Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització i inscripció d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA)

Autoritzar i registrar les instal·lacions on es realitzen activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (APCA)

Persones destinatàries

Titulars de les instal·lacions APCA

Termini per a resoldre i notificar

Nou mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Inici

Requisits

Resum formularis i documentació per autorització i notificació d'Activitats Potencialment Contaminadores de l'Atmosfera ( veure a documents relacionats amb el tràmit)

Taxes

M45 - Primera autorització APCA grup A . Primera autorització APCA grup A

Accés a ATIB - A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

M45 - Primera autorització APCA grup B . Primera autorització APCA grup B

Accés a ATIB - A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

M45 - Renovació o modificació APCA grup B . Renovacions o modificacions de l'autorització APCA grup B

Accés a ATIB - A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

M45 - Primera autorització APCA grup C . Primera inscripció APCA grup C

Accés a ATIB

- A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

M45 - Renovació o modificació APCA grup A . Renovacions o modificacions de l'autorització APCA grup A

Accés a ATIB - A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

M45 - Renovació o modificació APCA grup C . Renovacions o modificacions de la inscripció APCA grup C

Accés a ATIB - A través del portal de l'Agència Tributaria de les Illes Balears o mitjançant el model 046 a través de l'entitat bancaria

Documentació a presentar

Resum formularis i documentació per autorització i notificació d'Activitats Potencialment Contaminadores de l'Atmosfera

( veure a documents relacionats amb el tràmit)

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Nou mesos

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Secció d'Atmosfera

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177706

(atmosfera@energia.caib.es)

Observacions

TASAS: Las tasas aparecen en el enlace web: http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M145&lang=CA&cont=54218