Torna

Deute

Préstec amb el Fons de finançament a comunitats autònomes, compartiment Fons de liquiditat autonòmic 2021

En 2021 l'Administració de la Comunitat Autònoma s'ha adherit al compartiment Fons de liquiditat autonòmic (FLA) del Fons de finançament a comunitats autònomes (FFCA) i finançarà el 100% de les necessitats de finançament amb càrrec al Fons.

El compliment dels objectius d’estabilitat i de deute públic  de l'exercici 2021 està suspès per la declaració d'Espanya en situació d’emergència extraordinària als efectes prevists en els articles 135.4 de la Constitució i 11.3 de Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que va aprovar el Congrés dels Diputats el 20 d'octubre de 2020.

Malgrat aquesta suspensió, inicialment els pressuposts de les comunitats autònomes podien contemplar un objectiu de dèficit orientatiu per a 2021 del 2,2% sobre el PIB regional, del qual un 1,1% es finançava amb endeudament i l'altre, amb una transferència de l'Estat.

D'acord amb això, l'import previst a formalitzar inicialment en 2021 era de 1.551,54 milions d'euros, que es desglossava en:

Tram I: 1.173 milions d'euros, per cobrir els venciments de deute

Tram II: 12,72 milions d'euros  per finançar les devolucions de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 i de 2009, corresponents als desemborsaments

Tram III: 365,82 milions d'euros, per finançar  parcialment  l'objetiu de dèficit 2021 (1,1%)

Tram  Import previst
(milions d'euros)
Concepte finançat Import nominal

Import

desemborsat

I            1.173,00 Venciments de deute de 2021
1.026,45 1.026,44
II                 12,72 Devolució de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 y de 2009 9,54 9,51
III               365,82 Finançament de l'objectiu de dèficit de 2021
184,53 89,76
Total            1.551,54

 

1.220,52

1.125,71

Posteriorment, el Consell de Política Fiscal i Financera de 28 de juliol de 2021 va fixar un nou objectiu de dèficit per a l'any 2021 per a les comunitats autònomes en el 0,7% del PIB regional.

Préstec FFCA 2021

El 26 d'abril de 2021 l'Administració de la Comunitat Autònoma ha formalitzat un préstec a 12 anys, amb 4 anys de carència,  amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), en representació de l'Administració General de l'Estat, amb càrrec al Fons de finançament a comunitats autònomes, compartiment Fons de liquiditat autonòmic. Posteriorment, el 13 de de juliol de 2021 es va signar una addenda al contracte per ampliar el seu import nominal.

Aquest endeutament s'ha fet en els límits que estableixen les autoritzacions dels apartats 2 i 3 de l’article 37 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021, i amb les autoritzacions pels acords del Consell de Govern d'1 de febrer de 2021, i de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 5 de febrer, de 17 de març i de 25 de juny de 2021.

L'import  nominal formalitzat fins ara és de 1.220.520.000  €, que es desglossa en:

 

Tram I: 1.026.450.000 € per cobrir els venciments de deute del primer, segon i tercer trimestre de 2021.

Tram II: 9.540.000 €  per finançar les devolucions de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 i de 2009, corresponents als desemborsaments del primer, segon i tercer trimestre de 2021.

Tram III: 184.530.000 €, corresponents als desemborsaments del primer i segon trimestre de 2021, per finançar parcialment de l'objectiu de dèficit de l'exercici.

D'acord amb la previsió de tancament de l'any 2021, només es desemborsarà un import de 89.761.841,65 € en concepte de finançament del dèficit de l'exercici.

Finalment, no se formalitzarà el finançament de les necessitats del 4t trimestre de 2021.

Necessitats de finançament Import nominal Import desemborsat Data signatura Tipus d'interès fix
1r trimestre 2021               581.890.000 €                             580.177.527 € Contracte:
26/04/2021
0,000%
2n trimestre 2021               190.270.000 €                               97.189.929 € 0,153%
3r trimestre 2021               448.360.000 €                             448.343.520 € 1a addenda:
13/07/2021
0,196%
Total          1.220.520.000 €                         1.125.710.977 €

Refinançament  d'operacions d'endeutament de l'Administració de la Comunitat Autònoma

L'any 2021 la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha continuat amb el procés de refinançament d'operacions d'endeutament de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preferentment, amb el Fons de finançament a comunitats autònomes (FFCA)  per mitjà de la concertació de préstecs amb entitats financeres per millorar les condicions financeres de la cartera de préstecs de la Comunitat Autònoma.

