Activitats molestes, nocives, insalubres i perilloses
  

Descripció

Amb l'entrada en vigor de La Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, s’ha fet un esforç d'adaptació al nou sistema per part de totes les administracions públiques que hi intervenen, a l'hora de la qualificació i valoració de les mesures correctores de les activitats. Des de la Conselleria de Salut i Consum, es continua col•laborant amb totes les administracions implicades prestant assistència tècnica, incloent inspecció, emissió d’informes sobre els aspectes sanitaris de les activitats a petició de les administracions implicades (ajuntaments, Consells Insulars), i participant activament com a membres de la Junta Autonòmica d’Activitats de les Illes Balears (JAIB).

La llei 16/2006 ha aportat canvis significatius en tramitació de les Llicències d’activitats, de forma que els ajuntaments de més de 15.000 habitants tenen les competències exclusives transferides, i els de menys de 15.000 habitants les comparteixen amb el Consell Insular Corresponent en funció de la qualificació de l’activitat.

La Conselleria de Salut i Consum està a disposició tant dels ajuntaments com dels Consells Insulars per a la elaboració d’informes sanitaris sobre els projectes de les activitats que s’estiguin tramitant i que els serveis tècnics dels Ajuntaments o del Consells Insulars considerin oportuns, sempre des de l’àmbit sanitari.

  
Normativa aplicable

lazo_pdf.gif Llei 16/2006, de 17 d'octubre, de Règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears (actualitzada en data 10/03/2011)

 
Més informació:

Pàgina Web Ministeri de Medi Ambient