Risc d'amiant

amianto_logo.jpg

Registre d'empreses amb risc d'amiant RERA.

Totes les empreses que hagin de dur a terme activitats o operacions incloses en l'àmbit d'aplicació del R.D. 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant; per a l'avaluació i prevenció de riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant, s'han d'inscriure en el Registre d'empreses amb risc per amiant (RERA) que hi ha en els òrgans corresponents de l'autoritat laboral del territori on radiquin les seves instal·lacions principals.
 
Per a la inscripció, modificació o baixa en el RERA d'Illes Balears haureu d'emplenar els formularis adjunts i presentar-los signats electrònica i telemàticament dirigits al registre del Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL).

DIR IBASSAL   A04027064


[CAT]_Registre_empreses_amb_risc_amiant(RERA)_(Inscripcio).pdf[CAT]_Registre_empreses_amb_risc_amiant(RERA)_(Inscripcio).pdf

[CAT]_Registre_empreses_amb_risc_amiant(RERA)_(Modificacio).pdf[CAT]_Registre_empreses_amb_risc_amiant(RERA)_(Modificacio).pdf

[CAT]_Registre_empreses_amb_risc_amiant_(RERA)_(Baixa).pdf[CAT]_Registre_empreses_amb_risc_amiant_(RERA)_(Baixa).pdf


Empreses inscrites al RERA de la comunitat autònoma de les Illes Balears  (a data de consulta)

Empreses_RERA_Illes_Balears_31_mayo_2024.pdfEmpreses_RERA_Illes_Balears_31_mayo_2024.pdf


Aprovació de plans de treball per a feines amb exposició a amiant

Comprovació, abans del començament dels treball amb risc d'exposició a amiant, que el pla de treball inclou les mesures necessàries per garantir la seguretat i salut dels treballadors en operacions incloses dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret 396/2006*, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'amiant.

Accès al tràmit: Aprovació de Plans de treball desamiantat


Comunicació d'inici de treballs

La informació a l'autoritat laboral respecte de les dates d'inici de treballs amb risc d'exposició a amiant, un cop aprovat el corresponent pla de treball, s'haurà de dur a terme amb una anterioritat mínima de 5 dies hàbils i amb caràcter previ a l'inici de treballs a través del format adjunt. En els casos de comunicació de treballs relatius a actuacions emmarcades dins plans generals, la comunicació es realitzarà amb l'anterioritat que les citades actuacions permetin.


La comunicació d'inici de treballs es realitzarà a través del correu: amiant@dgtreslab.caib.es

COMUNICACIO_INICI_TREBALLS.pdfCOMUNICACIO_INICI_TREBALLS.pdf


MODELS

Desistiment_o_renuncia.pdfDesistiment_o_renuncia.pdf