Torna

IBASSAL

Equips de protecció individual (EPI): Màscares


Les màscares són equips de protecció individual (EPI). La seva funció és protegir-nos de l'exposició a
contaminants a través de les vies respiratòries.

Abans d'adquirir una màscara és necessari conèixer els diferents tipus de productes de protecció
respiratòria disponibles i tenir molt clar el més vàlid per a protegir-se contra la malaltia de la forma més
efectiva possible.

La infecció causada per un nou virus d'origen animal, el virus conegut com Coronavirus2019-nCoV o
coronavirus de Wuham, en referència a la ciutat xinesa on va aparèixer per primera vegada, precisa de
l'adopció de mesures de prevenció de riscos laborals.

Interior, davant les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha proposat la utilització
de guants de nitril d'un sol ús en escorcolls o inspecció d'equipatges i documentació, a més de l'ús de
màscares FFP2 en el control de la documentació als passatgers procedents de qualsevol ciutat de la Xina
o altres zones afectades, amb independència de la seva nacionalitat.

Tipus de màscares

Existeixen molts tipus de productes de protecció respiratòria i no tots ells són vàlids per a la protecció
contra aquesta malaltia. A més, cal tenir en compte el tipus de risc que s'afrontarà, ja que no és el mateix
una situació de contacte directe amb persones contagiades que una mera acció preventiva en un entorn
sense contaminació directa.

Igualment, davant una situació de risc són necessaris altres equips de protecció complementaris com a
guants o ulleres de protecció per a garantir una protecció adequada. La neteja, higiene i desinfecció són
altres aspectes claus des del punt de vista preventiu.

En el cas concret dels productes de protecció respiratòria es classifiquen com a equip de protecció
individual (EPI) en la categoria 3.

En línies generals podem classificar-los en:

Productes de protecció enfront de gasos, vapors i partícules. Els productes principals d'aquesta categoria
serien les màscares de protecció respiratòria reutilitzables i els sistemes d'assistència respiratòria.

Productes de protecció contra partícules: en aquest cas els productes són les màscares d'un sol ús de
protecció respiratòria autofiltrant per a partícules i d'un sol ús.

En el cas que ens ocupa estaríem parlant dels productes del segon grup, màscares autofiltrants per a
partícules, conegudes popularment com a «màscares».

Les màscares autofiltrants per a partícules estan recollides sota la norma UNE-EN 149:2001 + A1:2010 i
poden ser de diferents tipus.

Atesa la forma de les màscares podríem parlar de:

  • Plegables, als quals el cos de la màscara es pot plegar de manera plana
  • Preformat, en els quals la màscara té una forma «preformada» anatòmica per a ajustar-se a la cara
    de l'usuari.

Atès l'índex de protecció, classifiquem en tres grups les màscares d'alta eficàcia FFP:

  • FFP1: ofereixen una eficàcia filtrant màxima entorn del 78% (índex de fuites total màxim cap a
    l'interior del 22%)
  • FFP2: ofereixen una eficàcia filtrant màxima entorn del 92% (índex de fuites total màxim del 8%)
  • FFP3: ofereixen una eficàcia filtrant màxima entorn del 98% (índex de fuites total màxim del 2%)

Juntament amb la designació del filtre de partícules poden aparèixer les lletres S (que indica que el filtre
és adequat per a aerosols sòlids) o SL (adequat per a aerosols sòlids i líquids). A més, les màscares es
classifiquen com no reutilitzables (NR) i reutilitzables (R). Els equips no reutilitzables s'usaran només
durant un torn de treball.

En funció del seu disseny pot ser: cònica, horitzontal (bec d'ànec) i vertical.

Les màscares poden tenir vàlvula d'exhalació. La vàlvula facilita la respiració i evita la condensació; es
recomanen per a llargs períodes d'ús. Com no filtren l'aire exhalat per l'usuari, les màscares amb vàlvula
no s'han de col·locar a pacients.

No hi ha unanimitat entre els experts sobre el nivell de protecció contra aquesta mena d'amenaça.

Mentre que alguns parlen d'un FFP2, uns altres van a l'índex de protecció més alt i es decanten pel
FFP3.

Finalment, cal tenir al cap altres aspectes importants com la correcta col·locació i ajust de la màscara en la
cara. Cal col·locar-se la màscara de manera correcta perquè, en cas contrari, es perd protecció (cal
recordar que els percentatges esmentats fan referència a proves de laboratori amb màscares
correctament ajustades).

També les particularitats de la cara que poden afectar l'eficàcia de les màscares, ja que per exemple el
borrissol facial en els homes (barba, masclets, etc.) és incompatible amb una adequada protecció en l'ús
de màscares de protecció.

Per tant, el més recomanable a l'hora d'adquirir una màscara és seguir les recomanacions i consells dels
experts en equips de protecció respiratòria, així com dels organismes oficials i especialitzats, i conèixer
quines són les màscares més adequades per a protegir-se del virus.

Mascarillas.jpg


[CA] EPIS Màscares.pdf Equips de protecció individual (EPI): Màscares