Torna

Secció d'atmosfera

Activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA)

La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, que deroga la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, defineix les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera com aquelles que per la seva naturalesa, ubicació o pels processos tecnològics emprats constitueixen una font de contaminació, les característiques de la qual requereixen que siguin sotmeses a un règim de control i a un seguiment més estricte.

Estableix tres grups d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA), A, B i C segons el seu potencial contaminador, les quals s'enumeren en el catàleg de l'annex IV de la llei.

Aquest catàleg s'ha substituït pel catàleg CAPCA-2010, de  l'annex del Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació.

Totes les activitats APCA existents s'havien d'adaptar, abans de dia 30 de gener de 2015, a l'establert al Reial Decret 100/2011, d'acord amb la disposició transitòria única.

PDF Autorització APCA grups A i B

PDF Inscripció APCA grup C

PDF Guia per emplenar la Memòria

PDF Baixa APCA       

 


 

Com saber si una activitat és potencialment contaminadora?

Per saber si una activitat és potencialment contaminadora de l'atmosfera els titulars hauran de:

 • Comprovar si l'activitat principal de la instal·lació es troba dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 34/2007 identificant-la amb alguna categoria del catàleg de l'annex del Reial Decret 100/2011, i en cas d'activitats de codis 01, 02 i 03 01 comprovar amb la modificació de l'annex feta pel Reial Decret 1042/2017.
 • Identificar tots els focus d'emissió a l'atmosfera (canalitzats i difusos). Classificar cada focus individualment dins el catàleg.
 • Sol·licitar la regulació com a APCA (veure apartat obligacions de les APCA).

A continuació s'assenyalen algunes de les activitats de cada grup existents a les Illes Balears:

 

 GRUP A 

 • Generació d'electricitat amb calderes i turbines de gas de potència tèrmica nominal igual o superior a 50 MWt i a 20 MWt amb motors de combustió interna.
 • Forn de clínker per a la fabricació de ciment.
 • Producció de maons, teules o altres materials de construcció amb capacitat de producció igual o superior a 75 t/dia.
 • Incineració de residus.

 GRUP B 

 • Generació d'electricitat amb calderes i turbines de gas de potència tèrmica nominal entre 5 i 50 MWt i entre 5 i 20 MWt amb motors de combustió interna.
 • Fabricació d'aglomerats asfàltics.
 • Pedreres i activitats de tractament de productes minerals de capacitat superior a 200.000 t/any o de qualsevol capacitat si es troba a menys de 500 m d'un nucli de població.
 • Plantes de preparació de formigó.
 • Producció de maons, teules o altres materials de construcció amb capacitat de producció entre 25 t/dia i 75 t/dia.
 • Producció de maons, teules o altres materials de construcció amb capacitat de producció superior a 10 t/dia en cas de utilitzar combustibles sòlids o líquids.
 • Plantes de compostatge.
 • Escorxadors amb capacitat superior a 1.000 t/any i taller de escorxament d'animals amb capacitat superior a 4.000 t/any.
 • Abocadors de residus industrials perillosos o no perillosos i de residus biodegradables.
  Incineració de cadàvers humans o restes d'exhumació.
 • Incineració d'animals morts o materials de rebuig càrnic inclosos subproductes d'origen animal no destinats al consum humà en plantes de capacitat superior a 50 kg/hora.

 GRUP C 

 • Calderes en els sectors comercial, institucional i residencial de potència tèrmica nominal igual o superior a 1.000 kWt
 • Calderes en el sector industrial de potència tèrmica nominal igual o superior a 250 kWt
 • Motors de combustió interna en els sectors comercial, institucional, residencial i industrial de potència tèrmica nominal superior a 1.000 kWt.
 • Neteja en sec.
 • Producció de calçat amb un consum de dissolvent superior a 5 t/any
 • Pedreres o activitats de tractament de  productes minerals de capacitat igual o inferior a 200.000 t/any i la  instal·lació no es trobi a menys de 500 m d'un nucli de població.
 • Torrat o torrefacció del cafè o similars.
 • Producció de licors amb capacitat de producció entre 100 i 500 l alcohol/dia
 • Abocadors de residus inerts.

