Torna

Deute

Endeutament any en curs


Préstec amb el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic 2023

En l'exercici 2023 l'Administració de la Comunitat Autònoma es finança a través del compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA).  

El 16 de gener de 2023 el Consell de Govern va aprovar l'adhesió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) del Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA), i en la mateixa data el Consell de Govern va autoritzar les condicions bàsiques de l'endeutament a formalitzar amb el FFCA.

L'import autoritzat pel Consell de Govern inicialment previst a finançar en 2023 era de 1.297,85 milions d'euros.

FFCA-FLA 2023 per trams.
Finalitats de finançament
Import en milions d'euros
I -Venciments de deute de 2023               1.185,62 
II -Devolució de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 i de 2009                      12,72 
III - Objectiu de dèficit de 2023                          99,51 
Total               1.297,85 

 L'import de l'objectiu del dèficit s'ha revisat fins a 106,18 milions d'euros.

Préstec FFCA-FLA 2023

El 23 de febrer de 2023 l'Administració de la Comunitat Autònoma va formalitzar un préstec a 12 anys, amb 4 anys de carència, amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) en representació de l'Administració General de l'Estat, amb càrrec al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, compartiment Fons de Liquiditat Autonòmic. Posteriorment, el 29 de març i el 29 de juny de 2023 es varen signar addendes al contracte per ampliar el seu import nominal.

Aquest endeutament s'ha fet en els límits que estableixen les autoritzacions dels apartats 2 i 3 de l’article 37 de la Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023, i amb les autoritzacions pels acords del Consell de Govern de 16 de gener de 2023, i de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 28 de novembre de 2022, de 20 de març 2023 i de 13 de juny de 2023.

Necessitats de finançament Import nominal signat Data signatura Tipus d'interès fix
1r trimestre 2023        488.750.000 € Contracte:   23/02/2023 3,361%
2n trimestre 2023        99.010.000 € 1a addenda:   29/03/2023 3,151%
3r trimestre 2023 321.340.000 € 2a addenda: 29/06/2023 3,380%

    Total                   909.100.000,00 €

L'import nominal formalitzat fins ara de 909.100.000 €, es desglossa en:

Tram I: 905.920.000 €, per amortitzar venciments de deute del primer al tercer trimestre de 2023.

Tram II: : 3.180.000 €  per finançar les devolucions de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 i de 2009, import corresponent al desembors del primer trimestre de 2023.

Tram Contracte inicial 1a addenda 2a addenda Total
I        485.570.000 €        99.010.000 € 321.340.000 €        905.920.000 €
II        3.180.000 €        - € - €        3.180.000 €
III        - €        - € - €        - €
Total       488.750.000 €       99.010.000 € 321.340.000 €      909.100.000 €

 

Malgrat els imports formalitzats, el desembors del préstec s'ajustarà al que permeti el compliment de l'objectiu de deute de l'exercici en el marc de l'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.


Refinançament  d'operacions d'endeutament de l'Administració de la Comunitat Autònoma

L'any 2023 la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni no té previst realitzar cap procés de refinançament d'operacions d'endeutament de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.