Endeutament any 2022


Préstec amb el Fons de finançament a comunitats autònomes, compartiment Fons de liquiditat autonòmic 2022

En l'exercici 2022 l'Administració de la Comunitat Autònoma es finança a través del compartiment Fons de liquiditat autonòmic (FLA) del Fons de finançament a comunitats autònomes (FFCA).

El 14 de febrer de 2022 el Consell de Govern va aprovar l'adhesió de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al compartiment Fons de liquiditat autonòmic (FLA) del Fons de finançament a comunitats autònomes (FFCA). L''import previst a finançar en 2022 era de 1.421,77 milions d'euros.

Tram I: 1.221 milions d'euros, per a cobrir els venciments de deute SEC
Tram II: 12,72 milions d'euros per a finançar les devolucions de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 i de 2009
Tram III: 188,05 milions d'euros, per a finançar l'objectiu de dèficit 2022 (0,6%)

Préstec FFCA-FLA 2022

El 4 de maig de 2022 l'Administració de la Comunitat Autònoma va formalitzar un préstec a 12 anys, amb 4 anys de carència,  amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) en representació de l'Administració General de l'Estat, amb càrrec al Fons de finançament a comunitats autònomes, compartiment Fons de liquiditat autonòmic. Posteriorment, el 6 de juliol de 2022 es va signar una primera addenda al contracte i el'1 de desembre de 2022 es va signar la segona addenda que ampliaren l'import nominal.

Aquest endeutament es va fer en els límits que estableixen les autoritzacions dels apartats 2 i 3 de l’article 37 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022, i amb les autoritzacions pels acords del Consell de Govern de 14 de febrer de 2022, i de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 25 de gener, de 21 de març , de 14 de juny i 14 de novembre de 2022 .

L'import nominal finalment formalitzat va ser de 1.171.190.000 €, que es desglossa en:

Tram I: 1.075.990.000 €, per amortitzar venciments de deute del primer al tercer trimestre de 2022.

Tram II: 3.180.000 €  per finançar les devolucions de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 i de 2009, import corresponent al desembors del primer trimestre de 2022.

Tram III: 92.020.000 €  per al finançament de l’objectiu de dèficit de 2022, inclòs el finançament previst en l’article 23 del Reial decret llei 18/2022, de 18 d’octubre.

Necessitats de finançament Import nominal signat Data signatura Tipus d'interès fix
1r trimestre 2022            534.650.000 € Contracte:   04/05/2022 0,445%
2n trimestre 2022               76.510.000 € 1,269%
3r trimestre 2022            515.030.000 € 1a addenda:   06/07/2022 2,068%
4rt  trimestre 2022 45.000.000 € 2a addenda:   01/12/2022 2,836%

    Total                    1.171.190.000,00 €

Malgrat els imports formalitzats, el desembors del préstec va ser  de 1.102.048.103,05 €, inferior a l'inicialment previst i autoritzat, per permetre el compliment de l'objectiu de deute. Els imports finalment desemborsats han estat els següents:

Tram Import  previst a desemborsar
(€)
Concepte finançat
I               1.073.168.533,13 Venciments de deute SEC de 2022
II                      3.170.790,00 Devolució de les liquidacions negatives del sistema de finançament de 2008 i de 2009
III                          25.708.779,92 Finançament de l'objectiu de dèficit de 2022 (0,6%)
Total               1.102.048.103,05  

El tipus mitjà ponderat del préstec s'ha  fixat en l'1,260% .


Refinançament  d'operacions d'endeutament de l'Administració de la Comunitat Autònoma

L'any 2022 la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni ha continuat amb el procés de refinançament d'operacions d'endeutament de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preferentment, amb el Fons de finançament a comunitats autònomes (FFCA)  per mitjà de la concertació de préstecs amb entitats financeres per millorar les condicions financeres de la cartera de préstecs de la Comunitat Autònoma.

El 14 de febrer de 2022 el Consell de Govern va autoritzar la formalització d'endeutament per import de 1.500 milions d'euros per al refinançament de deute en cartera i l'1 de març de 2022, el Consell de Ministres va autoritzar la Comunitat Autònoma pel mateix import i finalitat.  

La presentació d'ofertes va acabar el dia 5 d'abril de 2022 i se n'han rebut per un import total de 1.372,82 milions d'euros, dels quals s'han adjudicat 666,92 milions d'euros.

Les operacions de refinançament no impliquen cap increment de l’endeutament net considerat en el conjunt del deute de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l’efecte del Reglament (CE) núm. 479/2009 del Consell, de 25 de maig de 2009, relatiu a l’aplicació del Protocol sobre el procediment aplicable en cas de dèficit excessiu, annex al Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, ja que susbtitueixen deute viu en cartera.

Les operacions adjudicades són les següents:

Noves operacions suscrites per cancel·lar d'antigues
Noves operacions Operacions  a cancel.lar
Entitat financera Nominal Tipus d'interès Operació a cancel·lar amb el FFCA Total a amortitzar del préstec FFCA Cancel·lació
 total o parcial
Tipus fix  anual
préstec a cancel.lar
Cajamar              72.034.009,11 €  Fix  0,10% anual FLA 2014                    72.034.009,11 € Total 0,834%
CaixaBank              64.887.700,92 €  Variable Euribor 12m +0,03 % FF 2015                  164.887.700,92 € Total 0,834%
Abanca            100.000.000,00 €  Fix  0,14 % anual
Abanca            100.000.000,00 €  Fix  0,39 % anual FLA 2016                  100.000.000,00 € Parcial 0,521%
 Sabadell               39.153.088,94 € Fix 0,44 % anual  FLA 2017                  133.941.283,81 € Parcial 0,844%
Santander              14.788.194,87 €  Fix  0,54 % anual
Unicaja              30.000.000,00 € Fix  0,55 % anual
Abanca              50.000.000,00 €  Fix  0,67 % anual
Sabadell              60.846.911,06 € Fix  0,49 % anual FF 2018                    60.846.911,06 € Total 0,877%
Santander            135.211.805,13 €  Fix  0,73 % anual FF 2019                  135.211.805,13 € Total 0,974%
Total            666.921.710,03 €                      666.921.710,03 €

El termini per a refinançar operacions amb el Fons de finançament a comunitats autònomes és el 31 de juliol de 2022 , si bé l'autorització atorgada pel Consell de Ministres permet refinançar altres operacions fins al 31 de desembre de 2022.