APCA a les Illes Balears

Distribució d'APCA per grups

 

El Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació presenta un annex únic, catàleg d’activitats potencialment contaminadores de l’atmosfera (CAPCA). Aquest catàleg està estructurat en 4 nivells compostos per parells de dígits.

El primer nivell es divideix en 10 sectors o tipus d'activitat que engloben activitats generadores de contaminants atmosfèrics:

·         01 Combustió en el sector de producció i transformació d'energia

·         02 Combustió en sectors no industrials

·         03 Processos industrials amb combustió

·         04 Processos industrials sense combustió

·         05 Extracció i distribució de combustibles fòssils i energia geotèrmica

·         06 Ús de dissolvents i altres productes

·         07 Mitjans de transport per carretera

·         08 Altres mitjans de transport i maquinària mòbil

·         09 Tractament i eliminació de residus

·         10 Agricultura i ramaderia

Cal indicar que els sectors de transport (07 i 08), donat el seu caràcter, no es solen considerar a l'hora d'analitzar una instal·lació pròpiament dita.

A les Illes Balears, tenint en compte aquesta classificació per sectors, s'han comptabilitzat les següents instal·lacions APCA:

SECTORS

TOTAL

FORMENTERA

EIVISSA

MENORCA

MALLORCA

Combustió en el sector de producció i transformació d’energia (01)

11 2 2 1 6

Combustió en sectors no industrials (02)

1510 13 261 187 1049

Processos industrials amb combustió (03)

89 0 9 9 71

Processos industrials sense combustió (04)

203 3 20 24 156

Extracció i distribució de combustibles fòssils i energia geotèrmica (05)

46

0

6

2

38

Ús de dissolvents i altres productes (06)

182

4

12

17

149

Tractament i eliminació de residus (09)

109

2

8

17

82

Agricultura y ramaderia (10)

5

0

0

2

3

Total

2155

24

318

259

1554

El primer sector inclou les centrals tèrmiques convencionals i les cogeneracions. Aquest sector suposa un 0,5% del total de les APCAs a les nostres illes. El segon sector, el més nombrós, amb un percentatge del 70,1%, inclou les instal·lacions que disposen de calderes i altres dispositius de combustió i que formen part del sector no industrial com són hospitals, hotels i col·legis. El 4,1% de les APCAs de les Illes Balears pertanyen al sector 03, el qual està format per instal·lacions de combustió en processos industrials com poden ser calderes de bugaderies, plantes d’aglomerat asfàltic i teuleres entre d’altres. El sector de processos industrials sense combustió (04) és un sector molt ampli del qual formen part, el sector alimentari sense combustió, pedreres, plantes de formigó i la mineria no energètica i logística dels seus productes. Aquest sector representa un 9,4%, el segon més abundant al nostre arxipèlag. El sector d’extracció i distribució de combustibles fòssils i energia geotèrmica, el qual representa un 2,1%, a les illes, només està format per plantes d’emmagatzematge de combustibles fòssils i les xarxes de distribució de gas. El sector d’ús de dissolvents i altres substàncies, representa el 8,4% i l’integren tintoreries de neteja en sec, les impremtes i el sector de pintura aeronàutica. El sector de tractament de residus, amb un percentatge de 5,1%, inclou les plantes depuradores d'aigües residuals, els abocadors, els crematoris, la incineradora de residus, les plantes de compostatge o les plantes de tractament de residus. Finalment, el sector que té menor representativitat al nostre territori és el sector agrari i ramader que només representa un 0,2%.

El segon nivell o subdivisió del CAPCA correspon a un total de 78 categories d’activitats organitzades principalment en funció dels diferents processos productius (química orgànica, refinació de petroli, etc.) o àmbits sectorials en els quals es desenvolupa l’activitat (industrial, residencial, ús en agricultura, etc.). Això suposa afegir altres dos dígits identificatius als dos anteriors que identifiquen el sector. Aquests dos primers nivells s’han d’entendre com a activitats potencialment contaminants de caràcter genèric i per tant, no estan assignats a cap grup.

L’assignació a grups de més a menys potencial contaminador A, B, C i sense grup de les diferents activitats i processos amb la seva casuística de producció de matèries específiques o diferents tecnologies, es realitza per mitjà d'un quart nivell que incorpora quatre nous dígits als 4 anteriorment descrits, la qual cosa suposa 916 activitats potencialment contaminants específicament identificades.

A continuació s'indiquen les instal·lacions per illes i per grups, essent les del grup A les potencialment més contaminadores, incloent les 5 centrals tèrmiques, la incineradora de residus de Mallorca, la fàbrica de ciment clinker de Mallorca, la qual actualment es troba aturada i l’aeroport de Palma.

ILLA

GRUP A

GRUP B

GRUP C

SENSE GRUP

Total APCA

Mallorca

12 116 325

1101

1554

Menorca

3 24 36 196 259

Eivissa

3 22 25 268 318

Formentera

2 2 5 15 24

Illes Balears

20 164 391 1580 2155

La major part d'instal•lacions no tenen grup assignat, i les potencialment més contaminants, del grup A, representen l'1% del total de les Illes Balears.