Torna

Salut ambiental

Bronzejat artificial

 

Descripció

Els titulars dels centres de bronzejat artificial que vulguin iniciar la seva activitat hauran de presentar davant la Direcció General de Salut Pública i Consum una declaració responsable prèvia a l’inici d’activitat, d’acord amb el model que estableix l’annex III.

Les persones físiques o jurídiques titulars dels centres de bronzejat artificial establertes en qualsevol Estat membre de la Unió Europea poden desenvolupar aquestes activitats a les Illes Balears sempre que notifiquin prèviament aquesta circumstància a la Direcció General de Salut Pública i Participació.

Aquests centres seran objecte de control i supervisió del compliment de la normativa vigent per part del Servei de Salut Ambiental de la Direcció General de Salut Pública i Participació.

Tal com s'estableix a l'article 9.4 del Decret 77/2012, de 21 de febrer, es crea el registre de Centres de Bronzejat Artificial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en què s'han d'inscriure tots els centres que duguin a terme aquesta activitat.

Normativa

  • Decret 77/2012, de 21 de setembre,  de  simplificació administrativa i de modificació de diverses disposicions reglamentàries per a la transposició a les Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre de 2006, de serveis en el mercat interior
  • Decret 16/2004, de dia 13 de febrer, pel qual es regula l’exercici de l'activitat de bronzejat artificial

 

go.gifAccés al formulari de declaració responsable prèvia a l’inici de l’activitat d’un centre de bronzejat artificial