Torna

Salut ambiental

Programa de vigilància i control de les aigües de bany de les Illes Balears en la temporada 2023

1.1 Objectius

Controlar les aigües de bany en compliment de la Directiva 2006/7/CE i de l'RD 1341/2007 sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany per a garantir la qualitat sanitària de les aigües de bany a fi de protegir la salut dels usuaris.

2.2 Temporada de bany

És el període de control de les aigües de bany que es correspon amb una afluència important d’usuaris. Està establerta del 8 de maig al 5 d’octubre.

2.3  Zones de bany i punts de mostreig controlats

Hi ha censades 160 zones de bany, amb un total de 191 punts de mostreig, al llarg de tota la costa repartides en 32 municipis.

A continuació es detallen totes les zones de bany i els punts de mostreig de la xarxa de vigilància.

lazo_pdf.gif Detall de totes les zones de bany i els punts de mostreig de la xarxa de vigilància

2.4 Inspeccions i presa de mostres  

El Servei de Salut Ambiental de la Direcció General de Salut Pública i Participació va fer les inspeccions i  preses de mostres.

El nombre de mostreigs programats és de 8 com a mínim repartits al llarg de la temporada de bany.  Abans de l’inici de la temporada, entre el mes d'abril i l'inici del mes de maig,  es pren una mostra  inicial en tots els punts de mostreig. 

Durant les inspeccions es duen a terme:

a) La presa de mostres de l’aigua de bany per analitzar en el laboratori:

  • Escherichia coli
  • Enterococs intestinals

b) Una inspecció visual de l’aigua de bany, on s’observa la transparència, les meduses, els residus enquitranats, el vidre, els plàstics, el cautxú, les fustes, les  matèries flotants, les substàncies tensioactives i les restes orgàniques.

c) Una inspecció visual de l’arena per detectar la presència de restes enquitranades, vidres, plàstics, cautxú, fustes i restes orgàniques.

d) L’observació de les condicions meteorològiques: el temps, el vent, l’estat de la mar i les pluges.

lazo_pdf.gif Calendari de control previst any 2023

2.5 Laboratoris

Les mostres d’aigua de bany de Mallorca i Menorca s’analitzen en el Laboratori de Salut Pública de Mallorca i les mostres d’Eivissa i Formentera en el Laboratori de Salut Pública d’Eivissa. Excepcionalment, algunes mostres de Mallorca i Menorca es poden analitzar en un laboratori privat. Els mètodes utilitzats en els laboratoris de la Conselleria de Salut són els següents:

  • Per a Escherichia coli: UNE EN ISO 9308-2 pel NMP  i excepcionalment  UNE EN ISO 9308-1 per filtració de membrana
  • Per a Enterococs intestinals: UNE EN ISO 7899-1 pel NMP i excepcionalment UNE EN ISO 7899-2 per filtració de membrana.

2.6 Valoració puntual de les mostres de les aigües de bany

Dels resultats de les mostres obtinguts durant la temporada de bany, es fa una valoració puntual de la qualitat de l’aigua de bany en cada punt de mostreig. 

Els criteris establerts són els següents:

Valoració puntual
 Paràmetre (en UFC o NMP/100ml) Apta per al bany Bany no recomanat Prohibició de banyar-s’hi
 Enterococos intestinals Fins a 200 De 201 a 1000 Més de 1000
 Escherichia coli Fins a 500 De 501 a 2000 Més de 2000

Aquesta informació s’envia als ajuntaments i també és a disposició del públic en aquesta mateixa pàgina web en l’apartat “Resultats analítics”.

D’altra banda, els resultats de les mostres es poden consultar a la pàgina web del Ministeri de Sanitat “NAYADE-ciudadano” al següent enllaç: https://nayadeciudadano.sanidad.gob.es/

2.7 Incidències

Quan se superen els valors establerts perquè l’aigua sigui apta per al bany, es fan mostreigs  complementaris  per  confirmar l’incompliment i se n’informa  l’Ajuntament i la Conselleria de Medi Ambient i Territori, a fi que es pugui determinar la causa que provoca la contaminació i dur a terme les mesures correctores necessàries per protegir la salut dels usuaris.

2.8 Avaluació i classificació

Al final de la temporada s’efectua una avaluació i qualificació de tots els punts de mostreig d’acord amb els criteris que estableix la normativa i posteriorment es fa una valoració dels resultats obtinguts.
Per fer la classificació es prenen la sèrie de dades de les darreres quatre temporades de bany i es qualifiquen com a “excel·lent”, “bona”, “suficient” o “insuficient” segons els criteris següents:

Paràmetres (en UFC o NMP/100ml)
Qualitat
Suficient2
Bona1
Excel·lent1
 Enterococs intestinals
185
200
100
 Escherichia coli
500
500
250
1 D’acord amb l’avaluació del percentil 95
2 D’acord amb l’avaluació del percentil 90