Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització o comunicació d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA)

Autoritzar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA) del grup A i B

Fixar els condicionants necessaris per a les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera del grup C

Codi SIA

208327

Persones destinatàries

Titulars de les instal·lacions d'activitats potencialment contaminadores de l'Atmosfera (APCA).

S'entén per instal·lació APCA qualsevol unitat tècnica fixa, mòbil o transportable on es desenvolupi una o més de les activitats enumerades a l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, així com qualssevol altres activitats directament vinculades amb aquelles que tinguin relació d'índole tècnica amb les activitats dutes a terme en aquest lloc i puguin tenir repercussions sobre les emissions i la contaminació.

Termini per a resoldre i notificar

Nou mesos (en cas de les autoritzacions)

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Inici

Requisits

Ser titular d'una instal·lació on es desenvolupa una activitat classificada com APCA del grup A, B o C segons l'annex IV de la Llei 34/2007

Taxes

M45 - Primera autorització APCA grup A . Accés a ATIB - A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

M45 - Primera autorització APCA grup B . Accés a ATIB - A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

M45 - Renovació o modificació APCA grup B . Accés a ATIB - A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

M45 - Comunicació d'APCA grup C . Accés a ATIB

- A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

M45 - Renovació o modificació APCA grup A . Accés a ATIB

- A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

M45 - Modificació APCA grup C . Accés a ATIB - A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

Documentació a presentar

· Sol·licitud d'autorització o comunicació d'activitat potencialment contaminadora de l'atmosfera complimentada i signada

· Còpia del justificant de pagament de la taxa corresponent

· Memòria sobre contaminació atmosfèrica

· Document acreditatiu de la titularitat.

· Llicència d'activitat (per instal·lacions existents).

· Declaració d'impacte ambiental (per instal·lacions noves subjectes a impacte ambiental).

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

No aplica

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(atmosfera@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar