Torna

Deute

Informació sobre el Contracte marc de Tresoreria 2023 per als ens instrumentals del sector públic autonòmic i pels centres docents públics d'educació no universitària

(Darrera actualització: 01 de juliol de 2023)

Entrada en vigor: 1 de juliol de 2023

Durada: 1 any, fins el 30 de juny de 2024

Els plecs que regeixen la contractació es poden consultar en:

https://www.caib.es/sites/deute/ca/licitacia_contracte_marc_de_tresoreria_2023/

Què és el Contracte marc de Tresoreria?

El Contracte marc de Tresoreria estableix les condicions per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En concret, les finalitats són:

 • Seleccionar les entitats de crèdit que prestaran els serveis objecte del Contracte marc.
 • Fixar el cost màxim de les comissions pels serveis bancaris.
 • Fixar l'import i el cost (tipus d'interès aplicable i comissions) de les operacions de crèdit a curt termini que s'adjudiquin.
 • Fixar les condicions d'execució dels contractes celebrats a l’empara del Contracte marc 


Qui són els destinataris del Contracte marc de Tresoreria?

 • L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els organismes autònoms que integren la hisenda pública autonòmica als termes de l'article 2.1 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, descrits a l'article 2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte els organismes autònoms a què es refereix l'apartat a) anterior.
 • Centres docents públics no universitaris

Veure ens en l'apartat de l'àmbit subjectiu del Contracte marc en aquesta web: http://www.caib.es/sites/deute/ca/ambit_subjectiu/

Podran adherir-se a l’àmbit subjectiu d’aquest Contracte marc les entitats següents, en virtut de la clàusula 5.3 del PCP, ens SEC que no són ens del sector públic instrumental  i òrgans estatutaris de la Comunitat Autònoma que poden adherir-se al Contracte marc, prèvia petició:

 • Entitats públiques que s’hagin d’incloure en el sector d’administracions públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per aplicació de les regles del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, a què es refereix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (àmbit SEC), i que no formin part del sector públic instrumental autonòmic d’acord amb la Llei 7/2010 , de 21 de juliol, del sector públic instrumental.
 • Òrgans estatutaris de la Comunitat Autònoma

Veure ens en l'apartat de l'àmbit subjectiu del Contracte marc en aquesta web: http://www.caib.es/sites/deute/ca/ambit_subjectiu/

 

Amb quines entitats financeres es pot tenir obert un compte bancari?

Els ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els centres públics d’educació no universitària, poden operar amb qualsevol de les 9 entitats financeres següents:

 • CaixaBank, SA
 • Abanca, Corporación Bancaria, SA
 • Banco Santander, SA
 • Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
 • Banca March, SA
 • Banco Sabadell, SA
 • Colonya, Caixa d’Estalvis de Pollença
 • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
 • Unicaja Banco, SA

D’acord amb la contractació adjudicada, no es poden tenir oberts comptes bancaris a entitats financeres que no formin part del Contracte marc de Tresoreria vigent, llevat dels vinculats a operacions de crèdit o els que, excepcionalment, s’hagin obert en virtut d’un conveni que, per les seves particularitats, exigeixi mantenir-los perquè les entitats del Contracte marc de Tresoreria no el puguin dur a terme. En aquest darrer cas, per mantenir oberts els comptes es requereix la conformitat prèvia de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, tret que es disposi d’una autorització prèvia i no hagin canviat les circumstàncies per les quals se va atorgar.

Serveis bancaris inclosos en el Contracte marc com a prestacions determinades i que no requereixen licitació

 • Comptes bancaris.
 • Operativa d'ingressos i pagaments.
 • Comptes corrents de pagaments i cobraments a justificar.
 • Els mitjans de pagament o ingrés vinculats a comptes bancaris següents:
  • Transferències, girs, xecs o qualsevol mitjà de pagament bancari assimilable admès en comerç.
  • Targetes de dèbit i de prepagament.
 • Operacions de compravenda de divises.
 • Gestió del pagament d'impostos i la seva bonificació.
 • Qualsevol altre servei bancari vinculat amb les operacions descrites anteriorment, inclosos els certificats bancaris.
 • Assessorament financer i bancari relacionat amb les prestacions objecte d'aquest Contracte marc que la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni requereixi de manera puntual.
 • Informació sobre novetats en operativa bancària i en serveis i productes financers relacionats amb la resta de prestacions d’aquest Contracte marc, mitjançant reunions informatives o jornades de divulgació, presencials o a distància, per tots els destinataris del Contracte marc.

Aquests serveis bancaris només es podran fer amb qualsevol de les 9 entitats adjudicatàries del Contracte marc de Tresoreria 2023, i no requereixen licitació per part de l’ens o del centre docent.