Obligacions de les APCA

D'acord amb l'article 7 de la Llei 34/2007 de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera,  són obligacions de les APCA:

 • Respectar els valors límit d'emissió establerts.
 • Realitzar controls de les seves emissions, i quan correspongui, de la qualitat de l'aire, en la forma i periodicitat prevista en la normativa aplicable.
 • Facilitar els actes d'inspecció i de comprovació que dugui a terme la comunitat autònoma competent, en els termes i amb les garanties que estableixi la legislació vigent.
 • Facilitar la informació sol·licitada per les administracions públiques en l'àmbit de les seves competències.
 • Complir els requisits tècnics que li siguin d'aplicació conforme estableixi la normativa.
 • Adoptar sense demora i sense necessitat de cap requeriment i posar en coneixement immediat de la comunitat autònoma competent, les mesures per evitar danys quan s'hagi causat una contaminació atmosfèrica que hagi produït un dany per a la seguretat o la salut de les persones i pel medi ambient.
 • A més, les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera dels grups A i B han de:
  • Mantenir un registre dels controls d’emissions i nivells de contaminació.
  • Integrar les estacions de mesura de la qualitat de l’aire en les xarxes de les comunitats autònomes.
  • Notificar la transmissió, cessament o clausura de l’activitat i instal·lacions.
  Vigilància de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera

  Els titulars de les instal·lacions amb activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera seran responsables de la vigilància del correcte funcionament dels focus d'emissió a l'atmosfera.

  Cada focus emissor d'una instal·lació ha d'estar condicionat per a la realització de les mesures d'emissió pertinents i comptar amb boques de mostreig per a l'extracció de mostres i amb una plataforma d'accés, quan sigui necessari, segons s'estableixi en l'autorització o en la normativa aplicable.

  Pel que fa a la vigilància, els titulars realitzaran els controls externs i interns específics de les emissions segons s'estableix en l'autorització o en la normativa específica.

  Els controls externs són les comprovacions realitzades per un organisme de control autoritzat (OCA). El primer control es durà a terme un cop atorgada l'autorització (en cas d'instal·lacions noves) i en els termes que aquesta determini. Posteriorment, es realitzaran controls periòdics que seran com a mínim amb la freqüència estipulada a l'Ordre ministerial de 18 d'octubre de 1976. La Llei Autonòmica 16/2000 modifica aquesta periodicitat pel que fa a les activitats del grup A. La periodicitat queda de la següent manera:

  • Grup A: Anualment.
  • Grup B: Cada 3 anys.
  • Grup C: Cada 5 anys.

  Els informes de control de les emissions corresponents s'han de presentar en el termini establert en el Decret 104/2010 a la Direcció General competent per part de l'organisme de control, així com el pagament corresponent de la taxa per revisió d'informes d'emissions.


  Els controls interns o autocontrols són comprovacions realitzades per la pròpia instal·lació, per tant, són responsabilitat de l'empresa, encara que poden contractar un organisme de control autoritzat per fer-los.

  Els autocontrols podran realitzar-se mitjançant analitzadors en continu o mitjançant presa de mostra i anàlisi puntual.

  La freqüència mínima dels autocontrols serà establerta en la normativa vigent o en l'autorització d'APCA.
  Els titulars de les instal·lacions hauran de mantenir un registre dels controls aprovat per l'administració competent. A l'apartat de documents adjunts es presenten models d'aquests registres.


   Autorització i notificació de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera

  Segons l'article 13 de la Llei 34/2007, les instal·lacions on es desenvolupi alguna activitat de grup A i B requereixen autorització administrativa de l'òrgan competent de la comunitat autònoma, la Direcció General competent en matèria de protecció de l'atmosfera, ja sigui per la construcció, muntatge, explotació, trasllat o modificació substancial.

  Les autoritzacions es concediran per un temps no superior a 8 anys, renovable per períodes successius. En el cas d'instal·lacions incloses dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, coneguda com IPPC, l'autorització administrativa com activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera s'integrarà en l'autorització ambiental integrada establerta en la Llei 16/2002.

  Les instal·lacions amb activitats del grup C, no necessiten autorització d'activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera i únicament han de notificar a l'òrgan competent, la Direcció General competent en matèria de protecció de l'atmosfera, la construcció, muntatge, explotació, trasllat, modificació substancial o clausura de l'activitat.

