Torna

Secció d'atmosfera

Activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA)

La Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, que deroga la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l'ambient atmosfèric, defineix les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera com aquelles que per la seva naturalesa, ubicació o pels processos tecnològics emprats constitueixen una font de contaminació, les característiques de la qual requereixen que siguin sotmeses a un règim de control i a un seguiment més estricte.

El catàleg de l'Annex IV estableix tres grups d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA), A, B i C segons el seu potencial contaminador, amb obligacions administratives.

Així mateix existeix un conjunt d'activitats sense grup assignat, no sotmeses a intervenció administrativa si bé han de complir les obligacions generals recollides a l'article 7 de la Llei 34/2007. Aquestes activitats podran presentar una declaració responsable informant de la seva classificació.

El catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera s'ha actualitzat amb el Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació, i amb el Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions a l’atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les instal·lacions de combustió mitjana i pel qual s’actualitza l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.

Totes les activitats APCA existents, dels grups A, B i C s'havien d'adaptar, abans de dia 30 de gener de 2015, a l'establert al Reial Decret 100/2011, d'acord amb la disposició transitòria única.

Enllaç a seu electrònica: Autorització o comunicació d'APCA

 A l'enllaç trobareu tots els models:

 Autorització APCA grups A i B

 Comunicació APCA grup C

 Guia per emplenar la Memòria de contaminació atmosfèrica

Enllaç a seu electrònica: Sol·licitud de baixa d'autorització d'APCA o comunicació de cessament d'APCA

Enllac a seu electrònica: Declaració responsable APCA sense grup assignat

 

 

Com saber si una activitat és potencialment contaminadora?

Per saber si una activitat és potencialment contaminadora de l'atmosfera els titulars hauran de:

 • Comprovar si l'activitat principal de la instal·lació es troba dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 34/2007 identificant-la amb alguna categoria del catàleg de l'annex del Reial Decret 100/2011, i en cas d'activitats de codis 01, 02 i 03 01 comprovar amb la modificació de l'annex feta pel Reial Decret 1042/2017.
 • Identificar tots els focus d'emissió a l'atmosfera (canalitzats i difusos). Classificar cada focus individualment dins el catàleg.

A continuació s'assenyalen algunes de les activitats de cada grup existents a les Illes Balears:

 

 GRUP A 

 • Generació d'electricitat amb calderes i turbines de gas de potència tèrmica nominal igual o superior a 50 MWt i a 20 MWt amb motors de combustió interna.
 • Forn de clínker per a la fabricació de ciment.
 • Producció de maons, teules o altres materials de construcció amb capacitat de producció igual o superior a 75 t/dia.
 • Incineració de residus.

 GRUP B 

 • Generació d'electricitat amb calderes i turbines de gas de potència tèrmica nominal entre 5 i 50 MWt i entre 5 i 20 MWt amb motors de combustió interna.
 • Fabricació d'aglomerats asfàltics.
 • Pedreres i activitats de tractament de productes minerals de capacitat superior a 200.000 t/any o de qualsevol capacitat si es troba a menys de 500 m d'un nucli de població.
 • Plantes de preparació de formigó.
 • Producció de maons, teules o altres materials de construcció amb capacitat de producció entre 25 t/dia i 75 t/dia.
 • Producció de maons, teules o altres materials de construcció amb capacitat de producció superior a 10 t/dia en cas de utilitzar combustibles sòlids o líquids.
 • Plantes de compostatge.
 • Escorxadors amb capacitat superior a 1.000 t/any i taller de escorxament d'animals amb capacitat superior a 4.000 t/any.
 • Abocadors de residus industrials perillosos o no perillosos i de residus biodegradables.
  Incineració de cadàvers humans o restes d'exhumació.
 • Incineració d'animals morts o materials de rebuig càrnic inclosos subproductes d'origen animal no destinats al consum humà en plantes de capacitat superior a 50 kg/hora.

 GRUP C 

 • Calderes en els sectors comercial, institucional i residencial de potència tèrmica nominal igual o superior a 1.000 kWt
 • Calderes en el sector industrial de potència tèrmica nominal igual o superior a 250 kWt
 • Motors de combustió interna en els sectors comercial, institucional, residencial i industrial de potència tèrmica nominal superior a 1.000 kWt.
 • Neteja en sec.
 • Producció de calçat amb un consum de dissolvent superior a 5 t/any
 • Pedreres o activitats de tractament de  productes minerals de capacitat igual o inferior a 200.000 t/any i la  instal·lació no es trobi a menys de 500 m d'un nucli de població.
 • Torrat o torrefacció del cafè o similars.
 • Producció de licors amb capacitat de producció entre 100 i 500 l alcohol/dia
 • Abocadors de residus inerts.


