Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Declaració responsable d'entitat formadora en tatuatges i pírcings

Procediment per a la inscripció d'entitats que realitzin cursos de formació per a persones que realitzin tatuatges i pírcings.

Per a més informació consultau aquí

Persones destinatàries

Entitat o persona física titular del centre

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

No hi ha actualment entitats que hagin iniciat aquest procediment, motiu pel qual tampoc hi ha taxa. El model de declaració responsable és el recollit al propi Decret 77/2012 (veure enllaç a la norma)

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Salut Ambiental

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Art. 8.3 Decret 77/2012

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

No procedeix

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Avaluació, Acreditació i Inspecció

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Salut Ambiental

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177368 - Fax: 971177304