Torna

Secció d'atmosfera

Taxes per serveis en matèria de contaminació atmosfèrica

La Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, va revisar i actualitzar les taxes per serveis en matèria de contaminació atmosfèrica. La quantia de les taxes s’actualitza cada any mitjançant les corresponents Resolucions del Conseller d’Hisenda i Pressuposts.