Autorització i notificació de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera

Segons l'article 13 de la Llei 34/2007, les instal·lacions on es desenvolupi alguna activitat de grup A i B requereixen autorització administrativa de l'òrgan competent de la comunitat autònoma, la Direcció General competent en matèria de protecció de l'atmosfera, ja sigui per la construcció, muntatge, explotació, trasllat o modificació substancial.

Les autoritzacions es concediran per un temps no superior a 8 anys, renovable per períodes successius. En el cas d'instal·lacions incloses dins l'àmbit d'aplicació de la Llei 16/2002, d'1 de juliol, coneguda com IPPC, l'autorització administrativa com activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera s'integrarà en l'autorització ambiental integrada establerta en la Llei 16/2002.

Les instal·lacions amb activitats del grup C, no necessiten autorització d'activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera i únicament han de notificar a l'òrgan competent, la Direcció General competent en matèria de protecció de l'atmosfera, la construcció, muntatge, explotació, trasllat, modificació substancial o clausura de l'activitat.

Autorització d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera: grups A i B

Els titulars d'instal·lacions amb activitats dels grups A i B presentaran a la Direcció General la següent documentació:

 • Sol·licitud d'autorització d'activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera i pagament de la taxa corresponent.
 • Memòria sobre contaminació atmosférica.   
 • Document acreditatiu de la titularitat.
 • Còpia del DNI, passaport o equivalent, en el qual consti firma del sol·licitant o, en el seu cas, documentació acreditativa de la representació que ostenti per qualsevol medi admissible en dret.
 • Llicència d'activitat (per instal·lacions existents).
 • Declaració d'impacte ambiental (per instal·lacions noves).

En cas de baixa, s'ha de sol·licitar la baixa emplenant el formulari corresponent i adjuntant la documentació que ho acrediti.

Els titulars de les instal·lacions ja autoritzades hauran de comunicar a la Direcció General qualsevol modificació de la instal·lació, així com la transmissió, cessament o clausura de l'activitat, als efectes de que l'administració qualifiqui la modificació com a substancial o no. En cas d'alta de noves activitats o focus, s'ha de sol·licitar la modificació i adjuntar la documentació justificativa corresponent. 

 

  Resolució de l'autorització

  Després d'avaluar la documentació presentada, la Direcció General competent elaborarà una proposta de resolució amb el contingut establert més endavant, la qual es remetrà al sol·licitant, que podrà presentar al·legacions.

  El termini màxim per resoldre el procediment i notificar la resolució és de NOU (9) MESOS des de la sol·licitud. El sentit del silenci administratiu és desestimatori.

  El període màxim pel qual s'atorga l'autorització és de vuit anys, el qual es podrà prorrogar en períodes successius. La sol·licitud de renovació s'haurà de presentar al menys sis mesos abans de que finalitzi el termini de l'autorització vigent.

  Contingut de la resolució.

  Comunicació de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera: grup C

  Els titulars d'instal·lacions amb activitats del grup C presentaran a la Direcció General competent la següent documentació:

  • Comunicació d'activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera del grup C i pagament de la taxa corresponent. 
  • Memòria sobre contaminació atmosfèrica.
  • Document acreditatiu de la titularitat.
  • Còpia del DNI, passaport o equivalent, en el qual consti firma del sol·licitant o, en el seu cas, documentació acreditativa de la representació que ostenti per qualsevol medi admissible en dret.
  • Llicència d'activitat (per instal·lacions existents).
  • Declaració d'impacte ambiental (per instal·lacions noves).

  En cas de baixa, s'ha de sol·licitar la baixa emplenant el formulari corresponent i adjuntant la documentació que ho acrediti.

  Els titulars de les instal·lacions existents hauran de comunicar a la Direcció General qualsevol modificació de la instal·lació, així com la transmissió, cessament o clausura de l'activitat. En cas d'alta de noves activitats o focus, s'ha de sol·licitar la modificació i adjuntar la documentació justificativa corresponent. 

  Informació general

  1. Obligacions dels titulars d'APCA.

  2. Vigilància de les APCA.


   Enllaços

   La informació continguda en aquesta fitxa informativa de tràmit administratiu quedarà sempre supeditada a la normativa vigent en la matèria.