Torna

IBASSAL

Pla de prevenció

És el document bàsic al qual l'empresa garanteix la integració de l'activitat preventiva en el seu sistema general de gestió i estableix la seva política de prevenció de riscos laborals. El document ha de ser aprovat per la direcció de l'empresa, assumit per l'estructura organitzativa i conegut per tots els seus treballadors; per tant, ha d'estar signat pel màxim responsable de l'organització.

Atès que aquest document hauria de lliurar-se de forma personalitzada a tots els treballadors, és convenient que reculli una síntesi de tot allò que els pugui afectar i per tant hagin de conèixer. Com a mínim, els objectius i els elements bàsics de les diferents actuacions, responent al perquè de la seva realització i al seu abast.

També ha de descriure les interrelacions dels elements i activitats del sistema i proporcionar orientació sobre la documentació bàsica a emprar.

Ha d'estar prevista la seva revisió anual i actualització conforme variïn algunes les característiques, introducció en un nou sector empresarial, adquisició d'un nou lloc de treball, modificació de l'organigrama o les competències de l'empresa, etc.

Els instruments fonamentals per a la gestió i aplicació del pla de prevenció de riscos són l'avaluació de riscos laborals i la planificació de l'activitat preventiva.

Parts d'un pla de prevenció de riscos laborals

1. Qüestions generals relatives a l'empresa

 • Definir l'activitat productiva de l'empresa, detallar en quin sector o sectors realitza la seva activitat laboral.
 • Especificar els centres de treball que té la companyia, les seves característiques principals i el tipus de llocs de treball i dotació de treballadors que componen els equips, la qual cosa serà fonamental per a realitzar la posterior avaluació de riscos.

2. Estructura empresarial

S'ha de detallar l'estructura organitzativa de l'empresa, identificar els diferents nivells jeràrquics que existeixen en ella i, seguidament, establir la funció de cadascun d'ells, això és, especificar l'activitat que tenen assignada per al bon funcionament de l'empresa.

També, i això és fonamental, cal detallar quins agents de nivells jeràrquics superiors són els responsables del treball d'assalariats que es troben per sota d'ells en l'organigrama empresarial. Així, en cas d'accident, es pot saber ràpidament que àrea o activitat depèn l'accidentat.

Finalment, s'han de comentar quines són les vies de comunicació entre els diferents nivells jeràrquics quant a la prevenció de riscos laborals.

3. Processos tècnics

En cert moment, cal detallar les pràctiques i procediments mitjançant els quals l'empresa procura la prevenció de riscos laborals. Dit amb altres paraules, cal especificar quines mesures concretes es tenen pensades per a cadascuna de les activitats que comporten cert risc laboral.

4. Organització de la prevenció

Cal assenyalar la modalitat preventiva triada per l'empresa, així com els òrgans de representació existents. Incloure els mitjans representatius mitjançant els quals els treballadors puguin expressar les demandes relatives a la prevenció de riscos laborals (sindicats).

5. Política, objectius i metes

Finalment, el pla de prevenció de riscos laborals ha d'incloure els objectius a aconseguir, en un determinat període de temps, quant a matèria de prevenció es refereix.

Aquí s'ha d'incloure tot el referent a implementació i millora dels serveis que ja ofereix, i amb quins recursos humans, tècnics, materials, econòmics, etc., disposarà per a això.

És a dir, s'ha de realitzar una descripció global del pla de prevenció que actualment maneja l'empresa, alhora que s'inclouen mecanismes per millorar les condicions dels treballadors i minimitzar els riscos laborals.

Exemple de contingut d'un pla de prevenció

Portada del pla de prevenció

 1. Identificació de l'empresa
 2. Modalitat preventiva i òrgans de representació
 3. Estructura organitzativa
 4. Organització de la producció
 5. Política, objectius, metes i recursos
 6. Avaluacions de riscos i planificacions preventives
 7. Actuacions preventives: procediments i recursos
  1. Informació als treballadors
  2. Formació als treballadors
  3. Vigilancia de la salud
  4. Consulta i participació
  5. Equips de protecció individual
  6. Adquisició d'equips i EPI
  7. Productes químics
  8. Revisió d'instal·lacions i equips
  9. Control periòdic de les condicions de treball
  10. Presència de recursos preventius
  11. Coordinació d'activitats empresarials
  12. Mesures d'emergència
   1. Mitjans materials
   2. Mitjans humans
   3. Simulacres
  13. Primers auxilis
   1. Mitjans materials
   2. Mitjans humans
  14. Recerca dels accidents de treball
  15. Treballadors especialment sensibles
  16. Empreses de treball temporal
 8. Procediments de treball segur
 9. Auditories

[CA] Pla de prevenció.pdf Pla de prevenció