Torna

Secció d'atmosfera

Taxes per serveis en matèria de contaminació atmosfèrica

La Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, va mantenir en la mateixa quantia vigent l'any 2022 les taxes per serveis en matèria de contaminació atmosfèrica. La quantia de les taxes s’actualitza cada any mitjançant les corresponents Resolucions del Conseller d’Hisenda i Pressuposts.