Biocides

 

Descripció

Es denominen Biocides a les substancies actives i preparats que tenguin una o més substancies actives, presentats en la forma que són subministrats al usuari, destinats a destruir, contrarestar, impedir l’acció o exercir el control d’altre tipus damunt qualsevol organisme nociu mitjançant medis químics o biològics.

Aquests productes estan regulats per la Directiva 98/8/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de febrer, relativa a la comercialització de biocides, transposada al nostre ordenament jurídic mitjançant el Real decret 1054/2002, de 22 d’octubre, pel qual es regula el procés d’avaluació pel registre, autorització i comercialització de biocides.

Amb aquest Real decret es regulen 23 tipus de productes biocides, classificats en quatre grups principals:

Grup 1: Desinfectants i biocides generals
Inclouen els biocides utilitzats a l’àmbit de la vida privada i de la salut pública

Grup 2: Conservants
Inclouen entre altres els protectors de la fusta

Grup 3: Plaguicides
Inclouen rodenticides, avicides, insecticides,  repel·lents i atraients

Grup 4: Altres biocides

Tots els biocides, avaluats conforme als procediments establerts en el RD 1054/2002, s’ inscriuran en el Registre Oficial de Biocides de la DG de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, Política Social e igualtat.

Els locals o instal·lacions on es fabriquin i/o formulin biocides, així com els que emmagatzemin i/o comercialitzin biocides autoritzats per us professional o realitzen serveis biocides, s’hauran d’ inscriure en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de la CA corresponent. 

lazo_pdf.gif Correspondència entre les classificacions de perillositat d'acord amb el CLP i les tòxiques i molt tòxiques del RD 255/2013

 

Normativa 

lazo_pdf.gif Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació de 9 de maig de 2016 per la qual es prorroga la validesa dels carnets per a l’aplicació de biocides

lazo_pdf.gif Reglamento (UE) Nº 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de mayo de 2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas (Texto pertinente a efectos del EEE)

lazo_pdf.gif Decret 52/2012 de 6 de juliol, pel qual es regulen els establiments i serveis biocides, així com els requisits per a la inscripció en el Registre Oficial d’Establiments i Serveis Biocides de les Illes Balears

lazo_pdf.gif Reial decret 1054/2002, d'11 d'octubre, pel qual es regula el procés d'avaluació per al registre, autorització i comercialització de biocides.

lazo_pdf.gif Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s'estableix la normativa reguladora de la capacitació per a realitzar tractaments amb biocides.

lazo_pdf.gif Ordre SCO/3269/2006, de 13 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases per a la inscripció i el funcionament del Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides.

lazo_pdf.gif Reial decret 3349/83, de la Presidència del Govern, de 30 de novembre, pel qual s'aprova la Reglamentació Tècnica i Sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.

lazo_pdf.gif Reial decret 162/1991, de 8 de febrer, pel qual es modifica la Reglamentació anterior.

lazo_pdf.gif Reial decret 443/1994, d'11 de març, del Ministeri de la Presidència, pel qual es modifica la Reglamentació Tècnica i Sanitària per a la fabricació, comercialització i utilització de plaguicides.

lazo_pdf.gif Decret 133/2008, de 5 de desembre, pel qual s'estableix el procediment per a la renovació dels carnets d'aplicadors de plaguicides d'ús ambiental i d'ús en la indústria alimentària.