Torna

IBASSAL

Normativa EPI: Legislació vigent


Tota la normativa EPI sobre el disseny, fabricació, elecció i utilització d'equips de protecció individual en les situacions que així ho requereixen.

Quan es parla de normativa d'equips de protecció individual, EPI, podem diferenciar dos tipus de normes:

  • Disseny i fabricació: normes que estableixen els requisits sobre el disseny i la fabricació dels EPI que vagin a comercialitzar-se, per a garantir la protecció de la salut i la seguretat dels usuaris i establir les normes relatives a la lliure circulació dels EPI en la Unió.
  • Elecció i utilització: normes que estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a l'elecció, utilització pels treballadors en el treball i manteniment dels equips de protecció individual.

És a dir, d'una banda tindrem la normativa europea que condiciona com han d'estar dissenyats i fabricats els EPI i, per un altre, la legislació espanyola que estableix les condicions mínimes per a la utilització de dits EPI.

Legislació relativa a requisits de disseny i fabricació de EPI:

A partir del 21 de març de 2018 serà aplicable el Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 2016, relatiu als equips de protecció individual i pel qual es deroga la Directiva 89/686/CEE del Consell. Aquest Reglament serà obligatori en tots els seus elements i directament aplicable en cada Estat membre i, per tant, a Espanya.

Aquest Reglament aplica als EPI que siguin nous en el mercat de la Unió en el moment de la seva introducció en el mercat; és a dir, inclou tant els EPI nous fets per fabricants establerts en la Unió com els EPI, nous o de segona mà, importats d'un país tercer.

Com a modificació respecte a la normativa anterior cal destacar com a novetat que s'amplia l'àmbit d'aplicació, abastant a productes d'ús privat que protegeixin contra la calor, la humitat i l'aigua.

I respecte a les formes de subministrament, s'aplica a totes, inclosa la venda a distància que fins al moment no es trobaven explícitament incloses en l'anterior normativa.

Els EPI que no aplica aquest Reglament s'indiquen en l'article 2.2, i són els següents:

  • Els dissenyats específicament per a ser utilitzats per les forces armades o en el manteniment de l'ordre públic
  • Els dissenyats per a ser utilitzats amb finalitats d'autodefensa, excepte els EPI destinats a activitats esportives
  • Els dissenyats per a ús privat com a protecció contra condicions atmosfèriques que no siguin de naturalesa extrema, contra la humitat i l'aigua durant la rentada de vaixella
  • Els destinats a ser utilitzats exclusivament en vaixells marítims o aeronaus que estiguin subjectes als corresponents tractats internacionals aplicables en els Estats membres
  • Els destinats a protegir el cap, la cara o els ulls de l'usuari, regulats en el Reglament núm. 22 de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per a Europa, sobre disposicions uniformes relatives a l'aprovació de cascos protectors i les seves viseres per a conductors i passatgers de motocicletes i ciclomotors

En el cas de les exclusions es mantenen les mateixes respecte a la normativa anterior, però s'esclareixen algunes i s'eliminen els exemples clarificatius.

En aquest Reglament s'estableixen obligacions per a cada agent de la cadena de subministrament dels EPI, en resum:

Obligacions dels fabricants Quan introdueixin EPI en el mercat, els fabricants s'asseguraran que han estat dissenyats i fabricats de conformitat amb els requisits essencials de salut i seguretat, i elaboraran la documentació de seguretat establerta.
Representants autoritzats Efectuaran les tasques especificades en el mandat rebut del fabricant.
Obligacions dels importadors Abans d'introduir un EPI en el mercat, els importadors s'asseguraran que el fabricant hagi seguit el degut procediment d'avaluació de la conformitat.
Obligacions dels distribuïdors Abans de comercialitzar un EPI, els distribuïdors s'asseguraran que porti el marcatge CE i vagi acompanyat de la documentació necessària i de les instruccions i informació especificades.

Legislació relativa a l'elecció i utilització dels EPI

A Espanya, la norma que regula els EPI és el Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

El Reial decret 773/1997 estableix per als EPI les següents obligacions generals:

Obligacions generals de l'empresari Des de determinar els llocs que requereixen EPI, triar els més adequats, proporcionar-los de manera gratuïta, vetllar perquè s'utilitzin de manera correcta fins a assegurar el seu manteniment.
Criteris per a l'ús dels equips de protecció individual Els equips de protecció individual hauran d'utilitzar-se quan existeixin riscos per a la seguretat o salut dels treballadors que no hagin pogut evitar-se o limitar-se prou per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mitjançant mesures, mètodes o procediments d'organització del treball.
Condicions que han de reunir els equips de protecció individual Respondre a les condicions del lloc de treball, tenir en compte les condicions del treballador, adequar-se al portador…
Elecció dels equips de protecció individual L'empresari ha d'analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o limitar-se prou per altres mitjans, definir les característiques que hauran de reunir els equips de protecció individual per a garantir la seva funció i comparar les característiques dels equips de protecció individual existents en el mercat.
Utilització i manteniment dels equips de protecció individual La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció quan escaigui, i la reparació dels equips de protecció individual hauran d'efectuar-se d'acord amb les instruccions del fabricant.
Obligacions en matèria d'informació i formació L'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors i els representants dels treballadors rebin formació i siguin informats sobre les mesures que hagin d'adoptar-se en aplicació del present Reial decret.
Consulta i participació dels treballadors Ha d'existir consulta i participació dels treballadors o els seus representants sobre les qüestions relatives als EPI.
Obligacions dels treballadors

Utilitzar i cuidar correctament els equips de protecció individual.

Col·locar l'equip de protecció individual després de la seva utilització en el seu lloc indicat.

Informar immediatament el seu superior jeràrquic directe de qualsevol defecte, anomalia o mal apreciat en l'equip de protecció individual utilitzat que, al seu judici, pugui comportar una pèrdua de la seva eficàcia protectora.


[CA] Normativa EPI Legislació vigent.pdf Normativa EPI: Legislació vigent