Els ens del sector públic instrumental autonòmic i els centres docents públics no universitaris hauran de comptar amb les autoritzacions preceptives que corresponguin per a cada prestació, segons la normativa vigent.

Les comissions bancàries per aquestes prestacions, si n’hi hagués, es liquiden per l’Administració de la Comunitat Autònoma mitjançant una sola liquidació global per cada entitat de crèdit per al conjunt d'organismes de l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquest Contracte marc.

Serveis bancaris que requereixen de licitació entre les entitats adjudicatàries del Contracte marc (“prestacions NO determinades”)

 • Operacions d'actiu:
  • Inversions financeres temporals.
  • Col·locació d'excedents de tresoreria.
 • Targetes de crèdit.
 • Avals bancaris a tercers.
 • Subministrament i manteniment de terminals de punt de venda (TPV) o d'un mitjà anàleg.
 • Qualsevol altre servei bancari vinculat amb les operacions descrites anteriorment.
 • Qualsevol altre servei bancari relacionat amb l'operativa d'ingressos i pagaments de qualsevol naturalesa i per qualsevol medi admès en comerç, que no estiguin incloses en les prestacions determinades dels plecs que regeixen la contractació ni excloses expressament del mateix.

Els ens del sector públic instrumental autonòmic i els centres docents públics no universitaris hauran de seleccionar l’oferta amb millor relació qualitat-preu entre les 9 entitats adjudicatàries del Contracte marc de Tresoreria 2023. Així mateix, hauran de comptar amb les autoritzacions preceptives que corresponguin per a cada prestació, segons la normativa vigent.

El pagament de les comissions pels serveis bancaris inclosos com a prestacions no determinades del Contracte marc a les entitats de crèdit adjudicatàries, l'efectuarà l'ens que hagi contractat el servei.

Comissions bancàries

1. Les entitats financeres adjudicatàries no poden carregar comissions en els comptes bancaris dels ens del sector públic ni dels centres docents públics no universitaris pels serveis bancaris inclosos en el Contracte marc com a prestacions determinades:

 • Comptes bancaris.
 • Operativa d'ingressos i pagaments.
 • Comptes corrents de pagaments i cobraments a justificar.
 • Els mitjans de pagament o ingrés vinculats a comptes bancaris següents:
  • Transferències, girs, xecs o qualsevol mitjà de pagament bancari assimilable admès en comerç.
  • Targetes de dèbit i de prepagament.
 • Operacions de compravenda de divises.
 • Gestió del pagament d'impostos i la seva bonificació.
 • Qualsevol altre servei bancari vinculat amb les operacions descrites anteriorment, inclosos els certificats bancaris.

En cas que ho facin, primer s’ha de reclamar a l’entitat financera. En cas que no es retorni la comissió o despesa carregada en compte, s’ha de posar en coneixement d’aquesta Direcció General mitjançant el procediment publicat a la seu electrònica: https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administracions/tramites/servicio/4721977

En cas de dubte, contactau amb:

Servei de Gestió Financera del Sector Públic: gfspi@tresorer.caib.es

971 17 95 00 ( ext. 66982)

Les comissions bancàries per aquestes prestacions, si n’hi hagués, es liquiden per l’Administració de la Comunitat Autònoma mitjançant una sola liquidació global per cada entitat de crèdit per al conjunt d'organismes de l'àmbit subjectiu d'aplicació d'aquest Contracte marc.

2. En canvi, que poden carregar comissions en els comptes bancaris dels ens del sector públic i dels centres docents públics no universitaris pels serveis bancaris inclosos en el Contracte marc com a prestacions NO determinades:

 • Operacions d'actiu:
  • Inversions financeres temporals.
  • Col·locació d'excedents de tresoreria.
 • Targetes de crèdit.
 • Avals bancaris a tercers.
 • Subministrament i manteniment de terminals de punt de venda (TPV) o d'un mitjà anàleg.
 • Ingrés de més de 50 monedes en l'oficina bancària*.
 • Qualsevol altre servei bancari vinculat amb les operacions descrites anteriorment.
 • Qualsevol altre servei bancari relacionat amb l'operativa d'ingressos i pagaments de qualsevol naturalesa i per qualsevol mitjà admès en comerç, que no estiguin en les prestacions determinades per aquest Plec ni excloses expressament del mateix.

*D'acord amb la normativa europea, les entitats de crèdit no tenen l'obligació d'acceptar més de 50 monedes i fer-ho suposa un cost per a l'entitat derivat del recompte de moneda. No obstant això, les entitats adjudicatàries poden establir un llindar de monedes superior a 50 a partir del qual cobrin comissions.

També per les prestacions excloses del Contracte marc, en concret, per les operacions de deute a llarg termini (per exemple, despeses de correspondència).

El pagament de les comissions pels serveis bancaris inclosos com a prestacions no determinades del Contracte marc a les entitats de crèdit adjudicatàries, l'efectuarà l'ens que hagi contractat el servei.

