Descripció i normativa

Descripció

La decoració del cos humà amb tatuatges, micropigmentacions, i l'aplicació  d'adorns corporals  metàl·lics   mitjançant  perforacions sobre la pell (tècnica  coneguda  amb el nom de pírcing),  són   pràctiques  que han  adquirit  una  considerable  i  creixent  difusió  en la nostra  societat,  per la qual cosa  s'han   incrementat  notòriament el nombre  d'establiments on es practiquen aqueste activitats.

Coneixent el risc potencial de transmissió de malalties a través de la sang associat a aquestes pràctiques, que a més es realitzen en àmbits no sanitaris i per personal no sanitari, s'aconsella amb la finalitat de minimitzar aquests riscos, que s'estableixin els requisits tècnic-sanitaris que han de complir els establiments que practiquen aquestes activitats, així com l'exercici de les mateixes i la formació mínima que ha de posseir les persones que les exerceixen.

Les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments de tatuatges, pirsin i altres tècniques similars han de presentar en iniciar l'activitat davant l'ajuntament corresponent una declaració responsable de compliment dels requisits higiènics i sanitaris regulats en aquest Decret, d'acord amb el model establert en l'annex IV del Decret 43/2003, de 2 de maig i amb el compromís de tenir tota la documentació obligatòria a la disposició dels serveis d'inspecció del seu ajuntament.

 

Normativa

lazo_pdf.gif Decret 43/2003, de 2 de maig, pel qual s’estableixen les normes higièniques i sanitàries que regulen la pràctica del tatuatge, del pírcing i d’altres tècniques similars, i els requisits dels establiments en els quals es realitzen aquestes pràctiques.

lazo_pdf.gif Modificació del Decret 43/2003, de 2 de maig, pel qual s’estableixen les normes higièniques i sanitàries que regulen la pràctica del tatuatge, pírcing i altres tècniques similars, i els requisits dels establiments en els quals es realitzen aquestes pràctiques (Article 8)