  Autorització d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera: grups A i B

  Els titulars d'instal·lacions amb activitats dels grups A i B presentaran a la Direcció General la següent documentació:

  • Sol·licitud d'autorització d'activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera i pagament de la taxa corresponent.
  • Memòria sobre contaminació atmosférica.   
  • Document acreditatiu de la titularitat.
  • Còpia del DNI, passaport o equivalent, en el qual consti firma del sol·licitant o, en el seu cas, documentació acreditativa de la representació que ostenti per qualsevol medi admissible en dret.
  • Llicència d'activitat (per instal·lacions existents).
  • Declaració d'impacte ambiental (per instal·lacions noves).
  • En cas de baixa, notificar-ho adjuntant documentació que l'acrediti.
  • En cas d'alta de noves activitats o focus, adjuntar la informació pertinent dels punts anteriors.

  El model de la Memòria sobre contaminació atmosfèrica és un document dissenyat per a qualsevol tipus d'APCA. Per tant, els titulars l'han d'adaptar a les característiques de les seves instal·lacions.

  Els titulars de les instal·lacions ja autoritzades hauran de comunicar a la Direcció General qualsevol modificació de la instal·lació, així com la transmissió, cessament o clausura de l'activitat, als efectes de que l'administració qualifiqui la modificació com a substancial o no.

   

   Resolució de l'autorització

   Després d'avaluar la documentació presentada, la Direcció General competent elaborarà una proposta de resolució amb el contingut establert més endavant, la qual es remetrà al sol·licitant, que podrà presentar al·legacions.

   El termini màxim per resoldre el procediment i notificar la resolució és de NOU (9) MESOS des de la sol·licitud. El sentit del silenci administratiu és desestimatori.

   El període màxim pel qual s'atorga l'autorització és de vuit anys, el qual es podrà prorrogar en períodes successius. La sol·licitud de renovació s'haurà de presentar al menys sis mesos abans de que finalitzi el termini de l'autorització vigent.

    

   Contingut de la resolució d'autorització com APCA

   Contingut mínim de l'autorització com APCA:

   • Valors límit d'emissió dels possibles contaminants emesos per la instal·lació i/o les mesures tècniques que els complementin o substitueixin.
   • Prescripcions per reduir la contaminació a llarga distància.
   • Sistemes i procediments per al control de les emissions.
    • Metodologia de mesurament.
    • Procediments per avaluar les mesures.
    • Freqüència de les mesures.
   • Les mesures relatives a les condicions d'explotació en situacions diferents a les normals que puguin afectar al medi ambient (posada en marxa, avaries, fugues,etc.).
   • El termini pel qual s'atorga l'autorització.

   Notificació i registre de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera: grup C

   Els titulars d'instal·lacions amb activitats del grup C presentaran a la Direcció General competent la següent documentació:

   • Sol·licitud d'inscripció com a activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera del grup C i pagament de la taxa corresponent. 
   • Memòria sobre contaminació atmosfèrica.
   • Document acreditatiu de la titularitat.
   • Còpia del DNI, passaport o equivalent, en el qual consti firma del sol·licitant o, en el seu cas, documentació acreditativa de la representació que ostenti per qualsevol medi admissible en dret.
   • Llicència d'activitat (per instal·lacions existents).
   • Declaració d'impacte ambiental (per instal·lacions noves).
   • En cas de baixa, notificar-ho adjuntant documentació que l'acrediti.
   • En cas d'alta de noves activitats o focus, adjuntar la informació pertinent dels punts anteriors.

   El model de la Memòria sobre contaminació atmosfèrica és un document dissenyat per a qualsevol tipus d'APCA. Per tant, els titulars han d'adaptar-lo a les característiques de les seves instal·lacions.

   Els titulars de les instal·lacions ja inscrites hauran de comunicar a la Direcció General competent en matèria de protecció de l'atmosfera qualsevol modificació de la instal·lació, així com la transmissió, cessament o clausura de l'activitat.


    Enllaços

    La informació continguda en aquesta fitxa informativa de tràmit administratiu quedarà sempre supeditada a la normativa vigent en la matèria.