Licitació Contracte marc de Tresoreria 2024-2026

Estat licitació: en licitació.

Data publicació anunci: 17 d'abril de 2024

Objecte: contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 2024-2026.

Data fi de presentació d'ofertes: 24 de maig de 2024 fins a les 23:59h.

És un contracte exclòs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, això no obstant es tramita d'acord amb els principis de publicitat, transparència, llibertat d'accés a la licitació, no discriminació i igualtat de tracte.

Mitjà de licitació: Plataforma de Contractació del Sector Públic (veure document informatiu PDF)

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Sia7q%2FlXMX8QyBAnWzHfCg%3D%3D

Data publicació Document Veure document
17/04/2024

Aprovació de la despesa

Resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de 17 d'abril de 2024, per la qual s’aprova la despesa i els plecs del Contracte marc de Tresoreria 2024-2026PDF
30/04/2024

Resolució rectificació

Resolució del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació del 29 d'abril de rectificació dels plecs del Contracte marc de Tresoreria 2024-2026

30/04/2024

Plecs

Plec de clàusules particulars (PCP)PDF

Plec de prescripcions tècniques (PPT)PDF

09/05/2024

Membres de la Comissió Tècnica

Resolució de la secretaria general de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, per delegació del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació per la qual es designen els membres de la Comissió tècnica del Contracte marc per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Baleras 2024-2026 PDF

Annexos:

1) Models per presentar l'oferta

D'acord amb la clàusula 14.7 del PCP "Tota la documentació de l’oferta s’ha de presentar per mitjà de la Plataforma de Contractació del Sector Públic (perfil d’empresa) en el mateix format del model facilitat a l’anunci de licitació i s’ha de signar electrònicament en la Plataforma de Contractació del Sector Públic quan es presenti l’oferta".

Els annexos són els següents, que s'han de presentar en format de full de càlcul (Excel o LibreOffice Calc) signat electrònicament:

Entitats licitadores Sobres 
Tresoreres Sobre 1 Fulla de Càlcul Sobre 2 Fulla de Càlcul
Col·laboradores

Sobre 3 Fulla de Càlcul

Col·laboradores en qualitat de banca ètica

Totes les persones indicades en l’oferta com a representants d’entitat licitadora han de signar electrònicament l’oferta en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

2) Annex voluntari previ a l'adjudicació definitva

Un cop la Unitat Administrativa de Contractació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació requereixi a les entitats proposades com a adjudicatàries la presentació de la documentació de la clàusula 26 del PCP, es pot presentar aquest Annex, que es voluntari:

Annex 18. Comunicació identificativa de la documentació en poder de l’Administració Editor de Text

Aquest Annex 18 no s'ha de presentar en cap sobre per la licitació.

Informació sobre l'àmbit subjectiu

Poden consultar l'àmbit subjectiu en l'apartat d'aquesta web "Àmbit subjectiu Contracte marc de Tresoreria"

Informació per al càlcul de les comissions de custòdia

Podeu consultar les dades dels saldos bancaris de l'Administració CAIB (sense incloure ens instrumentals ni centres docents públics) publicades en format de dades obertes en aquest enllaç:

https://catalegdades.caib.cat/Hisenda/Saldos-dels-comptes-bancaris-de-l-Administraci-CAI/ibn7-6pqs

Notes explicatives

Nota núm. 1: Condicions de prudència financera aplicables a la licitació de les operacions de crèdit a curt termini de l’Administració CAIB d’import total 450.000.000 € PDF

Publicació Banc Central Europeu mitjana €STR mensual abril PDF