Torna

Deute

Col.locacions d'excedents de tresoreria desembre 2022- maig 2023

D'acord amb el Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any 2022 (Contracte marc de Tresoreria 2022), les col·locacions d’excedents de tresoreria de l’Administració de la Comunitat Autònoma es troben dins de l’àmbit objectiu i subjectiu del Contracte marc de tresoreria 2022, com a prestació no determinada de la clàusula 2.3 del Plec de prescripcions tècniques particulars (PPT) i s’ha de licitar d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules particulars (PCP), clàusula 33.3.

El 12 de desembre de 2022, 17 de gener de 2023, 2 de març de 2023 i 3 de maig de 2023 la secretaria general d'Hisenda i Relacions Exteriors va adjudicar cinc operacions en els termes següents:

Entitat Tipus d'operació Import nominal Data resolució adjudicació Resolució secretària general C. Hisenda Data inici col.locació Data venciment col.locació

Tipus d'interès

(nominal anual)

Base Termini mesos Cancel.lació anticipada
Abanca Compte corrent de lliure disposició 200.000.000 € 12/12/2022 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1670837516986-537340216-5997473695703854199 23/12/2022 23/03/2023 1,03 % Act/365 Fins a 3 mesos, renovables sense cost, moviment lliure de fons entre comptes CAIB
Santander Imposició a termini fix 100.000.000 € 12/12/2022 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1670837516986-537340216-5997473695703854199 30/12/2022 28/02/2023 1,31 % Act/365 2 mesos parcial o total: sense cost, amb un preavís mínim de 30 dies
Santander Imposició a termini fix 100.000.000 € 17/01/2023 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1673871819585-552196768-3146725716641963650 19/01/2023 19/03/2023 1,31 % Act/365 2 mesos parcial o total: sense cost, amb un preavís mínim de 30 dies
Abanca Compte corrent de lliure disposició 300.000.000 € 02/03/2023 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1677595516072-578363659-2632483015413073187 02/03/2023 02/04/2023 2,26 %

Act/365 1 mes, renovable mensual parcial o total, lliure i sense cost
Abanca Compte corrent de lliure disposició 300.000.000 € 02/03/2023 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1677595516072-578363659-2632483015413073187 03/04/2023 03/05/2023 2,80 % Act/365 1 mes, renovable mensual parcial o total, lliure i sense cost
Caixabank Dipòsit a termini fix 100.000.000 € 02/03/2023 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1677595516072-578363659-2632483015413073187 07/03/2023 06/06/2023 2,69 % Act/365 3 mesos, no prorrogable parcial o total: sense cost, amb possibilitat de fer reintegrament total de les imposicions prèviament fraccionades
Santander Compte corrent de lliure disposició 300.000.000 € 03/05/2023 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1683035473522-617928990-2509794330120464907 04/05/2023 04/06/2023 3,00 % Act/365 1 mes, amb possibilitat de pròrroga de la mateixa periodicitat al tipus de facilitat de dipòsit en la data de venciment del primer període parcial o total, de forma anticipada o al venciment, en dates obertes, lliure i sense cost.
Remuneració pel saldo viu diari
Abanca Compte corrent de lliure disposició 300.000.000 € 03/05/2023 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1683035473522-617928990-2509794330120464907 04/05/2023 04/06/2023 2,95 % Act/365 1 mes, renovable mensual parcial o total, lliure i sense cost.
Remuneració pel saldo viu diari

Nota: els termes de la col.locació amb Abanca de 300 milions d'euros de 02-03-2023 s'apliquen a l'adjudicada en desembre de 2022 que vencia el 23-03-2023, i per tant, substitueix dita col.locació, passant a ser una única.