Cartera de préstecs a llarg termini  i de crèdit a curt termini de l'àmbit SEC de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

La informació de la cartera d'endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es publica a continuació detalla les dades de l'endeutament a nivell SEC,  com a una mesura del risc que tenen les entitats financeres (inclòs el Fons de finançament a comunitats autònomes)  amb els instruments d'endeutament següents:

- Préstecs a llarg termini amb entitats financeres (residents i no residents)

- Préstecs a llarg termini amb el Fons de finançament a comunitats autònomes (FFCA), que són operacions de crèdit a llarg termini que es formalitzen amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) en representació de l'Administració General de l'Estat.

- Operacions de crèdit a curt termini.

D'aquests instruments d'endeutament, la xifra publicada és:

- Préstecs: deute viu en euros en el mes de tancament que se seleccioni en el quadre.

- Crèdit a curt termini: import nominal en euros formalitzat (que és el límit del crèdit, independentment que es disposi o no).

Així, aquesta cartera no inclou el detall del deute en els intruments següents: emissions de deute públic (EM), associacions público privades ( APP) i factoring sense recurs (FSR) .

Per veure la informació sobre les emissions de deute públic en circulació consultau l'enllaç http://www.caib.es/sites/deute/ca/emissions_dobligacions/

L'endeutament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és el que publica trimestralment el Banc d'Espanya. Es tracta d'endeutament de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens instrumentals que formen part del seu àmbit SEC, i està format pels instruments d'endeutament inclosos en el Protocol de Dèficit Excessiu (PDE) i que es poden consultar en l'enllaç https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/notamet_pde.pdf

Per això, la xifra d'endeutament de la Comunitat Autònoma de la cartera que aquí es detalla no coincideix amb la xifra d'endeutament a efectes del Protocol de Dèficit Excessiu que es publica en altres apartats d'aquesta pàgina web, com "Deute per instrument" o "Deute en valors absoluts". Així mateix, aquesta xifra es publica amb periodicitat mensual mentre l'endeutament que publica el Banc d'Espanya és trimestral.