Inventari d'emissions de contaminants atmosfèrics a les Illes Balears

  

  

  

  

  

  

Què són els inventaris d’emissions de contaminants


Els inventaris d’emissions de contaminants a l’atmosfera són una eina fonamental a l’hora de recopilar la informació necessària per establir polítiques de prevenció i correcció de la contaminació.

En concret, l’objectiu de l’inventari d’emissions és recopilar informació sobre el major número possible d’activitats contaminadores de l’atmosfera, estimar les seves emissions i elaborar una base de dades amb aquests resultats, amb el finalitat de tenir un coneixement exhaustiu de l’origen, quantia i evolució temporal de les emissions de contaminants a l’atmosfera.

La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, estableix als seus articles 5 i 27, que l'Administració General de l'Estat elaborarà i actualitzarà periòdicament els inventaris espanyols d'emissions.

El 7 de juliol de 2018 es publica al BOE el Reial decret 818/2018, de 6 de juliol, sobre mesures per a la reducció de les emissions nacionals de determinats contaminants atmosfèrics, donant compliment al Convenio de contaminació atmosfèrica transfronterera a gran distància (Conveni LRTAP Long Range Transboundary Air Pollution), al Protocol de Gotemburg, a la Directiva de sostres nacionals d'emissió de determinats contaminants, entre d'altres, i actualitzant la regulació del Sistema Espanyol d'Inventari i Projeccions d'Emissions a l'Atmosfera (SEI).

Els contaminants atmosfèrics i la periodicitat d'informació a la Comissió europea s'adjunten als quadres A, B, C i D de l'annex I indicats a l'article 11 del Reial decret 818/2018, sobre Inventarios y proyecciones nacionales de emisiones de contaminantes atmosféricos e informes sobre los inventarios.

L’elaboració de l’inventari s’ajusta als principis de la metodologia EMEP/CORINAIR-IPCC (European Monitoring and Evaluation Programme/Core Inventory of Air emissions) i es presenta d’acord amb la nomenclatura SNAP (Selected Nomenclature for sources of Air Pollutants), en concret amb la versió SNAP-97. La nomenclatura SNAP-97 s’estructura en tres nivells jeràrquics: Grup, Subgrup, Activitat. - El nivell superior, Grup, consta d’11 divisions que reflecteixen les grans categories d’activitats antropogèniques i naturals. - El nivell mitjà, Subgrup, divideix l’anterior en 78 classes que reflecteixen l’estructura de les activitats emissores d’acord amb les seves especificacions tecnològiques i socioeconòmiques. - El nivell més desagregat, Activitat, inclou les activitats elementals i les d’alguns subgrups (17) que no apareixen desagregats en activitats.

En total, la nomenclatura SNAP-97 incorpora 481 activitats elementals que junt amb els 17 subgrups que no tenen desglossament ulterior per activitat, comptabilitzen un total de 498 activitats/subgrups emissors o captadors de contaminants atmosfèrics.

La classificació SNAP no segueix un criteri purament econòmic ni tecnològic; és més bé el resultat d’un criteri mixt dels dos anteriors. Així, per exemple, els grups 1 i 4 recullen emissions d’un mateix sector econòmic, però mentre que el grup 1 fa referència a aquelles emissions relacionades directament amb la combustió, el grup 4 és per a aquells processos industrials les emissions dels quals no tenen per causa (directa) cap combustió. En canvi, els grups 1 i 2 recullen emissions de processos de combustió, però se diferencien entre sí per un criteri d’activitat econòmica: producció i transformació de l’energia (cas del grup 1); i generació de calor en centres residencials, comercials i institucionals, i d’activitat agrícoles i forestals (cas del grup 2).

  

Pàgina Web Enllaç al Sistema Español de Inventario

  

  

L'inventari de contaminants atmosfèrics per a les Illes Balears


A les taules següents es presenten de forma agregada les emissions estimades segons el format base SNAP-97 de l’inventari de les Illes Balears per les substàncies acidificadores (SOx, NOx, NH3), precursores d’ozó (NOx, COVNM, CH4, CO), gasos d’efecte hivernacle (CO2, CH4, N2O, SF6, HFC, PFC) i partícules (PM10, PM2,5, totals PST i black carbon BC).

A més, es presenten les dades d'emissions de gasos d'efecte hivernacle amb la nomenclatura CRF (Common Reporting Format) que és el format adoptat per informar els organismes internacionals sobre les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquesta presentació en format CRF s'elabora a partir de les dades detallades de l'inventari SNAP i només s'inclouen els sis gasos o grups  de composts d'efecte hivernacle presentant les dades en unitats de CO2 equivalent. També s'utilitza l'anomenada nomenclatura NFR (Nomenclature for Reporting).

Es presenta la sèrie completa, des de 1990, ja que cada any es recalcula la sèrie completa des de 1990 per aplicar les millores metodològiques de l'esmentada metodologia EMEP/CORINAIR-IPCC a totes les dades històriques. Per tant, totes les dades s'han actualitzat any a any.

