Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA)

Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA)

Persones destinatàries

Titulars de les instal·lacions APCA

Termini per a resoldre i notificar

Nou mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Inici

Requisits

Resum formularis i documentació per autorització i notificació d'Activitats Potencialment Contaminadores de l'Atmosfera ( veure a documents relacionats amb el tràmit)

Taxes

M45 - Primera autorització APCA grup A . Primera autorització APCA grup A

Accés a ATIB - A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

M45 - Primera autorització APCA grup B . Primera autorització APCA grup B

Accés a ATIB - A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

M45 - Renovació o modificació APCA grup B . Renovacions o modificacions de l'autorització APCA grup B

Accés a ATIB - A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

M45 - Primera autorització APCA grup C . Primera inscripció APCA grup C

Accés a ATIB

- A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

M45 - Renovació o modificació APCA grup A . Renovacions o modificacions de l'autorització APCA grup A

Accés a ATIB - A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

M45 - Renovació o modificació APCA grup C . Renovacions o modificacions de la inscripció APCA grup C

Accés a ATIB - A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

Documentació a presentar

Resum formularis i documentació per autorització i notificació d'Activitats Potencialment Contaminadores de l'Atmosfera

( veure a documents relacionats amb el tràmit)

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Nou mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Secció d'Atmosfera

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177706

(atmosfera@energia.caib.es)

Observacions

TASAS: Las tasas aparecen en el enlace web: http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M145&lang=CA&cont=54218