Protocol d'actuació a curt termini per la superació del llindar d'alerta de contaminants de l'atmosfera

El Procediment d'Actuació a Curt Termini, entre la Direcció General d'Emergències i Interior i la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic, per la superació del llindar d'alerta de contaminants de l'atmosfera estableix un protocol per dur a terme actuacions immediates en cas de superació dels llindars d'alerta definits en la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera, i pel Reial Decret 102/2011, de 28 de gener, relatiu a la millora de la qualitat de l'aire.

Als efectes del present procediment es defineix com a llindar d'alerta aquell nivell a partir del qual una exposició de durada breu suposa un risc per a la salut humana que afecta al conjunt de la població i que requereix l'adopció de mesures immediates per part de les Administracions competents.

Quan s'hagi detectat la superació d'un llindar d'alerta s'activarà la comunicació d'aquesta.

La informació a la població inclourà:

- La informació sobre la superació o superacions observades.
- Les previsions per a la tarda o el dia o dies següents.
- Les recomanacions per a la població.

Aquest protocol es pot consultar al següent enllaç

Els informes de superacions de llindars d'informació i alerta es poden consultar al següent enllaç