Comptes bancaris

Es poden obrir comptes bancaris amb qualsevol de les 8 entitats adjudicatàries del Contracte marc de tresoreria vigent, i d’acord amb la normativa aplicable pels ens del sector públic instrumental d’una banda, i dels centres docents públics no universitaris d’una altra.

 • L’obertura, la modificació i la cancel·lació de comptes corrents dels ens del sector públic instrumental, així com la designació de les persones autoritzades per a la disposició de fons, requereix autorització de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni.
 • L’obertura, la modificació i la cancel·lació de comptes corrents dels centres docents no universitaris la tramita la Conselleria d'Educació i Formacio Professional.

No es poden mantenir saldos deutors o negatius en els comptes bancaris oberts, excepte autorització expressa prèvia i excepcional de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, llevat dels comptes vinculats a una operació de crèdit.

La remuneració de saldos bancaris positius serà del 0% i en cas de que es meritessin comissions de custòdia per mantenir saldos bancaris positius, aquestes es liquidaran per l’Administració de la Comunitat Autònoma mitjançant una sola liquidació global.

L’obertura, cancel·lació o modificació de comptes bancaris s’ha de fer d’acord amb la Instrucció 01/2021, de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni relativa a l’obertura i la cancel·lació de comptes bancaris de titularitat dels ens del sector públic instrumental autonòmic i dels centres amb autonomia de gestió econòmica i a la designació i a la substitució de persones autoritzades per utilitzar-los

El tràmit per l’obertura, cancel·lació o modificació de comptes bancaris és el següent:

https://www.caib.es/seucaib/ca/202/administracions/tramites/tramite/4649171

Terminals de punt de venda (TPV) o mitjà anàleg

La concertació d’aquest servei bancari vinculat als comptes bancaris és competència de l’òrgan de contractació del destinatari, sense perjudici del procediment d’autorització prèvia a què estigui sotmès.

La concertació d’aquest servei requereix d’autorització prèvia de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni en els casos següents:

 • Ens del sector públic instrumental autonòmic.
 • Centres docents públics no universitaris. En aquest cas, també es requereix el vistiplau del secretari o secretària general de la conselleria d’adscripció del centre.

Els destinataris del Contracte marc hauran de dur a terme una licitació per contractar aquesta prestació, en els termes de la clàusula 35 a 37 del Plec de clàusules particulars, en concret:

 • Organismes autònoms, han de demanar oferta a totes les entitats tresoreres.
 • Resta dels ens del sector públic instrumental autonòmic i centres docents públics no universitaris, així com als destinataris que s’adhereixin al Contracte marc, podran demanar oferta a les entitats tresoreres i col·laboradores que considerin adient, en funció de les seves necessitats, i d’acord amb la normativa aplicable sobre contractes del sector públic que els hi sigui aplicable.

Targetes de dèbit o de prepagament

La petició d’emissió a les entitats adjudicatàries d’aquestes targetes vinculades a comptes bancaris:

 • Dels organismes autònoms, és competència de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni.
 • De la resta dels ens del sector públic instrumental autonòmic, requereix d’autorització prèvia de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

En el cas dels centres docents públics no universitaris, només poden disposar de targetes de prepagament, amb autorització prèvia de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni i amb el vistiplau del secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

L’emissió de targetes requereix d’autorització prèvia de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni en els casos següents:

- Ens del sector públic instrumental autonòmic.

- Centres docents públics no universitaris. En aquest cas, també es requereix el vistiplau del secretari o secretària general de la conselleria d’adscripció del centre.

El procediment d’autorització es troba regulat en la Instrucció 02/2021, de 15 d'octubre, de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni relativa als mitjans de pagament dels ens del sector públic instrumental autonòmic i dels centres amb autonomia de gestió econòmica o norma que la substitueixi.

Targetes de crèdit

La petició d’emissió a les entitats adjudicatàries d’aquestes targetes vinculades a comptes bancaris dels organismes autònoms, és competència de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni.

Excepcionalment, la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni podrà autoritzar la resta dels ens del sector públic instrumental autonòmic i dels centres docents públics no universitaris a sol·licitar l’emissió de targetes de crèdit a càrrec dels seus comptes bancaris.

L’emissió de targetes requereix d’autorització prèvia de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni en els casos següents:

- Ens del sector públic instrumental autonòmic.

- Centres docents públics no universitaris. En aquest cas, també es requereix el vistiplau del secretari o secretària general de la conselleria d’adscripció del centre.

El procediment d’autorització es troba regulat en la Instrucció 02/2021, de 15 d'octubre, de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni relativa als mitjans de pagament dels ens del sector públic instrumental autonòmic i dels centres amb autonomia de gestió econòmica o norma que la substitueixi.