Torna

Servei de Joventut

 

Foto de grup 02.02.2022.odgFoto de grup 02.02.2022.odg

 

Què és el Consell de la Joventut de les Illes Balears?

El Consell de la Joventut de les Illes Balears -en endavant, CJIB- és el màxim òrgan de canalització de la participació de la joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic i cultural de les Illes Balears.

Des de l'entrada en vigor de la Llei 5/2022, de 8 de juliol, de polítiques de joventut de les Illes Balears, el CJIB és una corporació pública sectorial de base privada, amb personalitat jurídica pròpia i amb plena capacitat per complir les seves finalitats. Per això, des de desembre de 2022 es va constituir amb un NIF propi i té total independència legal i organitzativa respecte de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).

Això no obstant, prèviament es configurava com un òrgan col·legiat de l'Administració de la CAIB, però no participava en l'estructura orgànica no jeràrquica d'aquesta, amb la qual cosa també quedava garantida la seva autonomia i independència.

ATENCIÓ: el que s'exposa a continuació és la informació relativa al CJIB en tant que òrgan col·legiat de la CAIB, prèvia a la seva constitució en el desembre de 2022 com a persona jurídica independent d'acord amb la Llei 5/2022, en la mesura que pot resultar d'interès mentre aquest òrgan actualitza i publica la seva pròpia pàgina web (en construcció). En cas de necessitar informació actualitzada, contactau directament amb el CJIB a la següent adreça de correu electrònic: conselljoventutib@gmail.com

Quines funcions té el CJIB?

La funció principal és representar les persones joves de les Illes Balears i, en aquest sentit:

- Canalitza les iniciatives i les propostes de les persones joves.

- Representa la joventut davant de les institucions i assessora les administracions públiques en aquesta matèria.

- Promou l'associacionisme juvenil.

- Desenvolupa activitats i projectes que són beneficiosos per al jovent de les Illes Balears.

Qui pot formar part del CJIB?

Es preveuen dos tipus de membres, els de ple dret els observadors.

Poden ser membres de ple dret del CJIB les entitats següents:

a) Les associacions de joves constituïdes legalment i inscrites en els censos autonòmic i insulars d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que compleixin els requisits següents:

  • Que estiguin formades majoritàriament per joves en edats compreses entre els 14 i els 30 anys, ambdues incloses.
  • Que no tenguin ànim de lucre.
  • Que actuïn en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Que estiguin inscrites en el Registre d'Associacions de les Illes Balears o que, inscrites en Registre Nacional d'Associacions, tenguin la seu o una delegació permanent a la comunitat autònoma de les Illes Balears; o que, segons la seva tipologia, estiguin inscrites en el registre corresponent.
  • Que tinguin implantació, com a mínim, en una illa i que acreditin un nombre mínim de deu socis o afiliats.

b) Les seccions juvenils d'associacions de qualsevol àmbit que tenguin òrgans de representació i decisió propis i independència plena per als assumptes juvenils, i que com a tals figuren en els estatuts de les associacions respectives, o que sigui delegada expressament per aquestes la representació en matèria juvenil a la secció o equivalent, mitjançant acord dels seus òrgans de govern, i que estiguin inscrites en els censos autonòmic i insulars d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.

c) Les federacions d'associacions legalment constituïdes i inscrites en els censos autonòmic i insulars d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que estiguin formades per un mínim de tres associacions de joves que compleixin tots els requisits que estableix la lletra a d'aquest apartat. En aquest cas, cap de les associacions no pot designar representants a títol individual en el CJIB.

d) Les entitats prestadores de serveis a la joventut, sense ànim de lucre, que estiguin inscrites en els censos autonòmic i insulars d'entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que prestin serveis anualment a més de vint joves, com a mínim.

e) Els consells de la joventut insulars.

f) Els consells de la joventut locals o d'àmbit supramunicipal.

Poden ser membres observadors del CJIB les agrupacions sense personalitat jurídica, moviments, col·lectius o persones que, sense complir els requisits per ser membres de ple dret, es consideri d'especial interès la seva participació, amb veu però sense vot, en els òrgans i espais de treball del CJIB. La incorporació d'aquestes persones o col·lectius en els òrgans del CJIB necessita l'autorització prèvia del Ple. El Reglament de funcionament intern del CJIB pot determinar que aquestes persones o col·lectius siguin membres de ple dret, si compleixen els requisits de permanència en el temps i de representativitat que s'estableixin, amb l'autorització prèvia del Ple.

Com funciona el CJIB?

A través de dos tipus d'òrgans:

Els col·legiats són el Ple i la Comissió Permanent. Els unipersonals són la presidència, les vicepresidències, la secretaria i les vocalies.

 

Quins avantatges té el formar part del CJIB?

  • Tenir participació directe en les decisions que prengui el Govern en relació amb la joventut.
  • Tenir un pressupost propi per campanyes, formacions, publicacions, estudis, etc...
  • Tenir un espai de trobada amb totes les entitats en conjunt i temàtiques (lleure, culturals, socials, sindicals, polítiques...).
  • Poder optar a participar i formar-se a altres espais més enllà de les Illes.
  • Accedir al reconeixement que es realitzarà a les convocatòries de subvencions de Mallorca per aquelles associacions que participin del CJIB.

Quan començarà a funcionar el CJIB?

El pas previ és la convocatòria de les entitats perque designin representants en el Ple de constitució del CJIB. En el decurs d'aquesta sessió constitutiva s'ha de nomenar una comissió gestora que ha d'elaborar la proposta de reglament de funcionament intern. Una vegada aprovat aquest reglament, la Comissió Gestora ha de convocar el Ple perquè elegeixi les persones que han de ser membres de la Comissió Permanent. Quan prenguin possessió dels seus càrrecs les persones triades per integrar la Comissió Permanent, aquesta quedarà constituïda i la Comissió Gestora es dissoldrà automàticament.

 

Accés directe a la Normativa i models necessaris per adherir-se al CJIB