Col.locacions d'excedents de tresoreria agost, octubre i novembre 2023  (Contracte marc de tresoreria 2023)

D'acord amb el Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any 2023 (Contracte marc de Tresoreria 2023), les col·locacions d’excedents de tresoreria de l’Administració de la Comunitat Autònoma es troben dins de l’àmbit objectiu i subjectiu del Contracte marc de tresoreria 2023, com a prestació no determinada de la clàusula 2.3 del Plec de prescripcions tècniques particulars (PPT) i s’ha de licitar d’acord amb el que estableix el Plec de clàusules particulars (PCP), clàusula 33.3.

Per Resolució de 9 d'agost, de 19 d'octubre de 2023 i de 29 de novembre de la secretaria general d'Economia, Hisenda i Innovació, s'han adjudicat quatre operacions en els termes següents:

Entitat Tipus d'operació Import nominal Data Resolució adjudicació

Resolució adjudicació

Data inici col.locació Data venciment col.locació

Tipus d'interès

 

Base Termini mesos Cancel.lació anticipada
Banco Santander
Imposició a termini fix

 0 a 250.000.000 € (1r Tram)

250.000.000,01 a 500.000.000 € (2n tram)

09/08/2023
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1691504392346-675372861-8850137313590936090
17/08/2023
17/11/2023
 3,82 % nominal anual (1r tram)
 3,87 % nominal anual (2n tram)
Act/365
3 mesos
Prorrogable 1 mes
Parcial o total, lliure i sense cost
BBVA 
Compte corrent de lliure disposició
 0 a 300.000.000 € (1r tram)
 300.000.000,01 € a 500.000.000 € (2n tram)
09/08/2023
https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1691504392346-675372861-8850137313590936090
10/08/2023
10/09/2023
3,802 % (1r tram)
3,762 % (2n tram)
Act/365
1 mes
prorrogable 1 mes
Parcial o total, lliure i sense cost
BBVA  Compte corrent de lliure disposició  0 a 300.000.000 € (1r tram)
 300.000.000,01 € a 500.000.000 € (2n tram)
09/08/2023 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1691504392346-675372861-8850137313590936090 11/09/2023 10/10/2023 3,971 % nominal anual (1r tram)
3,931 % nominal anual (2n tram)
Act/365 1 mes
(Pròrroga de l'anterior)
Parcial o total, lliure i sense cost
BBVA Compte corrent de lliure disposició 400.000.000 € 19/10/2023 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1697701710928-719055496-7441562773699048593 20/10/2023 19/11/2023 4,096 nominal anual % Act/365 1 mes
prorrogable 1 mes
Parcial o total, lliure i sense cost
BBVA Compte corrent de lliure disposició 400.000.000 € 19/10/2023 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1697701710928-719055496-7441562773699048593 20/11/2023 19/12/2023 3,903% nominal anual + 0,195% Act/365 1 mes
(Pròrroga de l'anterior)
Parcial o total, lliure i sense cost
Cajamar Imposició a termini fix 250.000.000 € 29/11/2023 https://csv.caib.es/concsvfront/view.xhtml?hash=1701252781488-750610665-1047920579599317929 21/12/2023 20/02/2024 4,150 % nominal anual Act/365 2 mesos prorrogable 1 mes Parcial o total, lliure i sense cost

Nota BBVA: segons mitjana mensual €STR del període de col·locació (*) més el marge.  3,652 %*  + 0,15 % (1r tram) i 3,652 %* + 0,11 % ( 2n tram).

BBVA: segons mitjana mensual €STR del període de la pròrroga (**) de la la col·locació més el marge. 3,821% ** + 0,15 % (1r tram) i 3,821%** + 0,11% (2n tram).

BBVA: segons mitjana mensual €STR del període de la pròrroga (***) de la la col·locació més el marge. 3,901% *** + 0,195 %