Torna

IBASSAL

Risc d'amiant

amianto_logo.jpg

Registre d'empreses amb risc d'amiant RERA.

Totes les empreses que hagin de dur a terme activitats o operacions incloses en l'àmbit d'aplicació del R.D. 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant; per a l'avaluació i prevenció de riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant, s'han d'inscriure en el Registre d'empreses amb risc per amiant (RERA) que hi ha en els òrgans corresponents de l'autoritat laboral del territori on radiquin les seves instal·lacions principals.
 
Per a la inscripció, modificació o baixa en el RERA d'Illes Balears haureu d'emplenar els formularis adjunts i presentar-los signats electrònica i telemàticament dirigits al registre del Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL).

DIR IBASSAL   A04027064


PDF Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) (Inscripció)

PDF Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) (Modificació)

PDF Registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) (Baixa)


Empreses inscrites al RERA de la comunitat autònoma de les Illes Balears  (a data de consulta)

 Empreses_RERA_Baleares_30_abril_2023.pdfEmpreses_RERA_Baleares_30_abril_2023.pdf


Aprovació de plans de treball per a feines amb exposició a amiant

Comprovació, abans del començament dels treball amb risc d'exposició a amiant, que el pla de treball inclou les mesures necessàries per garantir la seguretat i salut dels treballadors en operacions incloses dins l'àmbit d'aplicació del Reial decret 396/2006*, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'amiant.

Accès al tràmit: Aprovació de Plans de treball desamiantat


Comunicació d'inici de treballs

La informació a l'autoritat laboral respecte de les dates d'inici de treballs amb risc d'exposició a amiant, un cop aprovat el corresponent pla de treball, s'haurà de dur a terme amb una anterioritat mínima de 5 dies hàbils i amb caràcter previ a l'inici de treballs a través del format adjunt. En els casos de comunicació de treballs relatius a actuacions emmarcades dins plans generals, la comunicació es realitzarà amb l'anterioritat que les citades actuacions permetin.


La comunicació d'inici de treballs es realitzarà a través del correu: amiant@dgtreslab.caib.es

COMUNICACIO_INICI_TREBALLS.pdfCOMUNICACIO_INICI_TREBALLS.pdf