Programa de formació


APLICADORS

1. Els aplicadors de tatuatges i pirsing hauran de disposar d'un nivell de coneixements suficients i adequats per realitzar una prevenció efectiva dels riscos per a la salut que es poden derivar de les activitats regulades d'aquest Decret. Quan no disposin de titulació mitjana o superior que els habiliti per a la pràctica de les activitats anteriorment esmentades, hauran d'haver superat un curs de formació prèvia, amb un mínim de 15 hores de durada, el programa de la qual s'ajusti als continguts formatius inclosos en l'annex III del decret 43/2003, de 2 de maig (veure referencia pàgina 37).


2. Tenen validesa en el territori de les Illes Balears els documents acreditatius d'haver superat el corresponent curs de formació en matèria de tatuatges i pirsing, que hagin estat expedits en qualsevol estat membre de la Unió Europea.

Centres de formació registrats

CENTRE DIRECCIÓ CP, POBLACIÓ TELÈFON
DICONSAL Av. Joan Miró, 20 07014 Palma 971 28 78 20
EETP (Escuela Europea de Tatuaje y Piercing) C/ Francesc de Borja Moll, 8 07003 Palma 691 61 75 25
IBE SL (Institut Balear d'Emergències) C/ Colubí, 18-b 07013 Palma 971 28 87 64
OLKA FORMACIÓN C/ Antoni Jaume, 8 - 2º-1ª 07008 Eivissa 971 80 32 25

 

 

ENTITATS FORMADORES

Els cursos de formació han de ser desenvolupats i impartits per una entitat formadora que hagi presentat la corresponent declaració responsable en la Direcció general de Salut Pública i Participació.

go.gif  Accés al formulari de declaració responsable d'entitat formadora

Les entitats formadores hauran de comunicar l'organització del curs amb anterioritat a la seva impartició a la Direcció General de Salut Pública i Participació.

go.gif  Accés al tràmit de comunicació de realització de cursos d'aplicadors de tatuatges i pírcings

Cada vegada que es realitzi una edició d'un curs, l'entitat formadora haurà de comunicar a la Direcció General de Salut Pública i Participació la relació de les persones a les quals s'hagi expedit el corresponent certificat de formació.

go.gifAccés al tràmit de comunicació d'alumnes que han superat el curs d'aplicador de tatuatges i pírcings