Àmbit subjectiu del Contracte marc de Tresoreria

En virtut de la clàusula 5.2 del PCP, es publica la llista d'ens instrumentals i centres docents públics d'educació no universitària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

- Ens del sector públic instrumental autonòmic Fulla de Càlcul (Actualitzat 16/02/2024)

- Centres docents públics no universitaris Fulla de Càlcul (Actualitzat 09/02/2024)

En virtut de la clàusula 5.3 del PCP, es publica la llista d'ens SEC que no són ens del sector públic instrumental  i òrgans estatutaris de la Comunitat Autònoma que poden adherir-se al Contracte marc, prèvia petició:

- Entitats públiques que s’hagin d’incloure en el sector d’administracions públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per aplicació de les regles del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, a què es refereix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (àmbit SEC), i que no formin part del sector públic instrumental autonòmic d’acord amb la Llei 7/2010 , de 21 de juliol, del sector públic instrumental. Fulla de Càlcul

- Òrgans estatutaris de la Comunitat AutònomaFulla de Càlcul

Procediment d'adhesió al Contracte marc de Tresoreria vigent

El procediment està regulat en la clàusula 5.3.1 del PCP:

L’entitat interessada ha de fer una petició d’adhesió a la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni, i haurà de ser aprovada degudament per l’òrgan de govern competent de l’entitat, el qual ha d'assumir l’obligació de complir amb les obligacions generals del Contracte marc, així com amb les obligacions concretes que s'estableixen en la clàusula 5.3.1 del PCP.

La petició d’adhesió s'ha de  sol.licitar per mitjans electrònics des del dia de la publicació de l’adjudicació del Contracte marc (abans de l’entrada en vigor) fins al darrer dia del mes anterior a la finalització del Contracte marc.

https://www.caib.es/sistramitfront/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CAIB.SIMPL_DOC.TRAMIT_PLANTILLA&version=1&idioma=ca&servicioCatalogo=false&idTramiteCatalogo=3846671&parametros=

En cas que la petició d’adhesió es presenti abans de l’entrada en vigor del Contracte, l’adhesió serà efectiva a partir de la data d’inici del Contracte, en un altre cas, serà efectiva quan es notifiqui a les entitats adjudicatàries.

Durant l’execució del Contracte marc, les entitats adherides a l’àmbit subjectiu podran renunciar a l’adhesió en qualsevol moment amb el degut acord de l’òrgan de govern competent de l’entitat.