Programa de formació

 

 OPERADORS

1. Els operadors d’aparells de bronzejat artificial han de tenir un nivell de coneixements suficients i adequats per garantir una prevenció efectiva dels riscs per a la salut que es puguin derivar de l’exposició a radiacions ultraviolades. Quan no disposin d’alguna de les titulacions incloses en l’apartat 1 de l’annex II (Pàgina 3 del document) del Decret 16/2004, de 13 de febrer, que els habiliti per al maneig dels aparells de bronzejat artificial, han d’haver superat un curs de formació previ, amb un mínim de 25 hores de durada, el programa del qual s’ha d’ajustar als continguts formatius inclosos en l’annex I d’aquest Decret. (Pàgina 3 del document)

2. Tenen validesa en el territori de les Illes Balears els documents acreditatius d’haver superat el corresponent curs de formació d’operadors d’aparells de bronzejat artificial, que hagin estat expedits en qualsevol estat membre de la Unió Europea.
 

Centres de formació registrats

CENTRE DIRECCIÓ CP, POBLACIÓ TELÈFON
DICONSAL Av. Joan Miró, 20 07014 Palma 971 28 78 20
FUTTEC C/ Pasaje Soller, 4 A  07181 Son Caliu 915 49 53 48
OLKA FORMACIÓN C/ Antoni Jaume, 8 - 2º-1ª 07008 Eivissa 971 80 32 25

 

 

ENTITATS FORMADORES

Els cursos de formació han de ser desenvolupats i impartits per una entitat formadora que hagi presentat la corresponent declaració responsable en la Direcció general de Salut Pública i Participació.

go.gif Accés al formulari de declaració responsable prèvia per l’inici d’activitat d’entitat formadora en cursos d’operadors d’aparells de bronzejat artificial

Les entitats formadores hauran de comunicar l'organització del curs amb anterioritat a la seva impartició a la Direcció General de Salut Pública i Participació

go.gif Accés al tràmit de comunicació de realització de cursos d'operadors de bronzejat artificial

Cada vegada que es realitzi una edició d'un curs, l'entitat formadora haurà de comunicar a la Direcció General de Salut Pública i Participació la relació de les persones a les quals s'hagi expedit el corresponent certificat de formació.

go.gif Accés al tràmit de comunicació d'alumnes que han superat el curs d'operador de bronzejat artificial