Condicions higièniques i sanitàries de les piscines dels establiments turístics i les d'ús col·lectiu

 

Descripció

Les instal·lacions i les condicions de les piscines, així com la qualitat de l'aigua, els tractaments, el personal socorrista i el de manteniment, seran objecte de control i supervisió per adequar-se al compliment de les normes establertes.
Les característiques de les piscines han de perseguir fonamentalment la prevenció dels accidents i evitar el risc sanitari.

 

Normativa aplicable

PDF Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines (Versió consolidada)

PDF Decret 53/1995, de 18 de maig, pel qual s'aproven les condicions higièniques i sanitàries per a les piscines dels allotjaments turístics i per a les d'ús col·lectiu

PDF Ordre de 5 de març de 1996, per la qual es regulen els coneixements que ha d'acreditar el personal encarregat de les piscines en establiments turístics i en les d'ús col·lectiu