Protocol d’informació davant superacions del llindar d’informació per a l'ozó

La instrucció 1/2017 del director general d’Energia i Canvi Climàtic, per la qual s’estableix el Protocol d’informació a la població davant superacions del llindar d’informació per a l'ozó a l’aire ambient, implica informar la població quan es superi el llindar d’informació establert per a l’ozó, es a dir, quan hi hagi una superació horària de 180 microg/m3, segons l’establert a l’annex 1 del Reial decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire.

La validació de les dades de qualitat de l’aire es fa diàriament al Centre de Control de Vigilància de la Qualitat de l’Aire. Les dades es revisen i validen habitualment amb un dia de posterioritat. Quan s’hagi detectat la superació d’un llindar d’informació, personal tècnic del Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera n’ha d’activar la comunicació.

La informació a la població inclourà:

  1. La informació sobre la superació o superacions observades, que ha de constar de la ubicació de la zona on s’ha produït la superació; la superació del llindar d’informació; l’hora d’inici i durada de la superació, i de la concentració horària més elevada, acompanyada de la concentració mitjana octohorària més elevada.
  2. Les previsions per a l’horabaixa o el dia o dies següents, tot diferenciant entre millora, estabilització o empitjorament, i els fonaments d’aquesta previsió.
  3. La població de risc: infants, gent gran, persones amb malalties respiratòries i/o cardiovasculars. Els possibles efectes per a la salut: hi ha la probabilitat d’irritació de mucoses i de disminució de funció pulmonar en cas de dur a terme activitats físiques exigents.
  4. Les recomanacions per a la població de risc: s’han d’evitar activitats d’elevat esforç físic o esports a l’aire lliure.

També s'informarà a:

  1. La direcció general competent en matèria de sanitat ambiental.
  2. La direcció general competent en matèria de biodiversitat.
  3. La direcció general competent en matèria d’emergències.
  4. L’ajuntament on estigui ubicada l’estació en què s’ha superat el llindar.
  5. El gabinet de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat.
  6. Persones i entitats que vulguin ser informades (associacions, col·legis professionals, etc...)

Quan acabi l’episodi de contaminació, si no es preveu que torni a ocórrer a curt termini, s’ha de comunicar a les mateixes persones i entitats a les quals s’ha informat anteriorment l’acabament d’aquest.

Informes de superacions de llindars d'informació i alerta


Predicció d'Ozó

Predicció de l'AEMET

Predicció del Sistema Caliope