Taxes per serveis en matèria de contaminació atmosfèrica

La Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024, va mantenir en la mateixa quantia vigent l'any 2023 les taxes per serveis en matèria de contaminació atmosfèrica.