Torna

Salut ambiental

Projecte Eurobiocides

Objectius

Comprovar el grau de compliment de la Directiva de Productes Biocides (PBD) 98/8/EC incloent les normes de classificació i etiquetatge.

Nº de països participants: 15
Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Estònia, Eslovènia, Espanya, Finlàndia, França, Alemanya, Letònia, Holanda, Noruega, Polònia, Romania i Suïssa.

Fase operativa: 2007-2008
 

Resum

  • Després de l'estudi de 1346 productes biocides es va posar de manifest que un de cada dos productes no complia amb la Directiva de Biocides incloent les normes de classificació i etiquetatge indicades en les corresponents directives de substàncies 67/548/EEC, i de preparats 1999/45/EC a les quals la PBD fa esment exprés en el seu article 20.
  • Entre un 11-12% dels productes biocides inspeccionats contenien substàncies actives prohibides.
  • Més d'un 20% dels productes inspeccionats no estaven classificats etiquetats amb les indicacions correctes en relació als perills físics o per a la salut. A més, més de l'11% dels mateixos no estaven classificats com a perillosos per al medi ambient.

El nombre de productes mal etiquetats augmenta quan es tenen en compte les frases R i S.

Vists els resultats que mostren que el 50% dels productes inspeccionats no s'ajustaven a la normativa i tenint en compte que la Directiva de biocides és aplicable fa més de 10 anys, es posa de manifest el següent:

  • Necessitat de reforçar la vigilància del compliment de la Directiva incloent la classificació i etiquetatge dels productes biocides.
  • Necessitat de conscienciar a les empreses perquè parin esment a les normatives a fi que redueixin el nombre de productes biocides que no s'ajusten a les mateixes.
  • El sector que treballa amb biocides ha d'intentar reduir els riscos per a la salut humana derivats de l'ús dels mateixos així com donar suficient informació al llarg de la cadena de subministrament dels canvis que puguin fer-se en la seva composició.
  • Necessitat de disposar d'informació específica destinada a empreses, consumidors i professionals

lazo_pdf.gif EuroBiocides Project Executive Summary.  Summary and overview of the Eurobiocides project