Endeutament any en curs


Préstec amb el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic 2024

En l'exercici 2024 l'Administració de la Comunitat Autònoma es finançarà a través del compartiment Fons de liquiditat autonòmic (FLA) del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA).

El 12 de gener de 2024 el Consell de Govern va aprovar l'adhesió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA).

L' import inicialment previst d'endeutament a formalitzar per un import de 992.005.776,78 d'euros, per a les finalitats següents:

FFCA-FLA 2024 per trams. Finalitats de finançament

Import en milions d'euros
I - Venciments de deute de 2024              953,24
II - Devolució de les liquidacions negatives del sistema de finaçament de 2008 i de 2009       -
III - Finançament de l'objectiu de dèficit      38,77
Total             992,01

Finalment, no es financiarà el tram III d'objectiu de dèficit de 2024.

Préstec FFCA-FLA 2024

El 22 de febrer de 2024 l'Administració de la Comunitat Autònoma ha formalitzat un préstec a 12 anys, amb 4 anys de carència,  amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) en representació de l'Administració General de l'Estat, amb càrrec al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic, per finançar les necessitats de finançament del primer trimestre de l'exercici. Posteriorment, el 20 de març de 2024 es va signar una primera addenda al contracte per ampliar el seu import nominal.

Aquest endeutament s'ha fet en els límits que estableixen les autoritzacions dels apartats 2 i 3 de l’article 38 de la Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024, i amb les autoritzacions pels acords del Consell de Govern de 19 de gener de 2024, i de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 15 de desembre de 2023.

Necessitats de finançament Import nominal signat Data signatura Tipus d'interès fix
1r trimestre 2024     322.980.000 € Contracte:   22/02/2024 2,999 %
2n trimestre 2024 29.960.000 € 1a addenda: 20/03/2024 3,140 %

            Total                                            352.940.000 €

L'import nominal formalitzat fins ara és de 352.940.000 €, que es desglossa en:

Tram I: 352.940.000 €, per amortitzar venciments de deute del primer i el segon trimestre de 2024.


Refinançament  d'operacions d'endeutament de l'Administració de la Comunitat Autònoma

L'any 2024 la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni no té previst realitzar cap procés de refinançament d'operacions d'endeutament de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.