Torna

IBASSAL

Normativa EPI: Legislació específica


Quines són les lleis que regulen l'elecció, l'ús i la fabricació dels EPI? Abordem tots els dubtes sobre els equips de protecció individual i la seva normativa.

Per als equips de protecció individual existeix una normativa específica. No obstant això, és important distingir entre la legislació que regula el disseny i la fabricació d'equips de protecció individual (EPI) i la que regula la seva elecció i ús. Llavors, quins són els dos tipus de normes vigents sobre EPI?

1. Reglament Europeu sobre els Equips de Protecció Individual

El Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març, relatiu als Equips de Protecció Individual i pel qual es deroga la Directiva 89/686/CEE, té com a objectiu harmonitzar la normativa de Seguretat i Salut en tots els estats membres i millorar les deficiències i febleses quant als EPI, regulant el seu disseny i fabricació.

1.1 Categories EPI

Aquesta normativa europea determina les tres categories de risc del qual el EPI ha de protegir als
usuaris:

Categoria I

 • Lesions mecàniques superficials
 • Contacte amb materials de neteja d'acció feble o contacte prolongat amb aigua
 • Contacte amb superfícies calentes que no excedeixin de 50 °C
 • Lesions oculars causades per la llum solar (excepte durant l'observació del sol)
 • Condicions atmosfèriques que no siguin de naturalesa extrema

Categoria II

 • Tots aquells riscos que no incloguin les categories I i III

Categoria III

 • Substàncies i mescles perilloses per a la salut
 • Atmosferes amb falta d'oxigen
 • Agents biològics nocius
 • Radiacions ionitzants
 • Ambients amb altes temperatures els efectes de les quals siguin comparables als d'una temperatura de l'aire d'almenys 100 °C
 • Ambients amb baixes temperatures els efectes de les quals siguin comparables als d'una temperatura de l'aire de – 50 °C o menys
 • Caigudes d'altura
 • Descàrregues elèctriques i treballs en tensió
 • Ofegament
 • Corts per serres de cadena accionades a mà
 • Dolls d'alta pressió
 • Ferides de bala o arma blanca
 • Sorolls nocius

1.2 Dates importants del reglament europeu EPI

Encara que aquesta normativa europea va entrar en vigor en 2016, no va ser fins al 21 d'abril de 2018 quan va començar a aplicar-se. Perquè fabricants i altres agents econòmics disposin de temps suficient per a adaptar-se als requisits del Reglament, s'ha establert el següent calendari:

 • Fins al 21 d'abril de 2019: Data límit per a comercialitzar EPI segons la normativa derogada. A partir de llavors només es podran posar en el mercat EPI conforme a la nova legislació, per això es tracta d'una norma que afecta especialment empreses distribuïdores.
 • Entre el 21 d'abril de 2019 i el 21 d'abril de 2023: Els certificats d'examen CE de tipus expedits i les decisions d'aprovació emeses conformement a la Directiva 89/686/CEE per als EPI llocs en el mercat abans del 21 d'abril de 2019 continuen sent vàlids, tret que expirin abans del 21 d'abril de 2023.
 • A partir del 21 d'abril de 2023: Tots els EPI han d'estar certificats d'acord amb el Reglament 2016/425. No poden existir Certificats d'Examen CE de tipus i decisions d'aprovació emeses conformement a la Directiva 89/686/CEE.

2. Legislació sobre elecció i utilització de EPI

La norma que regula les disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització d'equips de protecció individual per part dels treballadors, és el Reial decret 773/1997, de 30 de maig.

2.1 Principals obligacions de l'empresari

L'empresari té l'obligació de:

 • Determinar quins llocs han d'utilitzar EPI i precisar les parts del cos a protegir i el tipus d'equip a utilitzar.
 • Proporcionar els EPI de manera gratuïta als treballadors.
 • Vetllar que la utilització dels EPI es realitza conforme al que s'estableix en la normativa.
 • Garantir que el manteniment es realitza conforme al que s'estableix en la normativa.

A més, l'empresari ha d'adoptar les mesures adequades perquè els treballadors rebin la informació necessària sobre l'ús de EPI abans de començar els treballs com, per exemple, de quins riscos els protegeixen i les activitats en les quals han d'utilitzar-se. A més, les instruccions han de proporcionar-se per escrit i el manual d'instruccions del fabricador ha d'estar sempre a la disposició dels treballadors.

2.2 Quines condicions que han de reunir els EPI?

Els equips de protecció individual han de proporcionar una protecció eficaç davant dels riscos que motiven el seu ús:

 • Responent a les condicions existents en el lloc de treball.
 • Tenint en compte les condicions físiques i l'estat de la salut del treballador.
 • Adequant-se al portador després d'haver realitzat els ajustos necessaris.

En el cas que es donessin riscos múltiples, l'ús de EPI ha de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia amb el risc associat al treball.

2.3 Com es determina la seva elecció?

L'empresari ha de dur a terme una anàlisi per a:

 • Avaluar aquells riscos que no es poden limitar o evitar prou a través d'altres mitjans.
 • Definir les característiques que han de reunir, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos.
 • Comparar les característiques dels equips que distribueixen les empreses en el mercat. Això implica que l'empresari ha d'optar per aquells EPI adaptats a la nova normativa europea.

2.4 Obligacions dels treballadors

Igual que l'empresari té obligacions en l'elecció dels equips de protecció individual, els treballadors també les tenen. Aquests deuen:

 • Utilitzar i cuidar correctament els equips subministrats per l'empresari.
 • Col·locar els equips de protecció individual després del seu ús en el seu lloc indicat.
 • Informar immediatament el seu responsable o superior de qualsevol defecte, anomalia o mal apreciat en l'equip de protecció individual utilitzat que, al seu judici, pugui comportar una pèrdua de la seva eficàcia protectora.

A més, saber quan utilitzar els equips de protecció individual en les diferents situacions que els requereixen, evitarà molts accidents laborals.


[CA] Normativa EPI Legislació específica.pdf Normativa EPI: Legislació específica