L'1de febrer de 2021 el Consell de Govern va autoritzar la formalització d'endeutament per import de 1.000 milions d'euros per al refinançament de deute en cartera i, el 2 de març de 2021, el Consell de Ministres va autoritzar la Comunitat Autònoma pel mateix import i finalitat.  Com el total d'ofertes rebudes va superar el límit autoritzat, es va demanar autorització  per un import addicional per poder dur a terme tot el nou finançament ofert i reduir encara més els costos financers de la cartera d'endeutament de la Comunitat Autònoma.

Així , el 26 d'abril de 2021 el Consell de Govern va autoritzar la formalització d'endeutament a llarg termini per 700 milions d'euros addicionals, per al refinançament de deute en cartera i, el 4 de maig de 2021, Consell de Ministres va autoritzar la Comunitat Autònoma pel mateix import i finalitat.

Les operacions de refinançament no impliquen cap increment de l’endeutament net considerat en el conjunt del deute de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l’efecte del Reglament (CE) núm. 479/2009 del Consell, de 25 de maig de 2009, relatiu a l’aplicació del Protocol sobre el procediment aplicable en cas de dèficit excessiu, annex al Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, ja que susbtitueixen deute viu en cartera.

Autorització de Consell de Ministres de 2 de març de 2021 (link https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210302.aspx#andalucia]

Autorització de Consell de Ministres de 4 de maig de 2021 (link https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210504.aspx#baleares

Les operacions adjudicades són les següents:

Entitat financera Import € Data venciment Tipus d'interès nova operació Préstec FFCA que se cancel·la Cancel.lació anticipada total/parcial Tipus d'interès
operació que se cancel.la
Autorització Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional  Adjudicació DG Tresor, Política Financera i Patrimoni Signatura
Caixa d'Enginyers, SCC             25.000.000,00 31/07/2024 0,00% FFCA-FLA 2014 Parcial 0,834% 29/03/2021 29/03/2021 08/04/2021
Banc Sabadell             90.000.000,00 31/07/2027 0,00% FFCA- FLA 2017 Parcial 0,844% 13/04/2021 13/04/2021 21/04/2021
BBVA           235.000.000,00 31/01/2025 0,00% FFCA- FF 2015 Parcial 0,834% 08/04/2021 13/04/2021 03/05/2021
Abanca           450.000.000,00 30/09/2028 0,03% FFCA- FF 2018 Parcial 0,877% 21/04/2021 21/04/2021 03/05/2021
Liberbank             25.000.000,00 31/01/2025 0,00% FFCA- FF 2015 Parcial 0,834% 21/04/2021 21/04/2021 04/05/2021
Liberbank             25.000.000,00 31/07/2027 0,00% FFCA- FLA 2017 Parcial 0,844% 21/04/2021 21/04/2021 04/05/2021
Liberbank             50.000.000,00 30/09/2028 0,00% FFCA- FF 2018 Parcial 0,877% 21/04/2021 21/04/2021 04/05/2021
Cecabank           100.000.000,00 31/07/2027 0,10% FFCA- FLA 2017 Parcial 0,844% 21/04/2021 21/04/2021 03/05/2021
CaixaBank               8.010.444,25 31/08/2024 0,00% FFCA-FFPP Bankinter 2013 Total 0,834% 07/05/2021 10/05/2021 24/05/2021
CaixaBank             17.318.626,30 31/01/2025 0,00% FFCA- FS 2015 Total 0,834% 07/05/2021 10/05/2021 24/05/2021
CaixaBank           375.000.000,00 31/07/2024 0,00% FFCA-FLA 2014 Parcial 0,834% 07/05/2021 10/05/2021 24/05/2021
Banco Santander           180.000.000,00 30/09/2029 0,27% FFCA- FF 2019 Parcial 0,974% 07/05/2021 10/05/2021 24/05/2021
Total        1.580.329.070,55