment de l’ús del transport públic, mobilitat en general, eficiència energètica, informació i sensibilització en relació a la qualitat de l’aire, …

A l’hora de plantejar les mesures del Pla s’han de tenir en compte altres plans i programes existents per tal de coordinar-se i no entrar en contradicció. Les accions que més contribuiran a la millora de la qualitat de l’aire són les derivades del Pla de Mobilitat Urbana i totes les relacionades amb mobilitat urbana.

  • Fase 3. Pla de seguiment.

Aquesta fase continua activa durant tot el periode de vigència del Pla i consisteix principalment en un control i seguiment de les mesures contemplades i de la seva eficàcia en vista d'assolir els objectius de millora fixats inicialment.

El control i seguiment esmentants es realitzen de forma continua i sistemàtica a través d'un comitè de seguiment del Pla.