Torna

Secció d'atmosfera

Estacions i paràmetres de control

Actualment la xarxa balear de vigilància i control de la qualitat de l'aire consta de les següents estacions:

 • 7 Estacions de la Conselleria:
  • Estació del Parc de Bellver - Palma (Mallorca)
  • Estació del Carrer Foners - Palma (Mallorca)
  • Estació de la Misericòrdia - Palma (Mallorca)
  • Estació de Cases de Menut - Escorca (Mallorca)
  • Estació de Ciutadella (Menorca)
  • Estació de Sant Antoni de Portmany (Eivissa)
  • Estació mòbil
 • 11 Estacions de GESA-ENDESA a l'entorn de les centrals tèrmiques:
  • Estacions de Alcúdia, Sa Pobla, s'Albufera, Parc Bit, Hospital Sant Joan de Déu i Hospital Son Llàtzer (Mallorca). De Sa Vinyeta (baixa des d'1 de gener de 2013) i Can Llompart (baixa des d'1 de desembre de 2023) es poden consultar les dades històriques.
  • Estacions de Port de Maó i Pous (Menorca). De Sant Lluís (baixa des d'1 de gener de 2019) es poden consultar les dades històriques.
  • Estacions de Can Misses, Dalt Vila i Torrent (Eivissa).
 • 1 Estació de TIRME pròxima a la incineradora de residus:
  • Estació Hospital Joan March (Mallorca)
 • 1 Estació de la xarxa espanyola EMEP/VAG/CAMP a Maó.
 • 1 Estació de CEMEX situada a l'entorn de la fàbrica de ciment de Lloseta, Mallorca (no utilitzada per a l’avaluació de la qualitat de l’aire)
 • 1 Estació d’AENA a l’aeroport de Palma (no utilitzada per a l’avaluació de la qualitat de l’aire)

A les estacions de la xarxa balear es fa un seguiment dels nivells de contaminació a l'atmosfera de les substàncies que figuren en aquesta taula, juntament amb altres paràmetres meteorològics.

Estació 

SO2

NO2

CO

O3

Bz

PM10

PM2,5

Bellver (Palma, Mallorca)
Foners (Palma, Mallorca)
La Misericòrdia (Palma, Mallorca)
Ciutadella (Menorca)
St Antoni de Portmany (Eivissa)
Unitat mòbil
Alcúdia - Port (Mallorca)
Son Llàtzer (Palma, Mallorca)
S'Albufera (Alcúdia, Mallorca)
Sa Pobla (Mallorca)
Cases de Menut (Escorca, Mallorca)
UIB - Parc Bit (Palma, Mallorca)
Hospital Joan March (Bunyola, Mallorca)
Lloseta (Mallorca)
Sant Joan de Déu (Palma, Mallorca)
Aeroport de Mallorca (Palma)
Pous (Maó, Menorca)
Port de Maó (Menorca)
Maó - EMEP (Menorca)
Can Misses (Eivissa)
Dalt Vila (Eivissa)
Torrent (Sta Eulària, Eivissa)

L'informe d'anàlisi de representativitat espacial de les estacions de mesura de qualitat de l'aire (MITERD-CIEMAT (2021-2024) - representativitat espacial d'estacions de mesura de la contaminació), on s'avalua la representativitat de les estacions espanyoles i es fa un estudi de redundàncies per contaminant per a totes les estacions, es pot consultar aquí

 

Característiques dels contaminats mesurats a les estacions de vigilància i control de qualitat de les Illes Balears (Real Decreto 102/2011 relativo a la mejora de la calidad del aire)

 Contaminant 

 Descripció

 Origen

 Efectes

      Límits     

PM 10
(partícules amb
diàmetre < 10 µm)
Partícules en suspensió a l'aire Centrals tèrmiques, trànsit de vehicles, pedreres, resuspensió de sòls, intrusions saharianes

Problemes respiratoris, erosió d'edificis

Valor mig diari: 

50 µg/m3
Valor mig anual:
40 µg/m3

SO2
(diòxid de sofre)
Gas incolor i no inflamable, olor fort i irritant a elevades concentracions Combustió de carbó, fuel-oil i gas-oil. Erupcions volcàniques Pluja àcida, malalties respiratòries, corrosió de materials

Valor mig diari:
125 µg/m3

NO, NO2
(òxids de nitrogen)
NO: gas tòxic i incolor que reacciona amb l'ozó per donar  NO2 ,causant del smog.
NO2: gas tòxic de color marró
Trànsit de vehicles, processos de combustió, indústria química, incendis forestals Pluja àcida, tòxics per a la salut i als éssers vius Valor mig horari (NO2):
 200 µg/m3

Valor mig anual (NO2): 

40 µg/m3

CO
  (monòxid de carboni)
Gas inodor i incolor. Tòxic a altes concentracions i exposicions curtes de temps Produït en processos de combustió deficitaris d'oxigen. Es un indicador de contaminació per trànsit de vehicles Tòxic a concentracions elevades

Valor màxim octohorari diari:
10 mg/m3

O3
(ozó)
Gas incolor i d'olor agradable, és molt oxidant i irritant És un contaminant secundari. D'origen fotoquímic, es forma per l'acció de la llum solar i en presència d'òxids de nitrogen, hidrocarburs y composts orgànics aromàtics Molt oxidant, afecta als materials, a les plantes i a la resta d'éssers vius

Llindar mig horari:

180 µg/m3

BZ
(benzè)
Productes volàtils i d'olor desagradable, són dissolvents orgànics Benzineres, indústria química, consum de productes domèstics, trànsit de vehicles

A determinades concentracions poden ser cancerígens i/ò teratogènics

Valor mig anual:  
5 µg/m3