Qualitat de les aigües de consum humà

 

Descripció

Les mesures de control de la qualitat es basen en el compliment dels criteris sanitaris de les aigües de consum humà, i de les instal·lacions que permeten el subministrament des de la captació fins a l'aixeta del consumidor, per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües.

 

Normativa aplicable

PDF Reial Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.

PDF Directiva (UE) 2020/2184 de 16 de desembre de 2020, relativa a la qualitat de les aigües destinades a consum humà

PDF Correcció d'errades del Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà

PDF Decret 53/2012 de 6 de juliol, sobre vigilància sanitària de les aigües de consum humà de les Illes Balears

PDF Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum (SINAC)

PDF Ordre SCO/2967/2005, de 12 setembre de 2005, per la què s'amplia la de 21 de juliol de 1994, per la què es regulen els fitxers de dades de caràcter personals gestionats pel Ministeri de Sanitat i Consum, i es crea el fitxer del Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum SINAC

PDF Ordre SCO/778/2009, de 17 de març, sobre mètodes alternatius per a l'anàlisi microbiológica de l'aigua de consum humà