Descripció i normativa de les aigües de bany
 

es-trenc.jpgLes mesures de control s'han de basar en el compliment dels criteris de qualitat mínima exigibles a les aigües de bany i zones en què es localitzen en ordre a la protecció de la salut pública i a la millora de les condicions de vida dels usuaris. També es configura un sistema d'informació adequat. A la nostra Comunitat les aigües de bany considerades són les marítimes i les zones de bany són les que conformen les platges.

A l’any 2006 es va publicar la Directriu 2006/CE del Parlament europeu i del Consell de 15 de febrer de 2006, relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany i per la qual es deroga la Directriu 76/160/CEE. Aquesta ha estat transposada per l’Estat espanyol mitjançant el RD 1341/2007, d’11 d’octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany que deroga el RD 734/1998, d’1 de juliol.

Aquesta normativa estableix mesures de control, classificació, gestió e informació al públic de les zones d’aigües de bany, i té sempre com a objectiu la protecció de la salut pública i la protecció i la millora de la qualitat del medi ambient.

Des de la Direcció General de Salut Pública i Participació es realitza un control a les zones d’aigües de bany que inclou :

  • A les aigües de bany: s’efectuen preses de mostres per a la determinació analítica d’enterococs intestinals i escheríchia coli, així com una inspecció visual per avaluar la presència de residus flotants.
  • A la platja: es fa una vigilància visual de les condicions de neteja i higiene.

  
 Normativa aplicable

lazo_pdf.gif Reial Decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany

lazo_pdf.gif Directiva 2006/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de febrero de 2006 relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 76/160/CEE

lazo_pdf.gif Normativa per la cual s'estableix un símbol per la clasificació de les aigües de bany