També es presenten els gràfics d’evolució per aquests grups de substàncies. 

    Per a més informació sobre fonts emissores i gasos d'efecte d'hivernacle a les Illes Balears, clicau al següent enllaç Pàgina Web

  

 

Elaborat per: Secció d'Atmosfèra, DIRECCIÓ GENERAL D'ECONOMIA CIRCULAR, TRANSICIÓ ENERGÈTICA I CANVI CLIMÀTIC, CONSELLERIA D'EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA

  

Fulla de Càlcul ods Origen de les gràfiques

  

  

L'inventari de contaminants atmosfèrics de les Illes Balears desglossat per illes


Els inventaris d'emissions a l'atmosfera s'elaboren anualment a nivell nacional, recalculant les dades des de l'any 1990. Es recullen les emissions per als diferents sectors segons la nomenclatura SNAP de EMEP- CORINAIR, per al total nacional i també per comunitats autònomes.

L'Inventari d'Emissions constitueix un instrument essencial de cara a avaluar la qualitat ambiental, establir estratègies de reducció pertinents i valorar la seva eficàcia. Té per objecte:

  • Recopilar informació sobre les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera
    de les Illes Balears.
  • Quantificar les emissions de contaminants a l'atmosfera en àmbit temporal anual i elaborar una base de dades que reculli els resultats de l'estimació d'aquestes emissions.
  • Avaluar periòdicament la qualitat ambiental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

  

Malauradament, l'Inventari Nacional aporta dades per al conjunt de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pero no desglossades per illes, per això el Govern de les Illes Balears,en el marc de les seves competències, i d'acord amb la Llei 10/2019 de 22 de febrer de canvi climàtic i transició energètica ha promogut la millora metodològica per obtenir l'Inventari d'Emissions de Contaminants a l'atmosfera (SNAP-97), desglossat per a les diferents illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. 

   

A continuació es presenten els resultats de l'inventari desglossat per illes dels anys 1990, 2005, i 2017 fins a 2021.

   

Inventari d'emissions de contaminants a l'atmosfera de les Illes Balears i per illes (Any 2021)

  

Fulla de Càlcul ods Desglossament per Illes - Inventari d'emissions IB 2021

PDF RESUM. Desglossament per Illes - Inventari d'emissions IB 2021

  

Inventari d'emissions de contaminants a l'atmosfera de les Illes Balears i per illes (Any 2020)

  

 Fulla de Càlcul ods Desglossament per Illes - Inventari d'emissions IB 2020

 PDF RESUM. Desglossament per Illes - Inventari d'emissions IB 2020

  

Inventari d'emissions de contaminants a l'atmosfera de les Illes Balears i per illes (Any 2019)

  

 Fulla de Càlcul ods  Desglossament per Illes - Inventari d'emissions IB 2019

  PDF RESUM. Desglossament per Illes - Inventari d'emissions IB 2019

  

Inventari d'emissions de contaminants a l'atmosfera de les Illes Balears i per illes (Any 2018)

  

Fulla de Càlcul ods Desglossament per Illes - Inventari d'emissions IB 2018

PDF RESUM. Desglossament per Illes - Inventari d'emissions IB 2018

  

Inventari d'emissions de contaminants a l'atmosfera de les Illes Balears i per illes (Any 2017)

 Fulla de Càlcul ods Desglossament per Illes - Inventari d'emissions IB 2017

 PDF RESUM. Desglossament per Illes - Inventari d'emissions IB 2017

Sintesi de la informació generada durant l'estudi de les emissions l'any 2017. Es mostra un resum de la metodologia a seguir, els resultats obtinguts i les principals conclusions

  

Inventari d'emissions de contaminants a l'atmosfera de les Illes Balears i per illes (Any 2005)

  

 Fulla de Càlcul ods Desglossament per Illes - Inventari d'emissions IB 2005

  

Inventari d'emissions de contaminants a l'atmosfera de les Illes Balears i per illes (Any 1990)

  

 Fulla de Càlcul ods Desglossament per Illes - Inventari d'emissions IB 1990


    

D'altra banda, en 2009 es va desenvolupar un Inventari d'emissions de contaminants a l'atmosfera de les Illes Balears i per illes amb una metodologia diferent a la dels inventaris anteriors.

A continuació es presenten els resultats d'aquell treball per si us poden ser d'interès. 

 

  • Informe sobre dades 2009 de l'inventari d'emissions de les Illes Balears, desglossat per illes:

PDF Desglossament per Illes - Inventari d'emissions IB 2009

  

  • Informe sobre inventari d'emissions de les Illes Balears. En aquest informe s'analitzen les dades de 2008, es fa un estudi comparatiu de la sèrie 1990-2008 i es presenta un avenç de les dades corresponents a l'inventari d'emissions de l'any 2009:

PDF Informe sobre inventari d'emissions de les I.B.