Torna

IBASSAL

Els fàrmacs i el conductor professional


Medicaments.jpg

A Espanya, al voltant del 5% dels accidents de trànsit estan relacionats amb els medicaments i, a la majoria dels casos, la persona desconeix l'efecte que tè el medicament a la capacitat de conducció. Una de les tres principals causes dels accidents és «l'error humà» que engloba la fatiga, somnolència, la inexperiència, un moment de distracció, els comportaments arriscats al volant (excés de velocitat, incompliment de les normes, etc.), però també l'estat de salut del conductor, la ingestió d'alcohol, drogues il·lícites i alguns medicaments.

Alguns medicaments, fins i tot els que no requereixen recepta mèdica, poden disminuir la seva capacitat per a conduir de manera segura.

Cal esmentar els següents efectes adversos:

 • Somnolència o efecte sedant
 • Reducció dels reflexos i augment del temps de reacció
 • Alteració de la percepció de les distàncies
 • Hiperactivitat i hiperreactivitat
 • Alteracions oftalmològiques o de l'audició
 • Estats de confusió i atordiment
 • Alteracions musculars de caràcter agut (espasmes, enrampades, incoordinació motora, etc.)

Els medicaments poden afectar la conducció a dos nivells:

 • Perquè el seu efecte terapèutic està contraindicat (per exemple, els antidiabètics poden produir una hipotensió intensa)
 • Perquè produeixin un efecte advers que afecti la capacitat de conduir (per exemple, els antidepressius solen provocar sedació)

No obstant això, la relació entre medicaments i conducció pot ser també positiva en controlar certs símptomes de la malaltia del pacient (per exemple, els antiemètics poden detenir nàusees i vòmits invalidants per al conductor).

Tots aquests efectes poden variar d'un treballador a un altre segons les seves característiques particulars. Ha de tenir-se major precaució segons l'edat del treballador, a l'inici del tractament i, en el cas d'alguns fàrmacs del sistema nerviós central (com les benzodiazepines d'acció llarga) per la somnolència residual que generen a primera hora del matí.

Els grups amb un major efecte en la conducció són:

 • Aquells que actuen sobre sistema nerviós central: antidepressius, ansiolítics, hipnòtics, antipsicòtics, etc.
 • Antihistamínics utilitzats per al tractament de l'al·lèrgia (efecte mínim en els de nova generació com loratadina o mizolastina)
 • Relaxants musculars
 • Alguns col·liris
 • Nombrosos antineoplàsics i immunomoduladors

Conductor.jpg

RECORDI, CONDUCTOR PROFESSIONAL!

Al volant no automedicar-se i consultar al professional sanitari per tal de valorar la possibilitat del medicament que menys influeixi a la seva capacitat de conduir.


[CA] Els fàrmacs i el conductor professional.pdf Els fàrmacs i el conductor professional