Torna

Deute

Àmbit subjectiu del Contracte marc de Tresoreria 2021

En virtut de la clàusula 5.2 del PCP, es publica la llista d'ens instrumentals i centres docents públics d'educació no universitària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

- Ens del sector públic instrumental autonòmic Fulla de Càlcul

- Centres docents públics no universitaris Fulla de Càlcul (Actualitzat 09/08/2021)

En virtut de la clàusula 5.3 del PCP, es publica la llista d'ens SEC que no són ens del sector públic instrumental  i òrgans estatutaris de la Comunitat Autònoma que poden adherir-se al Contracte marc, prèvia petició:

- Entitats públiques que s’hagin d’incloure en el sector d’administracions públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per aplicació de les regles del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, a què es refereix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (àmbit SEC), i que no formin part del sector públic instrumental autonòmic d’acord amb la Llei 7/2010 , de 21 de juliol, del sector públic instrumental. Fulla de Càlcul

- Òrgans estatutaris de la Comunitat Autònoma Fulla de Càlcul