Servei d'Endeutament

Dades de contacte:

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació
Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni
Servei d'Endeutament
Palau Reial, 17, 2nr pis 07001 Palma
Telèfon d'informació: 971 17 71 06
Fax: 971 17 63 31
Correu electrònic: deute@caib.es